PZU PZU

Czy posiadając IKZE mogę skorzystać z ulgi podatkowej?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, służy długofalowemu gromadzeniu i pomnażaniu kapitału na emeryturę. Nie wszyscy wiedzą, że takie konto przynosi także realne korzyści finansowe tu i teraz. Sprawdźmy, czym jest ulga podatkowa IKZE, ile w praktyce można dzięki niej zaoszczędzić i jak to zrobić.

Możliwość oszczędzania pieniędzy na rachunku IKZE istnieje od 2012 roku.

IKZE można założyć podpisując umowę z:

 • funduszem inwestycyjnym;
 • podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego;
 • zakładem ubezpieczeń – w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 • bankiem - w formie rachunku oszczędnościowego;
 • dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne.

IKZE może założyć osoba:

 • w wieku 16-18 lat, o ile jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę;
 • która ukończyła 18 lat i chce uniezależnić swoją emeryturę od tej wypłacanej przez ZUS;
 • która nie dokonała wypłaty środków z IKZE (jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty).

Dlaczego warto posiadać IKZE?

Gromadzenie pieniędzy na IKZE niesie za sobą szereg korzyści. Jedną z kluczowych jest możliwość uniknięcia 19-procentowego podatku od wypracowanych zysków kapitałowych, czyli podatku Belki. Aby uzyskać największe, długofalowe korzyści podatkowe, warto wypłacić pieniądze z IKZE po ukończeniu 65. roku życia (pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych). W takim przypadku wypłacona z IKZE kwota zostanie pomniejszona jedynie o 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy.

Co się stanie, jeśli środki zostaną wypłacone wcześniej?

Jeśli oszczędzający zdecyduje się wypłacić pieniądze (i, co za tym idzie, zlikwidować IKZE) przed swoimi 65. urodzinami, będzie musiał uwzględnić całą kwotę w rocznym zeznaniu podatkowym. Wiąże się to z koniecznością odprowadzenia od niej podatku wg skali podatkowej, której aktualnie podlega oszczędzający (może to być 18, 19, a nawet 32 proc.).

IKZE - ulga podatkowa tu i teraz

Założenie IKZE niesie za sobą również możliwość wygenerowania oszczędności tu i teraz. W jaki sposób to zrobić? Wystarczy, że uwzględnisz kwotę wpłat na rachunek w rocznym zeznaniu podatkowym, obniżając tym samym podstawę opodatkowania.

Kwotę tę można odliczyć od:

 • dochodu – opodatkowanego według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym;
 • przychodu – opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczeń dokonasz, wypełniając:

 • PIT-37 (pozycja 105 lub 106);
 • IT-36 (pozycja 159 lub 160);
 • PIT-28 (pozycja 71);
 • PIT-36 L (pozycja 26).

W przypadku PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28 należy wypełnić dodatkowo i dołączyć do dokumentu PIT/O (pozycja 29 lub 30).

IKZE - ulga podatkowa - ile w praktyce można zaoszczędzić?

Maksymalny, roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2017 roku wynosi on 5 115,60 zł.

Zakładając, że podatnik wpłacił na rachunek dokładnie taką kwotę, zaoszczędzi odpowiednio:

 • 920,81 zł (jeśli płaci 18-procentową stawkę podatku);
 • 971,96 zł (jeśli płaci 19-procentową stawkę podatku);
 • 1636,99 zł (jeśli płaci 32-procentową stawkę podatku).

Co z osobami, które nie osiągają stałych dochodów?

W przypadku osób, które nie posiadają dochodów, zastosowanie ulgi IKZE nie będzie możliwe. Nie można odliczyć od dochodu kwoty wpłat, jeśli wysokość dochodu wynosi 0 zł.