PZU PZU

Kto może założyć IKZE?

Chociaż możliwości oszczędzania z myślą o emeryturze jest kilka, można wziąć pod uwagę również IKZE. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to rozwiązanie, które może przynieść pewne korzyści – także te podatkowe. Warto dowiedzieć się, kto może założyć IKZE i na czym polega taka forma oszczędzania.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) pozwala oszczędzać pieniądze w celu zwiększenia szansy na zabezpieczenie finansowe swojej przyszłości. Otwarcie rachunku IKZE pozwala na gromadzenie kapitału na dodatkową emeryturę i jednocześnie osiągać bieżące korzyści podatkowe. IKZE – jako jedyny z produktów dostępnych w ramach III filaru umożliwia osiągnięcie ulgi podatkowej z tytułu wpłaconych środków na swoje konto.

IKZE nie tylko dla osób pełnoletnich

Wiele osób zastanawia się, kto może założyć IKZE. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, taki rachunek przede wszystkim jest skierowany dla osób powyżej 18 roku życia. Nie ma przy tym znaczenia czy oszczędzający osiąga dochód, a jeśli osiąga – z jakiego źródła.

Warto jednak mieć świadomość, że IKZE mogą założyć także osoby młodsze, tj. w wieku 16-18 lat. W tym przypadku należy spełnić dodatkowe kryterium – osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę.

Jedno IKZE dla jednej osoby

Jak wynika z przepisów, jeden oszczędzający może założyć tylko jedno IKZE. Dlatego przed zawarciem umowy na otwarcie rachunku, każda osoba fizyczna musi złożyć oświadczenie, że nie gromadzi środków na IKZE w innej instytucji finansowej.

Warto przy tym mieć świadomość, że środki zgromadzone na IKZE w jednej z instytucji finansowych można przenieść do innej np. gdy instytucja nie wypracowuje zadawalających nas wyników inwestycyjnych. Jest to możliwe na zasadzie transferu.

IKZE warto założyć

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego jest rozwiązaniem, z którego skorzystanie warto rozważyć. Główną korzyścią jest możliwość zwiększenia szansy na zgromadzenia dodatkowego kapitału z myślą o wykorzystaniu pieniędzy po przejściu na emeryturę. Dodatkowym atutem jest:

  • możliwość uzyskania istotnej ulgi podatkowej w danym roku podatkowym – pod warunkiem osiągania dochodu i dokonania wpłaty na IKZE
  • możliwość uniknięcia podatku Belki – od zgromadzonych środków nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych; jedynie przy wypłacie kapitału po uzyskaniu uprawnień emerytalnych pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% (w innej sytuacji zwrot środków związany jest z obowiązkiem zapłacenia podatku wg obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej - obecnie 18% lub 32%).

Jeśli osoba jest zainteresowana gromadzeniem środków na przyszłą emeryturę oraz korzystaniem z bieżących ulg podatkowych może rozważyć założenie IKZE. W tym celu należy podpisać umowę z wybraną instytucją finansową oferującą prowadzenie IKZE. Jednocześnie oszczędzający w III filarze powinni pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz, nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o DFE PZU, w tym opis ryzyka, zawiera Prospekt Informacyjny DFE PZU dostępny na stronie pzu.pl.