PZU PZU

Co się dzieje z IKZE po śmierci oszczędzającego?

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to forma oszczędzania z myślą o przyszłej emeryturze w ramach trzeciego filaru. W przeciwieństwie do środków gromadzonych w pierwszym filarze, pieniądze podlegają dziedziczeniu. Warto sprawdzić, na jakich zasadach przebiega cały proces.

IKZE to sposób na gromadzenie kapitału z myślą o zwiększeniu szansy na zabezpieczenie finansowego swojej przyszłości. Jednym z jego głównych atutów jest możliwość wskazania osób uposażonych, które będą miały prawo do dziedziczenia środków w razie śmierci oszczędzającego.

Kto może odziedziczyć środki z IKZE zmarłego?

Środki zgromadzone na IKZE są własnością oszczędzającego i podlegają dziedziczeniu w momencie śmierci oszczędzającego. Pieniądze zgromadzone na IKZE mogą otrzymać dowolne osoby uprawnione, nie musi być to koniecznie rodzina. Podsumowując, środki z IKZE mogą odziedziczyć:

  • uposażeni – osoby wskazane w umowie o IKZE,
  • spadkobiercy, zgodnie z ogólnymi przepisami związanymi z dziedziczeniem.

Jeżeli w umowie nie zostały wskazane żadne osoby uposażone, wówczas środki przekazywane są wyłącznie spadkobiercom, np. małżonkowi, dzieciom lub innym uprawnionym osobom – na drodze postępowania sądowego.

Jak dzielone są środki dziedziczone z IKZE?

Wypłata środków zgromadzonych na koncie w IKZE następuje w całości, jeżeli ubezpieczony wskazał tylko jednego uposażonego. W przypadku, gdy osób uprawionych do pieniędzy jest więcej, a oszczędzający nie określił udziału w tych środkach, pieniądze wypłacane są w równych częściach (przyjmuje się, że udziały osób uposażonych są równe).

Jeżeli jedna z osób uposażonych umrze przed śmiercią oszczędzającego, wówczas udział tej osoby zostaje przekazany w równych częściach pozostałym uposażonym. Wyjątek stanowi sytuacja, w której oszczędzający samodzielnie zadysponuje tym udziałem, np. poprzez wskazanie dodatkowej osoby uposażonej.

Środki z IKZE osoby zmarłej nie wliczają się do limitu wpłat

Przy wpłacaniu środków na IKZE standardowo obowiązują roczne limity wpłat. Nie znajdują one jednak zastosowania w przypadku wpłat transferowych pieniędzy pochodzących z trzeciego filaru. Środki można przetransferować na własne konto IKZE lub IKE – bez żadnych ograniczeń.

Wypłata pieniędzy z IKZE jest możliwa, ale...

Osoby uposażone mogą zdecydować o losie pieniędzy otrzymanych w wyniku dziedziczenia w ramach rachunku IKZE zmarłego. Mogą dokonać wpłaty transferowej na własne konto IKZE albo IKE albo złożyć dyspozycję wypłaty środków.

O ile w tym pierwszym przypadku uposażeni będą zwolnieni z podatku dochodowego, tak w przypadku wypłaty środków i zamknięcia rachunku IKZE koniecznością będzie uregulowanie podatku dochodowego wg obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej (obecnie 18% lub 32%).