PZU PZU

Kto może założyć IKZE?

Na koniec III kwartału 2017 roku ok. 660 tys. Polaków posiadało Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – tak wynika z danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Problem w tym, że część osób nie ma świadomości dla kogo jest przeznaczona ta forma oszczędzania z myślą o emeryturze.

Szacunki związane z wysokością emerytury dzisiejszych 30-latków nie są optymistyczne. Przypuszcza się, że świadczenie emerytalne będzie wahało się w granicach 20-25% wysokości ostatniej otrzymanej pensji. Dlatego warto zainteresować się dobrowolnymi formami oszczędzania w ramach trzeciego filaru, aby zwiększyć szansę na zabezpieczenie finansowe swojej przyszłości i utrzymanie dotychczasowego standardu życia.

Warunki uczestnictwa IKZE

Tak naprawdę nie ma zbyt wielu ograniczeń, jeśli chodzi o warunki posiadania rachunku IKZE. Taką formę oszczędzania może wybrać osoba:

  • powyżej 16 lat – pod warunkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
  • powyżej 18 lat
  • która nie dokonała wypłaty środków z IKZE (jednorazowej lub pierwszej raty).

Jeżeli rachunek IKZE zakłada osoba małoletnia, wówczas wysokość wpłat nie może przekraczać wysokości pobieranego wynagrodzenia.

W przypadku osób pełnoletnich nie ma znaczenia zatrudnienie – rachunek może założyć także osoba bezrobotna (osobom bezrobotnym nie przysługuje jednak coroczna ulga podatkowa, ponieważ nie osiągają one dochodów).

Nie jest również wymagana konkretna forma zatrudnienia – oszczędzający może osiągać dochody z umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, itp. Warto przy tym podkreślić, że wysokość zarobków nie ma wpływu na wysokość dokonywanych wpłat – w tym przypadku istotne są określone przepisami roczne limity (w 2018 roku na IKZE można wpłacić maksymalnie 5331,60 zł).

Jeden oszczędzający – jedno konto

Decydując się na oszczędzanie w ramach IKZE, należy pamiętać o głównej zasadzie: jeden oszczędzający może założyć tylko jeden rachunek Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Nie wyklucza to jednak oszczędzania w innych formach trzeciego filaru, np. IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) czy PPE (Pracownicze Programy Emerytalne).

Dlatego osoba zakładająca rachunek, przed założeniem konta IKZE musi złożyć oświadczenie, że nie gromadzi kapitału na IKZE w innej instytucji finansowej lub gromadzi środki na rachunku IKZE, ale decyduje się na wypłatę transferową, tj. przeniesienie środków z jednego konta na drugie.

Oszczędzanie na IKZE – czy to się opłaca

IKZE jest atrakcyjną formą gromadzenia środków z myślą o przyszłej emeryturze. Wiąże się z wieloma zaletami – nie tylko związanymi z możliwością zwiększenia kapitału na przyszłą emeryturę. Chodzi przede wszystkim o korzyści podatkowe, tj. możliwość uzyskania bieżącej ulgi podatkowej oraz uniknięcie tzw. podatku Belki przy wypłacie środków (przy spełnieniu określonych warunków).

Osoba oszczędzająca w ramach IKZE ma prawo do corocznego skorzystania z ulgi podatkowej przy rozliczaniu rocznego podatku dochodowego. Wysokość ulgi zależy od kwoty wpłaconej w ciągu roku na IKZE – im większa wpłata na IKZE (do wysokości górnego, rocznego limitu), tym wyższa może być ulga podatkowa.

W przypadku osób fizycznych, które znalazły się w drugim progu podatkowym, wysokość ulgi za 2018 rok, może wynieść nawet 1706,11 zł (przy maksymalnej wpłacie i przy 32-procentowym progu podatkowym). Jednocześnie oszczędzający w III filarze powinni pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz, nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem.