PZU PZU

IKE czy IKZE? Jakie są różnice między tymi dwoma rozwiązaniami

Pomimo faktu, że oba produkty służą temu samemu celowi, czyli mają pomóc w długofalowym oszczędzaniu na emeryturę w ramach III filaru, to różnią się nie tylko nazwą. Funkcjonują na innych zasadach w zakresie wpłat i wypłat oraz stosowane są wobec nich różne zasady określone w prawie podatkowym. Poznaj różnice pomiędzy IKE (Indywidualnym Kontem Emerytalnym) a IKZE (Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego).

1. Maksymalna wysokość wpłaty

Każdy z produktów ma ustalony, określony maksymalny limit wysokości kwoty, jaką możemy wpłacić w danym roku kalendarzowym. Określa go art. 13 i 13a (wraz z podpunktami) ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Tak więc, na koniec listopada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikuje w obwieszczeniu, wysokość limitu, który będzie obowiązywał na kolejny rok.

IKE – limit wyliczany na podstawie trzykrotności prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok. Na rok 2017 limit ten wyniósł 12.789 złotych.

IKZE – limit wyliczany jako 1,2 krotność prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok. Na rok 2017 limit ten wyniósł 5.115,60 złotych.

2. Korzyści podatkowe

Dokonując inwestycji w ramach IKE lub IKZE, zwolnieni jesteśmy z obowiązku zapłacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych. Najistotniejszą jednak różnicą pomiędzy tymi produktami jest możliwość skorzystania dodatkowo z ulgi podatkowej, którą znajdziemy wyłącznie w IKZE. Możemy bowiem do wysokości limitu na dany rok, w zeznaniu rocznym (PIT) odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę wpłaconą na IKZE. Zapłacimy wówczas mniejszy podatek do Urzędu Skarbowego. W przypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem, każdy współmałżonek dokonuje najpierw odliczenia dokonanych przez siebie wpłat, a później następuje sumowanie dochodów. Dzięki zastosowaniu ulgi w podatku dochodowym, podatnik może zyskać maksymalnie:

  • 920,81 zł - dochód do 85.528 zł i 18% próg podatkowy;
  • 1.636,99 zł - po przekroczeniu 85.528 zł dochodu i 32% próg podatkowy;
  • 971,96 zł - 19% stawka w podatku liniowym, gdy prowadzimy działalność gospodarczą jako os. fizyczna

3. Wypłaty z konta

IKE - bez obowiązku płacenia podatku dochodowego wypłacimy pieniądze po 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat jeśli nabyliśmy wcześniej uprawnienia emerytalne. Musimy jednak spełnić jeden z następujących warunków: dokonywać wpłat przez 5 dowolnych lat kalendarzowych lub wpłacić ponad 50% zgromadzonych środków nie później, niż na 5 lat przed ich wypłatą.

Każda wcześniejsza wypłata jest możliwa, zarówno w części, jak i w całości. Wiązać się jednak będzie z koniecznością zapłacenia podatku od dochodów kapitałowych (19%) od wypłacanej kwoty.

IKZE – jeśli wypłata nastąpi dopiero po osiągnięciu 65 roku życia i spełnimy dodatkowy warunek, jakim jest dokonywanie wpłat przez dowolne 5 lat kalendarzowych zapłacimy jedynie 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Jest to nagroda za dodatkowe oszczędzanie na swoją emeryturę.

Jednak jeśli zdecydujemy się na wypłatę wcześniej (zawsze musi być to cała posiadana kwota), musimy ją wykazać w rozliczeniu rocznym i zapłacimy podatek dochodowy według obowiązującej nas skali.

Dziedziczenie po zmarłym właścicielu konta

W obu produktach mamy możliwość wskazania osoby, która będzie mieć prawo do środków w przypadku śmierci właściciela konta. Osoba uprawniona lub spadkobierca dziedziczy w całości zgromadzone środki i nie jest obciążany kosztami podatku od spadku i darowizn. Jednak różnica tkwi w podatku dochodowym i sposobie wypłaty.

IKE - osoba uprawniona/dziedzicząca nie płaci podatku dochodowego. Otrzymane środki może wypłacić na dowolne swoje konto bankowe, jak i je przelać na swoje konto w ramach III filara.

IKZE – osoba uprawniona/dziedzicząca pieniądze jest obciążana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% w przypadku wypłaty na swój rachunek osobisty. Będzie natomiast zwolniona z tego podatku w przypadku przelania otrzymanych środków, na swoje konto IKZE.

Pomimo pewnych różnic pomiędzy tymi dwoma kontami, warto się zastanowić czy nie skorzystać z obu. Możemy posiadać oba konta jednocześnie dopasowując je do swoich potrzeb w danym okresie, po to by jak najefektywniej gromadzić oszczędności.