PZU PZU

W jaki sposób mogę odliczyć ulgę podatkową w IKZE?

W związku z tym, że każdego roku mamy coraz mniejszą możliwość korzystania z dodatkowych ulg podatkowych warto zwrócić uwagę na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego). Produkt ten pozwoli nam gromadzić dodatkowe środki na poczet przyszłej emerytury. Po drugie, da możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w składanym corocznie zeznaniu podatkowym. Oznacza to, że możemy skorzystać z ulgi dokonując w zeznaniu podatkowym odliczenia wpłat dokonanych na konto w IKZE.

Warto zaznaczyć, że wypracowane przez instytucję prowadzącą nasze IKZE dodatkowe środki są zwolnione z 19% podatku od dochodów kapitałowych.

Coroczna ulga podatkowa

Wysokość odliczenia od podstawy opodatkowana w zeznaniu rocznym nie może przekroczyć ustalonej na dany rok wysokości limitu wpłat na IKZE. Limit ten wynosi 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) i nie może być niższy, niż za ubiegły rok.

Obecny limit wpłat w 2017r., który możemy odliczyć od podstawy opodatkowania wynosi: 1,2*4.263zł = 5.115,60 zł. Przykładowo wpłacając maksymalną kwotę na IKZE uzyskamy pomniejszenie podatku dochodowego o:

  • 920,81 zł – przy 18% progu podatkowym i dochodzie do 85.528 zł;
  • 1.636,99 zł – przy 32% progu podatkowym, po przekroczeniu 85.528 zł dochodu;
  • 971,96 zł – przy 19% stawce w podatku liniowym (działalność gospodarcza jako os. fizyczna);

Przykład:

Wpłacamy w bieżącym roku (2017) co miesiąc kwotę 300 zł, czyli rocznie 3.600 zł. Nasz dochód np. z umowy o pracę wyniesie 52.000 zł. Podstawa opodatkowania może być pomniejszona o całą kwotę wpłat, ponieważ nie przekroczyła ustalonego limitu na 2017r. Podstawa opodatkowania wyniesie więc 48.400 zł i zapłacimy mniejszy podatek o 648 zł.

Sposób odliczenia ulgi z IKZE

Wpłaty na IKZE odliczane są od:

  • dochodu - przez podatnika opodatkowanego według ogólnej skali podatkowej 18%, 32% (PIT-37, PIT-36) lub 19% podatkiem liniowym (PIT-36L),
  • przychodu – przez podatnika rozliczającego się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

W zależności od sposobu uzyskania dochodu dokonujemy odliczeń w zeznaniu podatkowym:

  • w poz. 105 i/lub 106 deklaracji PIT-37
  • w poz. 159 i/lub 160 deklaracji PIT-36
  • w poz. 71 deklaracji PIT-28

a także w dołączonej do nich informacji PIT/O w poz. 29 i/lub 30:

  • w poz. 26 deklaracji PIT-36 L, do której nie dołącza się PIT/O.

Osoby, które rozliczają się w formie zaliczki na podatek dochodowy nie mają możliwości uwzględnienia tej ulgi przy obliczaniu wysokości zaliczek.

Wpłaty na IKZE powinny być odpowiednio udokumentowane, jeśli chcemy skorzystać z ulgi. Powinny zawierać dane identyfikujące osobę wpłacającą, datę wpłaty, odbiorcę wpłaty, jej tytuł oraz kwotę. Tak by jednoznacznie określały rok w którym można z ulgi skorzystać, jak i osobę, której dotyczy.

Wspólne rozliczanie podatku przez współmałżonków

Dodatkowo należy pamiętać, że ulgi nie możemy przekazać współmałżonkowi. W przypadku wspólnego rozliczania się, najpierw każdy małżonek rozlicza wpłatę na swoje IKZE, a następnie sumuje się dochody.

Wypłata z IKZE a podatek

Wypłata środków z IKZE, dokonana przez jego posiadacza przed uzyskaniem 65 roku życia (zwrot), powoduje konieczność ich uwzględnienia w deklaracji PIT, są one traktowane jako przychody z innego źródła. Zwrot środków następuje w formie wypłaty jednorazowej i dotyczy on całości środków zgromadzonych na IKZE. Nie ma możliwości dokonania zwrotu tylko części zgromadzonych środków. Po zrealizowaniu zwrotu środków rachunek w IKZE jest zamykany.

Na koniec warto podkreślić, że IKZE jest produktem emerytalnym dającym możliwość skorzystania z dodatkowych preferencji podatkowych po uzyskaniu wieku emerytalnego.

Po osiągnięciu przez posiadacza konta wieku 65 lat i spełnieniu warunku dokonywania wpłat na IKZE przez 5 dowolnych lat kalendarzowych wypłacane środki zostaną opodatkowane jedynie 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Preferencyjna stawka podatku mieć będzie zastosowanie również w przypadku śmierci posiadacza konta i wypłacie środków na rzecz osób uprawnionych lub spadkobierców.