PZU PZU

Kiedy można wypłacić oszczędności z IKZE?

Chociaż rachunki IKZE otwiera się głównie z myślą o przyszłej emeryturze, to z wypłatą środków wcale nie trzeba czekać do uzyskania uprawień emerytalnych. Dowiedz się, w jakich przypadkach istnieje możliwość wypłaty kapitału i na jakich warunkach?

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) jest dobrowolną formą gromadzenia środków w ramach trzeciego filaru. Głównym założeniem jest więc oszczędzanie, dzięki czemu można zgromadzić kapitał na przyszłą emeryturę. Łatwo zatem wysnuć nie do końca prawdziwy wniosek, że wypłata środków możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Jednak wcale tak być nie musi – wszystko zależy od decyzji i bieżących potrzeb posiadacza rachunku.

Wypłata oszczędności z IKZE nie tylko po przejściu na emeryturę

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE może odbyć się zasadniczo w trzech przypadkach.

1. Wypłata środków po przejściu na emeryturę

Jeżeli ukończyłeś 65. rok życia i wpłacałeś środki na IKZE przez co najmniej 5 lat (nie jest wymagane zachowanie ciągłości wpłat), wówczas możesz z rachunku wypłacić pieniądze – w całości lub w ratach. W przypadku wypłaty w ratach, może być ona rozłożona na okres odpowiadający okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty – w przypadku gromadzenia oszczędności krócej niż 10 lat.

Jako, że zostały spełnione warunki umowy, nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Będziesz jedynie zobowiązany do uregulowania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% zgromadzonych środków.

2. Wypłata (zwrot) środków przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadacz IKZE ma prawo wypłacić zgromadzone środki (dokonać zwrotu) przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Wycofanie całości kapitału może odbyć się w dowolnym momencie – musi być to jednak zwrot całkowity. Nie jest bowiem możliwe wypłacenie tylko części środków i ponowne oszczędzanie. Złożenie dyspozycji zwrotu jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy i zamknięciem rachunku. Warto przy tym podkreślić, że nie zamyka to drogi do założenia kolejnego IKZE w przyszłości.

Wypłata (zwrot) środków przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych traktowana jest jako wypowiedzenie umowy. W związku z tym kapitał podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych – uzyskane środki stanowią przychód, dlatego należy zapłacić od nich podatek wg obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej (obecnie jest to 18% lub 32%).

Należy mieć również świadomość, że niektóre instytucje pobierają dodatkowe opłaty za wcześniejsze wypowiedzenie umowy. Oszczędzając np. w ramach IKZE DFE PZU nie poniesiemy dodatkowych kosztów z tego tytułu, jeżeli dyspozycję wypłaty złoży się po upływie 12 miesięcy od podpisania umowy.

3. Wypłata środków po śmierci oszczędzającego

Wypłata kapitału zgromadzonego w ramach IKZE możliwa jest również po śmierci oszczędzającego. Środki przekazywane są osobie uposażonej (lub osobom uposażonym) w jednej z dwóch form:

  • na konto lub przekazem pocztowym – w całości lub w ratach
  • jako wypłata transferowa – na posiadany rachunek IKZE.

Co ważne, dziedziczenie środków zgromadzonych na IKZE gwarantuje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Chociaż wcześniejsza wypłata (zwrot) środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego jest możliwa, z reguły nie jest to korzystne posunięcie. Najkorzystniej jest je wypłacić po ukończeniu 65 lat i wpłacaniu pieniędzy przez co najmniej 5 lat. Można je wtedy otrzymać w ratach lub jednorazowo. W takiej sytuacji zapłacimy jedynie 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Z tego powodu decyzja o całkowitym wycofaniu oszczędności powinna być dokładnie przemyślana.