PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Dla kogo?

 

 

Subfundusz jest skierowany do osób, które:

  • poszukują alternatywnego - w stosunku do lokat bankowych - instrumentu finansowego, mogącego zapewnić im ochronę oszczędności przed inflacją, przy jednoczesnym zachowaniu dużej płynności (uczestnik subfunduszu może w dogodnej dla siebie chwili wycofać zainwestowane pieniądze w całości lub w części, bez opłat i utraty należnych do tej chwili zysków)
  • wolą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze/subfundusze akcyjne
  • zainteresowane są inwestycjami w obligacje i bony skarbowe

Subfundusz, z uwagi na wielkość zaangażowanych aktywów, znacznie taniej niż klient indywidualny nabywa wszelkie instrumenty finansowe.

Cel inwestycyjny

Podstawowym celem inwestycyjnym subfunduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (do 100%) emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, oraz w inne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

 

 

Ryzyko inwestycyjne

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

TBSP (Treasury Bond Spot Poland)

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty