PZU SEJF+

Dla kogo?

Subfundusz stworzony został z myślą o inwestorach, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a jednocześnie są zainteresowani czerpaniem zysków z rynku akcji w średnim terminie. Uczestnikami subfunduszu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny każdego roku kalendarzowego nie była niższa niż wartość jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny poprzedniego roku kalendarzowego.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w dłużne instrumenty finansowe (tj. obligacje, bony skarbowe, depozyty bankowe). W celu zwiększenia potencjału stopy zwrotu, subfundusz dokonuje lokat w obligacje korporacyjne emitentów o najwyższej wiarygodności kredytowej oraz w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie SA. Ekspozycja na akcje spółek jest uzyskiwana poprzez zastosowanie kontraktów terminowych na WIG20.

 

 

Ryzyko inwestycyjne

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

Indeks liczony jako stopa WIBID 3M x (1 – stopa rezerwy obowiązkowej)

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej: