PZU SEJF+

Dla kogo?

Subfundusz stworzony został z myślą o inwestorach, którzy cenią sobie bezpieczeństwo. Uczestnikami subfunduszu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny każdego roku kalendarzowego nie była niższa niż wartość jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny poprzedniego roku kalendarzowego.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w dłużne instrumenty finansowe (tj. obligacje, bony skarbowe, depozyty bankowe). 

 

 

Ryzyko inwestycyjne

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

WIBID 1M

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej: