PZU FIO Ochrony Majątku

Dla kogo?

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych ochroną realnej wartości zainwestowanych środków, a także dla inwestorów instytucjonalnych w zakresie zarządzania płynnością.
 


 

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Realizując cel inwestycyjny fundusz dokonuje lokat w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa.

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz depozyty bankowe.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 70% wartości aktywów netto funduszu.
Instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz depozyty bankowe stanowią do 30% wartości aktywów netto funduszu.
 

Fundusz dąży do ograniczenia ryzyka spadku wartości jednostki uczestnictwa w przypadku wzrostu rynkowych rentowności papierów dłużnych. Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dobierane są m.in. w oparciu o analizę bieżącej i prognozowanej rentowności papierów wartościowych oraz poziomu bieżących
i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji.

 

 

Ryzyko inwestycyjne

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

Indeks liczony jako stopa WIBID 3M x (1 – stopa rezerwy obowiązkowej)

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty