PZU FIO Ochrony Majątku

Dla kogo?

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych ochroną realnej wartości zainwestowanych środków, a także dla inwestorów instytucjonalnych w zakresie zarządzania płynnością.
 


 

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Realizując cel inwestycyjny fundusz dokonuje lokat w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa.

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz depozyty bankowe.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 70% wartości aktywów netto funduszu.
Instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz depozyty bankowe stanowią do 30% wartości aktywów netto funduszu.
 

Fundusz dąży do ograniczenia ryzyka spadku wartości jednostki uczestnictwa w przypadku wzrostu rynkowych rentowności papierów dłużnych. Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dobierane są m.in. w oparciu o analizę bieżącej i prognozowanej rentowności papierów wartościowych oraz poziomu bieżących
i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji.

 

 

Ryzyko inwestycyjne

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

Indeks liczony jako stopa WIBID 1M

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty