PZU Telekomunikacja Media Technologia

Dla kogo?

 Subfundusz został utworzony z myślą o osobach, które:

  • są zainteresowane dywersyfikacją oszczędności poprzez lokowanie ich przede wszystkim w akcje spółek związanych z branżami telekomunikacyjnymi, mediami i technologicznymi

  • chcą inwestować swoje oszczędności na największych światowych rynkach akcji

  • szukają geograficznego rozproszenia portfela inwestycyjnego po przez możliwość inwestowania w USA, krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii czy Japonii

  • są w stanie zaakceptować dużą zmienność wartości swojej inwestycji 

Subfundusz, z uwagi na wielkość zaangażowanych aktywów, znacznie taniej niż klient indywidualny nabywa wszelkie instrumenty finansowe.

Cel inwestycyjny

Podstawowym celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu lokat.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są:

  • minimum 50% w udziałowe papiery wartościowe spółek, których działalność związana jest z telekomunikacją, mediami lub technologią. To może być osiągane przez lokaty w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne

  • maksimum 50% w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

 

 

Ryzyko inwestycyjne

 

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

 

Benchmark

8% rocznie

 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej: