PZU Zrównoważony

Dla kogo?

Subfundusz polecany jest osobom, które:

  • poszukują efektywnego sposobu inwestowania oszczędności
  • poszukują inwestycji, która w dłuższym okresie może przynieść wysoki zysk
  • akceptują ryzyko związane z inwestowaniem części powierzonych środków w akcje

 

Cel inwestycyjny

 Długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, wynikające z potencjalnie dużego (do 70%) zaangażowania subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).

Zarządzający dokonuje doboru papierów wartościowych do portfela lokat Subfunduszu w oparciu o analizę fundamentalną. Kryterium selekcji papierów wartościowych jest dążenie do osiągnięcia możliwie jak najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Dłużne papiery wartościowe dobierane są m.in. w oparciu o analizę bieżących i przyszłych stóp procentowych, przy uwzględnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji oraz ryzyka walutowego.

 

 

Ryzyko inwestycyjne

 

 

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w akcje.

Rekomendowany minimalny okres oszczędzania

Benchmark

Portfel składający się z: 50% WIG i 50% TBSP

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty