Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

Korzyści

Ubezpieczenie objmuje pojazdy szynowe wraz z wyposażeniem standardowym, stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, używane i przeznaczone do eksploatacji na drogach szynowych kolejowych i wewnątrzzakładowych a w szczególności:

 • wszelkiego typu lokomotywy,
 • wagony osobowe i towarowe,
 • zespoły trakcyjne,
 • samobieżne zestawy do utrzymania i napraw nawierzchni, podtorza kolejowego i sieci trakcyjnej,
 • ciągniki szynowe, drezyny i wózki robocze

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy szynowe wraz z wyposażeniem standardowym przeznaczone do eksploatacji na liniach kolejowych, spełniające określone stosownymi przepisami wymagania w zakresie budowy i bezpieczeństwa oraz dopuszczenia do ruchu kolejowego, z wyłączeniem:

 • tramwajów,
 • przemysłowych kolejek wąskotorowych,
 • kolejek kopalnianych,
 • kolejek leśnych,
 • górskich kolejek szynowych,
 • górskich kolejek linowych, itp.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w czasie eksploatacji pojazdów szynowych na drogach szynowych kolejowych i wewnątrzzakładowych, mających połączenie z liniami i bocznicami kolejowymi, jak również w czasie postoju na bocznicach, placach rozrządowych, w lokomotywowniach, wagonowniach oraz podczas wykonywania napraw lub remontów.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą PZU S.A. ubezpieczenie może zostać rozszerzone o szkody powstałe na terytorium innych państw.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody będące bezpośrednim następstwem:

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu szynowego z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
 • katastrofy, przez którą rozumie się zderzenie pojazdów szynowych, wykolejenie lub przewrócenie się taboru,
 • ognia, eksplozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego na przedmiot ubezpieczenia,
 • powodzi, gradu, deszczu nawalnego, huraganu, lawiny, trzęsienia ziemi,
 • osuwania lub zapadania się ziemi, przerwania tam, zerwania mostów, zawalenia tuneli, przepustów lub wiaduktów,
 • wynikającego z eksploatacji uszkodzenia silnika, urządzeń napędowych, osi, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, agregatów, prądnic, akumulatorów i ich połączeń, itp.,
 • fali uderzeniowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekroczenia bariery dźwięku,
 • dewastacji przez osoby trzecie, podczas gdy pojazd był należycie zabezpieczony i znajdował się na terenie wydzielonym, a w szczególności na terenie lokomotywowni, wagonowni, miejsca napraw lub remontów, itp., będącym własnością lub użytkowanym przez Ubezpieczonego i całodobowo dozorowanym,
 • rabunku, kradzieży lub usiłowania ich dokonania albo zaginięcia pojazdu względnie jego części, pod warunkiem należytego zabezpieczenia pojazdu szynowego przed kradzieżą w sposób przewidziany w jego konstrukcji,
 • zalania wodą wydobywającą się z przewodów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych lub technologicznych,
 • przemieszczania się ładunków, pod warunkiem ich prawidłowego załadowania i umocowania,
 • zdarzeń zaistniałych podczas załadunku lub wyładunku towarów pod warunkiem, że załadunek lub wyładunek odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.

Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty