Ubezpieczenia lotnicze

Dla kogo?

Polisa przeznaczona jest dla wszystkich właścicieli lub użytkowników cywilnych statków powietrznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi.

Korzyści

W zakresie aerocasco PZU S.A. ubezpiecza wszystkie rodzaje statków powietrznych dopuszczonych do ruchu na podstawie obowiązujących przepisów. Ubezpieczenie obejmuje szkody częściowe i całkowite powstałe wskutek wypadku podczas startu, lotu, lądowania, kołowania lub postoju, oraz szkody powstałe podczas naprawy, przeglądu, modernizacji, itp.

Przedmiotem ubezpieczenia OC użytkownika jest odpowiedzialność cywilna użytkownika wobec osób trzecich, innych niż pasażerowie, jeśli w związku z eksploatacją statku powstały szkody na ziemi, w powietrzu lub w wodzie.

Przedmiotem OC przewoźnika jest jego odpowiedzialność cywilna wobec pasażerów, ich bagażu i rzeczy osobistych. PZU S.A. wypłaca odszkodowanie, gdy w związku z określoną w umowie działalnością przewoźnik zobowiązany jest do naprawienia szkód polegających na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub spowodowaniu śmierci podróżnego, oraz na zagubieniu, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu i rzeczy osobistych wniesionych na pokład lub powierzonych do przewozu.

Ubezpieczenie OC przewoźnika z tytułu przewozu ładunków obliguje PZU S.A. do ochrony ubezpieczeniowej w przypadku określonych w umowie zdarzeń, w wyniku których doszło do utraty lub zniszczenia powierzonych przewoźnikowi ładunków.

Przedmiotem ubezpieczenia NW członków załogi są następstwa nieszczęśliwych wypadków wywołanych przyczyną zewnętrzną i zaistniałych podczas pełnienia obowiązków służbowych.

Ubezpieczeniem rzeczy osobistych członków załogi objęte jest mienie zniszczone lub utracone w wyniku wypadku lotniczego, jeśli wypadek był objęty ochroną dla ryzyk aerocasco.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia w ruchu lotniczym

Przedmiotem ubezpieczenia są:

  • wszystkie rodzaje statków powietrznych będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego, i dopuszczone do lotów na podstawie obowiązujących przepisów prawa (ubezpieczenie aerocasco),
  • odpowiedzialność cywilna użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie lub podróżni (OC użytkownika),
  • odpowiedzialność cywilna przewoźnika wobec pasażerów lub podróżnych oraz ich bagażu i rzeczy osobistych (OC przewoźnika),
  • odpowiedzialność cywilna przewoźnika z tytułu przewozu ładunków,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załogi (NW),
  • rzeczy osobiste członków załogi.

Na podstawie umowy ubezpieczenia, PZU S.A. wypłaca świadczenia lub odszkodowanie za szkody rzeczowe i na osobie w związku z eksploatacją statków powietrznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium zagranicznym wskazanym w dokumencie ubezpieczenia (polisie), w granicach sum ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej oraz w zakresie ochrony określonej szczegółowo w OWU.

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający, za zgodą PZU S.A., może podwyższyć sumę ubezpieczenia. Podwyższenie sumy pociąga za sobą opłatę dodatkowej składki, liczonej od dnia dokonania takiej zmiany.

Za szkody powstałe do dnia następnego po zmianie sumy ubezpieczenia PZU S.A. ponosi odpowiedzialność na warunkach dotychczasowych.

Niezależnie od wypłaty odszkodowania PZU S.A. pokrywa również, ponad sumę ubezpieczenia lub sumy gwarancyjne, koszty ekspertyz wykonanych przez rzeczoznawców, za zgodą PZU S.A., w celu ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody oraz uzasadnione koszty wyjazdu Ubezpieczającego lub eksperta na miejsce zdarzenia ubezpieczeniowego. Koszty te pokrywane są łącznie do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, z tym że koszty wyjazdu Ubezpieczającego lub eksperta refundowane są do wysokości limitów przewidzianych dla delegacji służbowych. W przypadku gdy powyższe koszty zostały poniesione przez Ubezpieczonego łącznie w odniesieniu do mienia Ubezpieczonego i nieubezpieczonego, i jednocześnie nie jest możliwe ich przyporządkowanie do danej części mienia, PZU S.A. pokrywa poniesione przez Ubezpieczonego koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość mienia Ubezpieczonego do łącznej wartości mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego. Jeżeli ustalenie proporcji nie jest możliwe, PZU S.A. pokryje 50% poniesionych kosztów.

 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty