Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń

Dla kogo?

Polisa przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności z firmami budowlano-montażowymi.

Korzyści

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne (z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w warunkach ubezpieczenia) powstałe z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczającego, a polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu maszyn i sprzętu, co powoduje konieczność ich wymiany lub naprawy.

Odpowiedzialność PZU S.A. rozciąga się na:

 • błędy w obsłudze maszyn i sprzętu powodujące np. kolizje na placu budowy, przewrócenie się maszyny, upadek do wykopu itp.,
 • powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru, bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, obsunięcie się ziemi oraz lawina,
 • kradzież z włamaniem, rabunek,
 • zniszczenia przez osoby trzecie,
 • ogień, eksplozja, upadek statku powietrznego, zalanie wodą lub innymi płynami z instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia.

Na wniosek ubezpieczającego umowa że być zawarta na rok lub okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń są maszyny, użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Maszyny objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że włączone zostały do eksploatacji, pozytywnie przeszły wszelkie próby i testy, są sprawne oraz spełniają wszystkie wymogi formalno-prawne (atesty, aprobaty, pozwolenia, certyfikaty, badania techniczne, itp.).

Ubezpieczeniem objęte są maszyny w czasie ruchu bądź postoju, w czasie montażu albo demontażu na stanowisku pracy, załadunku albo rozładunku na albo ze środka transportowego oraz w czasie dokonywanych przez posiadacza siłami własnymi napraw oraz czynności konserwacyjnych.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • maszyn pracujących pod powierzchnią ziemi,
 • maszyn pływających albo maszyn pracujących na wszelkiego rodzaju sprzęcie pływającym (np. barkach, pontonach itp.) oraz pojazdach szynowych, chyba że zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o klauzule wymienione w Załączniku Nr 1 do OWU,
 • samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych oraz ciężarowych na bazie samochodów osobowych,
 • sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem i bazami danych oraz sprzętu optycznego, wykorzystywanych do prac budowlanych np. komputerów, ploterów, drukarek, sprzętu geodezyjnego i pomiarowego, itd.,
 • wszelkiego rodzaju części zapasowych do maszyn, materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonymi pracami budowlanymi (np. paliwo),
 • mienia osobistego pracowników znajdującego się w ubezpieczonych pomieszczeniach zaplecza budowy oraz wszelkiego rodzaju dokumentacji dotyczącej budowy, wartości pieniężnych, opakowań oraz innego mienia nie ubezpieczonego w ramach niniejszych OWU.


PZU S.A. odpowiada za powstałe w okresie ubezpieczenia wszystkie nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody w ubezpieczonych maszynach, o ile szkody te nie powstaną z jakiejkolwiek przyczyny wyraźnie wyłączonej z zakresu ubezpieczenia w dalszej części OWU oraz postanowieniach dodatkowych.

Do szkód, za które PZU S.A. ponosi odpowiedzialność należą przykładowo szkody spowodowane przez:

 • błędy w obsłudze maszyn powodujące np. kolizje z innymi maszynami na placu budowy, wpadnięcie do wykopu oraz przewrócenie się maszyny,
 • powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru (np. huragan), bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, obsunięcie się ziemi oraz lawinę,
 • kradzież z włamaniem, rabunek,
 • zniszczenie przez osoby trzecie,
 • ogień, eksplozję, upadek statku powietrznego, zalanie przez wydostanie się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji wody lub innych płynów.

Za szkodę uważa się utratę albo fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie maszyny, uniemożliwiające dalsze spełnianie zamierzonych funkcji i powodujące konieczność naprawy bądź wymiany i powstałe w wyniku zdarzeń, za które istnieje odpowiedzialność na mocy OWU.

Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty