Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych dla klienta korporacyjnego

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zawierających umowę ubezpieczenia z łączną sumą ubezpieczenia posiadanego mienia powyżej 10.000.000 złotych.

Korzyści

Ubezpieczenie gwarantuje zarówno elementarną i niezbędną ochronę przed skutkami szkód w rzeczowych składnikach mienia należącego lub będącego w posiadaniu ubezpieczonego, jak i pokrycie ryzyk i kosztów dodatkowych związanych ze szkodą. Daje możliwość wyboru i kreowania zakresu ubezpieczenia poprzez podział na zakres podstawowy (obejmujący takie ryzyka jak ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego), oraz zakres rozszerzony, obejmujący pozostałe, klasyczne ryzyka losowe.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Aby zapewnić klientom swobodę wyboru niezbędnej dla nich ochrony i dzięki temu dostosować zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb, PZU SA umożliwia zawarcie umowy w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie podstawowym obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń losowych:

 • pożar,
 • bezpośrednie uderzenie pioruna,
 • eksplozja,
 • upadek statku powietrznego.

Zakres podstawowy może zostać rozszerzony dodatkowo o szkody powstałe w wyniku:

 • huraganu, deszczu, nawałnicy,
 • powodzi,
 • gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu,
 • trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi,
 • uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy,
 • szkody wodociągowej,
 • upadku drzew, budynków lub budowli,
 • przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym.

W obydwu wariantach ochrona obejmuje jednocześnie szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku z opisanymi zdarzeniami, objętymi umową ubezpieczenia, oraz zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty dodatkowe powstałe w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, takim jak:

 • zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 • akcja ratownicza mająca na celu ograniczenie rozmiaru szkody,
 • uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do użytku, ich składowaniem lub utylizacją,
 • odtworzenie dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych).

Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie:

 • budynki i budowle,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe – mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów, takie jak: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (między innymi: opakowania, materiały eksploatacyjne i pomocnicze), wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczonego produkty gotowe, zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są w myśl obowiązujących przepisów zaliczane do środków trwałych,
 • niskocenne składniki majątku - mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości zostało jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie jest ujmowane w ewidencji środków trwałych,
 • wartości pieniężne - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, oraz wyroby ze wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
 • nakłady adaptacyjne - wartość adaptacyjnych robót budowlanych (w tym remontów) i wykończenia wnętrz, ustalona na podstawie poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów na dostosowanie pomieszczeń lub budynków niestanowiących własności Ubezpieczonego do rodzaju prowadzonej działalności, lub podniesienia standardu tych pomieszczeń lub budynków,
 • mienie najmowane – mienie przyjęte przez Ubezpieczonego do używania w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, lub innego rodzaju umowy o podobnym charakterze,
 • mienie osobiste pracowników – mienie ruchome pracowników Ubezpieczonego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów,
 • mienie osób trzecich - mienie przyjęte przez Ubezpieczonego na podstawie umowy
 • w celu wykonania usługi obróbki, naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, sprzedaży, składu, przechowania, lub w innym podobnym celu zgodnym z zaleceniem właściciela.

Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty