Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zawierających umowę ubezpieczenia z łączną sumą ubezpieczenia posiadanego mienia powyżej 10.000.000 złotych.

Korzyści

Polisa gwarantuje maksymalną ochronę ubezpieczeniową rzeczowych składników mienia przedsiębiorstw, łącząc możliwość ubezpieczenia szerokiej gamy ryzyk majątkowych, zarówno ogniowych i innych zdarzeń losowych, jak i kradzieżowych. Poza pokryciem ochroną ubezpieczeniową szkód w przedmiocie ubezpieczenia, dodatkowo ubezpieczenie pokrywa koszty związane ze zdarzeniem losowym. Poprzez włączenie do warunków ogólnych dodatkowych klauzul możliwe jest także rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyka i koszty niestandardowe.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych.

W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:

 • pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu, nawałnicy, powodzi, gradu, lawiny, śniegu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy, szkody wodociągowej, upadku drzew, budynków lub budowli, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym,
 • kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie,
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia,
 • zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.

Do najbardziej typowych zagrożeń pozostających poza zakresem ochrony, gwarantowanym
w ramach ubezpieczenia, należą szkody powstałe w wyniku awarii mechanicznej lub elektrycznej (tzw. ryzyka wewnętrzne), które mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń.

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty dodatkowe powstałe w związku
z zaistniałym zdarzeniem losowym, takim jak:

 • zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów,
 • akcja ratownicza mająca na celu ograniczenie rozmiaru szkody,
 • uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do użytku, ich składowaniem lub utylizacją,
 • odtworzenie dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych).

Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie:

 • budynki i budowle,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe – mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów, takie jak: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (między innymi: opakowania, materiały eksploatacyjne i pomocnicze), wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczonego produkty gotowe, zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są w myśl obowiązujących przepisów zaliczane do środków trwałych,
 • niskocenne składniki majątku - mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości zostało jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie jest ujmowane w ewidencji środków trwałych,
 • wartości pieniężne - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, oraz wyroby ze wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
 • nakłady adaptacyjne - wartość adaptacyjnych robót budowlanych (w tym remontów) i wykończenia wnętrz, ustalona na podstawie poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów na dostosowanie pomieszczeń lub budynków niestanowiących własności Ubezpieczonego do rodzaju prowadzonej działalności, lub podniesienia standardu tych pomieszczeń albo budynków,
 • mienie najmowane – mienie przyjęte przez Ubezpieczonego do używania w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego rodzaju umowy o podobnym charakterze,
 • mienie osobiste pracowników – mienie ruchome pracowników Ubezpieczonego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów,
 • mienie osób trzecich - mienie przyjęte przez Ubezpieczonego na podstawie umowy w celu wykonania usługi obróbki, naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, sprzedaży, składu, przechowania lub w innym podobnym celu zgodnym z zaleceniem właściciela.

 

Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty