Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

Dla kogo?

Ubezpieczenie cargo jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców - producentów i handlowców, w tym również eksporterów i importerów, którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary i w związku z tym są narażeni na powstanie szkody w trakcie realizacji transportu.
Umowy ubezpieczenia zawiera się z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi, oraz jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi.

Korzyści

Aby zapewnić klientom swobodę wyboru niezbędnej dla nich ochrony i dzięki temu dostosować zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb, PZU SA umożliwia zawarcie umowy w zakresie podstawowym, rozszerzonym, lub pełnym, pokrywa również koszty związane z użytymi przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego środkami w celu ratowania mienia, oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Dodatkowo pokrywane są koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami utylizacji ubezpieczonego mienia.

Zgodnie z życzeniem klienta umowa może być zawarta na czas trwania jednego transportu lub na czas wszystkich transportów dokonywanych w czasie jej obowiązywania.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki, w szczególności towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe będące przedmiotem wymiany handlowej. Ze standardowej ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są m.in. wartości pieniężne, dzieła sztuki, dokumenty, przesyłki pocztowe, bagaż osobisty, zwierzęta żywe.

Ubezpieczeniem objęte jest mienie przewożone wszelkimi środkami transportu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Polisa obejmuje wszystkie fazy przewozu wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi mienia i jego składowaniem przejściowym, trwającym nie dłużej niż 14 dni na trasie transportu. Dodatkowo ubezpieczeniem może być objęty również okres dokonywania załadunku lub wyładunku.

Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem obcym może być zawarte w zakresie podstawowym, rozszerzonym, lub pełnym.

Zakres podstawowy obejmuje szkody wskutek następujących zdarzeń losowych:
deszcz nawalny, dewastacja, eksplozja, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, rabunek, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie przedmiotu w środek transportu, wypadek środka transportu, zapadanie się ziemi.

Zakres rozszerzony ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wypadków ubezpieczeniowych zakresu podstawowego, a ponadto szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem.

Zakres pełny ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wypadków ubezpieczeniowych wymienionych powyżej, a ponadto wskutek wszelkich innych wypadków ubezpieczeniowych nie wyłączonych w OWU.

Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty