OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i usługowo prowadzisz księgi rachunkowe, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanej przez Ciebie działalności.

Ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w PZU:

  • obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania działalności,
  • zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
  • zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności,
  • to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach. 
 

Dla kogo?

Ubezpieczenie kierujemy do przedsiębiorców, którzy wykonują działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności objętej ubezpieczeniem.

 

Co obejmuje ubezpieczenie?

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określają: 

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1616),
  • Ustawa o rachunkowości,
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.). 

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców za szkody wyrządzone w następstwie ich działania lub zaniechania w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością. 

Minimalna suma gwarancyjna jest ustalona rozporządzeniem Ministra Finansów dla jednego zdarzenia i wynosi ona równowartość w złotych 10 000 euro.

 

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty