OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa

Dla kogo?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który zajmuje się łowiectwem, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa PZU wypłaci odszkodowania osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności i usług.

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa. Przez łowiectwo rozumiemy usługi turystyczne, które obejmują polowania cudzoziemców w Polsce oraz polowania za granicą.
Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru polowań.
 

Korzyści

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa w PZU:

 •     obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności zawodowych,
 •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i partnerów,
 •     zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności zawodowej,
 •     to wygodny sposób płatności – składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.
   

Co obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określają:

 •     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa (Dz. U. nr 32 z 2005 r., poz. 283),
 •     ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie,
 •     Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, które wydarzą się w okresie ochrony ubezpieczeniowej – w związku z jego działalnością łowiecką.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC jest ustalana przez Ministra Finansów. Wynosi równowartość w złotych:

 •      20 000 euro – dla przedsiębiorcy, który organizuje polowania dla cudzoziemców w Polsce oraz polowania za granicą,
 •      15 000 euro – dla przedsiębiorcy, który organizuje polowania tylko za granicą,
 •      10 000 euro – dla przedsiębiorcy, który organizuje polowania tylko dla cudzoziemców w Polsce.

 

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty