Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Dla kogo?

Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi albo osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Korzyści

Ubezpieczenie pozwala uzyskać odszkodowanie za utratę lub ubytek wartości ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub uszkodzenia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

PZU SA w ramach polisy ubezpiecza majątek ruchomy podmiotów gospodarczych, czyli:

 • środki obrotowe (towary, surowce, wyroby gotowe, materiały w przerobie, półfabrykaty, materiały pomocnicze, opakowania, zmagazynowane i niebędące w użytkowaniu maszyny, aparaty i ich części zapasowe, narzędzia),
 • mienie osób trzecich, przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży,
 • wyposażenie lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • gotówka i inne wartości pieniężne, tj. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, platynę i metale z grupy platynowców.

Zakresem ochrony objęte są szkody wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku, powstałe w miejscu ubezpieczenia (lokalu) wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Ponadto ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody w gotówce i innych wartościach pieniężnych powstałe w czasie transportu (przenoszenia lub przewożenia), w związku z:

 • rabunkiem,
 • zdarzeniami, które uniemożliwiły ochronę powierzonych wartości pieniężnych osobie wykonującej transport wskutek:
  - nagłej śmierci lub nagłej ciężkiej choroby,
  - ciężkiego uszkodzenia ciała wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem,
  - zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu użytego do przewozu wartości pieniężnych w wyniku katastrofy, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu.

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty