OC członków władz spółki kapitałowej

Dla kogo?

Produkt kierowany jest do członków zarządów, członków rad nadzorczych, prokurentów spółek kapitałowych, przy czym ubezpieczenie zawierane jest przez spółkę (jako Ubezpieczającego) na rzecz członków jej władz (jako ubezpieczonych).

Korzyści

Ubezpieczenie D&O chroni majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej, a także spółkę przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzających. Świadczenie z umowy ubezpieczenia D&O obejmują głównie zapłatę kwoty, do której z mocy prawa zobowiązany jest ubezpieczony w związku z działaniem lub zaniechaniem działania (np. wypłata odszkodowania udziałowcom). Ważnym elementem przedmiotowego ubezpieczenia jest także pokrywanie przez PZU S.A. dodatkowych kosztów obrony przed wniesionym roszczeniem.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna obecnych i przyszłych członków władz spółki kapitałowej za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
W ramach sumy gwarancyjnej PZU S.A.:

  • pokrywa koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych za zgodą PZU S.A. w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
  • zwraca uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia niezbędne koszty, mające na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody,
  • pokrywa niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie PZU S.A. lub za jego zgodą.

Podstawowy zakres ochrony może zostać rozszerzony m. in. o odpowiedzialność członków władz spółki kapitałowej:

  • za zobowiązania podatkowe,
  • z tytułu kar administracyjnych,
  • z tytułu roszczeń kierowanych przez większościowych udziałowców.

Ubezpieczeniem może też obejmować roszczenia skierowane przeciwko współmałżonkom ubezpieczonego, jednak wyłącznie w odniesieniu do roszczenia skierowanego przeciwko wspólności majątkowej, oraz koszty odzyskania dobrego imienia.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane produkty