Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego

Dla kogo?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klient korporacyjnego adresowane jest do  osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej  oraz  osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą.  

Korzyści

Podstawową korzyścią wynikającą z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia wykorzystywanego w tej działalności  jest ochrona majątku  ubezpieczonego podmiotu  przed  konsekwencjami  wyrządzenia  szkody osobie trzeciej, tj.  przed  zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, które mogą znacznie obciążyć majątek ubezpieczonego.
Ponadto posiadanie polisy OC z zakresem ubezpieczenia i wysokością sumy gwarancyjnej adekwatnymi do prowadzonej działalności gospodarczej  coraz częściej jest obligatoryjnym warunkiem do podpisania umowy handlowej czy dopuszczenia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 

 

Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

 •       czynu niedozwolonego – tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa
 •       niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania  - tzw. odpowiedzialność  kontraktowa.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.  

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku  rozszerzenia odpowiedzialności  o szkody polegające na czystej stracie finansowej również czystą stratę finansową.

Na podstawie klauzul dodatkowych możliwe jest włączenie do ochrony ubezpieczeniowej szeregu ryzyk dodatkowych rozszerzających podstawowy zakres podstawowy ub.

Zakres ubezpieczenia podstawowego może zostać rozszerzony  między innymi  o szkody:

 • będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły poza terytorium RP;
 • wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy;
 • powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń;
 • powstałe w nieruchomościach/rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
 • powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego;
 • powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego;
 • powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego;
 • wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia;
 • wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu;
 • wyrządzone w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych;
 • wyrządzone uczestnikom w  wyniku przeprowadzania imprezy;
 • wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt);
 • wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z odpowiedzialnością utrzymujących hotele i podobne zakłady;
 • spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków;
 • wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty