Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Wykonywanie zawodu medycznego np. ratownika medycznego, technika analityki medycznej, specjalisty terapii uzależnień wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami z tytułu roszczeń osób poszkodowanych.

Najważniejsze korzyści

 • Zapewnia odszkodowanie osobom poszkodowanym w związku z wykonywaniem przez Ciebie zawodu medycznego
 • Ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb – możesz wybrać odpowiedni wariant i zakres ubezpieczenia
 • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów
 • Mniejsze ryzyko wykonywania zawodu
 • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie

Dla kogo?

Ubezpieczenie dla osób fizycznych wykonujących zawód medyczny, które:

 • są uprawniona na podstawie odrębnych przepisów prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny,

niezależnie od formy jego wykonywania.

Ubezpieczenie nie dotyczy osób wykonujących zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej
oraz farmaceuty.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Odpowiedzialność cywilną za szkody zdefiniowane w OWU, wyrządzone innej osobie w związku
z wykonywaniem zawodu medycznego, w tym odpowiedzialność cywilną za szkody:

 1. powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej;
 2. wynikające z naruszenia praw pacjenta.

 

Możesz wybrać jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia:

 • Wariant I, gdy nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej;
 • Wariant II, gdy powinieneś zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

W ramach obu wariantu możesz wybrać jeden z zakresów ubezpieczenia tj. zakres podstawowy
albo rozszerzony.

 

Wariant I i II - zakres podstawowy zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Wariant I i II - zakres rozszerzony zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarówno za szkody na osobie jak i szkody rzeczowe wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu medycznego oraz w związku z posiadanym mieniem, które wykorzystujesz w prowadzonej działalności.

 

W wariancie II zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym pokrywamy szkody:

 1. nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej;
 2. objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

 

Możesz wybrać klauzule, dzięki którym ubezpieczenie dodatkowo obejmie:

 • wypadki ubezpieczeniowe poza Polską powstałe w związku z: udzielaniem pierwszej pomocy medycznej, udziału w stażu, delegacji służbowej, w konferencjach naukowych;
 • szkody wyrządzone Twoim pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy – klauzula dostępna wyłącznie w zakresie rozszerzonym;
 • szkody w mieniu wynajmowanym (w nieruchomościach i ruchomościach) – klauzula dostępna wyłącznie w zakresie rozszerzonym.

 

W niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działała. Mówimy wtedy o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w ogólnych warunkach ubezpieczenia
oraz w klauzulach rozszerzających zakres ubezpieczenia (zobacz OWU).

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty