Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Dla kogo?

Ubezpieczenie kierowane jest do podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju:

 • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne,
 • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Korzyści

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z zawarcia umów odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych są:

 • ochrona majątku ubezpieczonego przed konsekwencjami wyrządzenia szkody, tj.  przed zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej pacjentowi, które mogą znacznie obciążyć majątek ubezpieczonego,
 • zmniejszenie ryzyka negatywnych konsekwencji związanych prowadzoną działalnością leczniczą,
 • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej  w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością leczniczą stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla pacjentów,
 • poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej PZU wypłaci należne świadczenie,
 • możliwość dostosowania zakresu ochrony zgodnie  z indywidualnymi potrzebami ubezpieczonego  poprzez włączenie klauzul rozszerzających zakres ochrony,
 • sprawna i rzetelna obsługa umowy ubezpieczenia  oraz likwidacji szkód zapewniona przez zespół wyspecjalizowanych pracowników.
   

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego
za szkody wyrządzone osobie trzeciej:

 • w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo
 • niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej.

PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej
za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie:
1)    nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, lub
2)    objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Za opłatą dodatkowej składki, zakres ochrony ubezpieczeniowej może być rozszerzony o klauzule rozszerzające zakres odpowiedzialności o szkody:
1)    powstałe wskutek stosowanej w celach estetycznych chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych;
2)    wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu.
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.