Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Dla kogo?

Ubezpieczenie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Korzyści

Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pozwala uzyskać odszkodowanie nie tylko z tytułu wystąpienia szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie, ale również z tytułu szkody w oprogramowaniu, informacji firmy zgromadzonych na nośnikach danych oraz samych nośników. Dodatkowo ubezpieczenie rekompensuje zwiększone koszty działalności, powstałe na skutek szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie – koszty dzierżawy analogicznego urządzenia, koszty przeprogramowania sprzętu, itp.

Produkt ma charakter modułowy, istnieje możliwość wyboru przedmiotu ubezpieczenia (np. sprzęt elektroniczny i dane, nośniki danych lub sprzęt elektroniczny i zwiększone koszty działalności, bądź też wszystkie te trzy ubezpieczenia łącznie). Ponadto zakres ubezpieczenia może być dostosowany w drodze włączenia do podstawowego zakresu ochrony klauzul dodatkowych zawartych w OWU.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyłączne w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych. W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:

 • działania pracowników (w szczególności niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze),
 • działania ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego,
 • działania wody, w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci, zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi,
 • kradzieży z włamaniem, rabunku,
 • celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie,
 • wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się po okresie gwarancji (rękojmi),
 • zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci),
 • bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp.,
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.

Ochrona obejmuje również następujące koszty dodatkowe, powstałe w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym:

 • zabezpieczenia mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia szkodą,
 • akcji ratowniczej mającej na celu ograniczenie rozmiaru szkody,
 • przątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne, a także koszty transportu ekspresowego sprzętu i części na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przejazdów techników i ekspertów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczeniem może zostać objęty:

1. stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny, jak np.:

 • elektroniczny sprzęt biurowy, w tym: serwery, komputery stacjonarne i urządzenia peryferyjne,
 • sieci komputerowe,
 • sprzęt telekomunikacyjny, przemysłowy, pomiarowy, graficzny, urządzenia i instalacje alarmowe i monitoringu,
 • sprzęt medyczny,
 • sprzęt radiowy i telewizyjny, w tym sprzęt w studiach nagrań lub wozach transmisyjnych,
 • urządzenia podtrzymujące napięcie i klimatyzacyjne,
 • sprzęt przenośny (np. notebooki, laptopy, palmtopy, telefony komórkowe).

2. Dane i nośniki danych:

 • wymienialne nośniki danych tj. dyskietki, dyski optyczne i magnetyczne, CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne,
 • koszty odtworzenia utraconych danych, takich jak:
  - informacje zawarte w zbiorach danych;
  - licencjonowane systemy operacyjne;
  - licencjonowane programy standardowe produkcji seryjnej oraz programy aplikacyjne produkcji jednostkowej, stworzone na zamówienie użytkownika.

3. Zwiększone koszty działalności, czyli wydatki, które Ubezpieczony był zmuszony ponieść w celu uniknięcia zakłócenia lub przerwania prowadzonej przez siebie działalności, powstałe na skutek szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem od szkód materialnych, takich jak:

 • zatrudnienie dodatkowego personelu,
 • najem pomieszczeń zastępczych,
 • wykorzystanie sprzętu zastępczego i systemów zewnętrznych,
 • przeprogramowanie.

 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty