Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP

Dla kogo?

Ubezpieczenie straty finansowej GAP jest dedykowane Leasingobiorcom /Pożyczkobiorcom oraz sprzedawane za pośrednictwem firm leasingowych, z którymi PZU zawarło generalną umowę ubezpieczenia. Ubezpieczającym może być Leasingobiorca albo Pożyczkobiorca zawierający z PZU umowę ubezpieczenia albo Leasingodawca/Pożyczkodawca zawierający z PZU umowę ubezpieczenia na rachunek Leasingobiorcy albo Pożyczkobiorcy.

Korzyści

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia GAP, wyrównuje stratę Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy, której nie pokrywa odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia AC albo OC.   

Ubezpieczenie GAP, w zależności od wariantu ubezpieczenia, pozwala na:

  • uzyskanie dodatkowego odszkodowania odpowiadającemu różnicy pomiędzy wartością początkową  pojazdu a wartością rynkową pojazdu określoną na dzień szkody całkowitej albo
  • uzyskanie dodatkowej kwoty odpowiadającej 20% wartości rynkowej pojazdu, określonej przez Ubezpieczyciela AC/OC na dzień szkody całkowitej, do wysokości sumy ubezpieczenia albo
  • uzyskanie dodatkowej kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania pozostającego do spłaty z tytułu umowy leasingu albo umowy pożyczki na dzień wypłaty odszkodowania z umowy AC/OC a wartością rynkową pojazdu określoną na dzień szkody całkowitej, do wysokości sumy ubezpieczenia.
  • zmniejszenie starty finansowej wynikającej z różnicy pomiędzy ceną zakupu nowego pojazdu, a jego wartością rynkową w chwili powstania szkody
  • zachowanie bezpieczeństwa finansowego przez cały okres trwania umowy leasingu (nawet do 72 miesięcy)
  • zakup nowego samochodu tej samej klasy lub spłatę zobowiązania leasingowego/pożyczkowego w przypadku utraty pojazdu.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia GAP jest ryzyko straty finansowej powstałej u Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy na skutek wystąpienia szkody całkowitej pojazdu zgłoszonego do ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia AC albo OC sprawcy szkody. 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.