Ubezpieczenie utraty zysku

Dla kogo?

Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby prawne, jednostki niebędące osobami prawnymi lub osoby fizyczne wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) i obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi, lub na rachunek tych osób.

Korzyści

Szkoda spowodowana zdarzeniem losowym, poza stratami bezpośrednimi w majątku ubezpieczonego, może spowodować także straty pośrednie, polegające na utracie korzyści finansowych. Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk pokrywa koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia, jednak nie wyrówna strat finansowych wynikłych z przerwy w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa spowodowanej szkodą rzeczową.

Straty następcze kompensuje ubezpieczenie od utraty zysku, które jest formą zabezpieczenia przed utratą zysku, stratami wynikającymi z konieczności ponoszenia kosztów stałych pomimo zaniechania lub ograniczenia działalności gospodarczej, lub też stratami wynikającymi ze wzrostu kosztów wytwarzania poniesionych na kontynuowanie działalności po szkodzie majątkowej.

Ubezpieczenie pokrywa straty w zysku brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu prowadzonej działalności, gdyby szkoda w mieniu nie powstała, w tym część zwiększonych kosztów działalności, czyli uzasadnionych kosztów, które Ubezpieczający poniósł w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu (ubezpieczone automatycznie w ramach sumy ubezpieczenia zysku brutto). Jako opcja dodatkowa możliwe jest pokrycie zwiększonych kosztów działalności (ubezpieczone odrębnym limitem).

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest przewidywany zysk brutto, który Ubezpieczony osiągnąłby w maksymalnym okresie odszkodowawczym w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w miejscu ubezpieczenia, gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu. Rodzaj działalności gospodarczej Ubezpieczonego, której prowadzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową, wskazany jest w umowie ubezpieczenia. W razie niewskazania rodzaju działalności, przyjmuje się, że ochroną ubezpieczeniową objęta jest działalność ujawniona we właściwym rejestrze, w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, odpowiedzialność PZU SA powstaje, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

  • przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej zaistniała na skutek szkody w mieniu, powstałej w miejscu ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia w następstwie zajścia wypadku,
  • szkoda w mieniu, o której mowa powyżej, objęta jest w chwili jej powstania zakresem ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia mienia, niezależnie od wysokości franszyzy redukcyjnej wskazanej w umowie ubezpieczenia mienia.

Przewidywany zysk brutto obejmuje swoim zakresem wszystkie rodzaje kosztów stałych, które ponoszone są przez Ubezpieczonego, z zastrzeżeniami opisanymi poniżej. W umowie ubezpieczenia można wyłączyć z ochrony ubezpieczeniowej którykolwiek z rodzajów kosztów stałych. Takie ograniczenie jest skuteczne wyłącznie w przypadku wskazania w umowie ubezpieczenia, jakiego rodzaju koszty stałe nie są obejmowane ochroną ubezpieczeniową. Przewidywany zysk brutto nie obejmuje kosztów związanych z operacjami giełdowymi lub innymi inwestycjami o charakterze pieniężnym lub kapitałowym. W granicach sumy ubezpieczenia ustalonej dla przewidywanego zysku brutto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także zwiększone koszty działalności, przy czym odpowiedzialność PZU SA ograniczona jest jedynie do wartości stanowiącej iloczyn wskaźnika zysku brutto i wartości unikniętego, dzięki poniesieniu tych kosztów, spadku obrotu.

Dodatkowo, ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte zwiększone koszty działalności w części przewyższającej kwotę stanowiącą iloczyn wskaźnika zysku brutto i wartości unikniętego, dzięki poniesieniu tych kosztów, spadku obrotu.

 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty