Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 - tekst jednolity, ze zm.) i obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi.

Korzyści

Ubezpieczeniem objęty jest tzw. ubezpieczeniowy zysk brutto. Obejmuje on zysk ze sprzedaży oraz koszty stałe przedsiębiorstwa. Rekompensowana utrata zysku może być związana ze spadkiem obrotu, albo wzrostem kosztów wytwarzania wskutek dodatkowych wydatków, poniesionych w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem na podstawie warunków ogólnych objęty jest przewidywany zysk brutto, który Ubezpieczony osiągnąłby w maksymalnym okresie odszkodowawczym z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody powstałej w ubezpieczonych maszynach, zaistniałej w miejscu ubezpieczenia i w okresie jego trwania.

Ubezpieczenie obejmuje także, w granicach sumy ubezpieczenia, koszty (zwane dalej zwiększonymi kosztami działalności) poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu, który w przypadku ich zaniechania nastąpiłby na skutek szkody w maszynach w okresie odszkodowawczym.

Odpowiedzialność PZU SA z tytułu zwiększonych kosztów działalności ograniczona jest do wartości, których uniknięto dzięki poniesieniu spadku zysku brutto.

Odpowiedzialność PZU SA z tytułu utraty zysku brutto oraz zwiększonych kosztów działalności ograniczona jest do strat powstałych w okresie odszkodowawczym.

Ubezpieczeniem pozostają objęte wszystkie miejsca ubezpieczenia (lokalizacje) wymienione w polisie, zajmowane przez Ubezpieczonego, w których znajdują się ubezpieczone maszyny i w których prowadzi on statutową działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie obejmuje przewidywany zysk brutto oraz zwiększone koszty działalności spowodowane przerwami lub zakłóceniami w prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej, powstałymi w następstwie szkody w ubezpieczonych maszynach, za którą PZU SA przyjął odpowiedzialność na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, bez uwzględniania do nich dodatkowych klauzul.

Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty