Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR

Dla kogo?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne albo jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Korzyści

Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych może być zawarta w zakresie ubezpieczenia szkód rzeczowych (ubezpieczenie mienia) albo ubezpieczenia szkód rzeczowych (ubezpieczenie mienia) i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia dodatkowe, w szczególności klauzule stanowiące załącznik do OWU, lub odmienne od ustalonych w OWU.

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terenie budowy określonym w umowie ubezpieczenia.  
Jeżeli nie umówiono się inaczej, mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terenie budowy położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia:    
Z zastrzeżeniem ust. 2, przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące kategorie mienia:

  • prace budowlano-montażowe,
  • sprzęt, narzędzia i wyposażenie oraz zaplecze budowy,
  • maszyny budowlane, z wyłączeniem sprzętu pływającego i statków powietrznych,
  • inne niż wyżej wymienione mienie określone w umowie ubezpieczenia.


Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - 4 jest jednoczesne lub wcześniejsze objęcie ochroną ubezpieczeniową prac budowlano-montażowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa)
w związku z realizacją przez Ubezpieczonego prac budowlano-montażowych objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU oraz z posiadanym i wykorzystywanym przy realizacji tych prac mieniem.

Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty