W dniu 17 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 4.663.024.200,00 złotych (słownie: cztery miliardy sześćset sześćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych), tj. 54,00 złote (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) na jedną akcję.

Zważywszy na wypłatę w dniu 19 listopada 2013 roku zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013 w kwocie 1.727.046.000,00 zł (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia siedem milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych) tj. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na jedną akcję, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wynosi 2.935.978.200,00 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych), tj. 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery złote) na jedną akcję.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty pozostałej do wypłaty części dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku został ustalony na dzień 17 września 2014 roku. 

Ustalono następujące terminy wypłat pozostałej do wypłaty części ww. dywidendy:  

  1. kwota 1.467.989.100,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych), tj. 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) na jedną akcję w dniu 8 października 2014 roku;
  2. kwota 1.467.989.100,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych), tj. 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) na jedną akcję w dniu 15 stycznia 2015 roku.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.