W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1.796.127.840,00 złotych (słownie: jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych), tj. 2,08 złotych (słownie: dwa złote i 08 groszy) na jedną akcję.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku został ustalony na 30 września 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 21 października 2016 roku.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.