W dniu 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.590.569.000,00 zł (słownie: dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00 groszy), tj. 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) na jedną akcję.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku został ustalony na 30 września 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 21 października 2015 roku.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.