W dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1 208 932 200,00 złotych (słownie: jeden miliard dwieście osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych), tj. 1,40 złotych (słownie: jeden złoty i 40 groszy) na jedną akcję.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku został ustalony na 29 września 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 19 października 2017 roku.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.