Grupa PZU dane roczne

Grupa PZU  
  Dane po audycie, zgodnie z MSSF (tys. złotych)
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 14 362 717 14 541 022 15 279 262 16 243 131 16 480 003 16 884 639 18 359 044 20 219 000 22 847 000
2 Przychody z tytułu prowizji i opłat* 340 876 288 037 281 351 237 102 299 169 350 764 242 799 817 000 2 341 000
3 Dochód z działalności lokacyjnej 3 469 001 2 777 774 1 593 826 3 704 729 2 514 555 2 646 907 1 739 277 3 511 000 8 502 000
3a Przychody netto z inwestycji 2 363 384 1 824 518 1 970 254 2 047 054 1 866 650 1 704 649 1 571 268 4 111 000 9 051 000
3b Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 261 310 199 451 -187 247 521 268 42 547 427 147 -223 239 -935 000 -960 000
3c Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej 844 307 753 805 -189 181 1 136 407 605 358 515 111 391 248 335 000 411 000
4 Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -9 436 281 -10 384 062 -10 221 122 -12 218 731 -11 161 224 -11 541 708 -11 857 102 -12 732 000 -14 941 000
5 Koszty akwizycji -1 839 605 -1 911 255 -1 961 986 -2 000 351 -2 015 938 -2 147 024 -2 376 305 -2 613 000 -2 901 000
6 Koszty administracyjne -1 808 881 -1 505 784 -1 383 897 -1 440 301 -1 406 480 -1 527 699 -1 657 878 -2 923 000 -5 364 000
7 Zysk z działalności operacyjnej 4 601 751 3 088 085 2 956 727 4 080 198 4 180 758 3 693 218 2 939 385 2 991 000 5 510 000
8 Zysk netto 3 762 911 2 439 229 2 343 947 3 253 826 3 294 955 2 967 627 2 342 196 2 374 000 4 233 000
Zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 3 763 000 2 439 000 2 345 000 3 255 000 3 294 000 2 968 000 2 343 000 1 935 000 2 910 000
10  Kapitały własne 11 266 879 12 799 926 12 869 505 14 269 269 13 127 631 13 167 628 15 117 787 17 127 000 37 610 000
11 Aktywa finansowe 48 237 593 45 345 032 46 775 359 50 423 076 56 560 498 58 996 038 90 400 304 107 024 000 284 208 601
12 Aktywa ogółem 53 287 438 50 670 557 52 129 282 55 909 560 62 787 304 67 572 761 105 397 237 125 296 000 317 405 000
13 Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe 30 825 046 31 822 990 32 522 729 35 400 778 37 324 416 40 166 885 41 280 321 42 194 000 44 558 000
  &ROE ** 24% 20% 18% 24% 24% 23% 18% 15% 21%

* Przychody z tytułu prowizji i opłat - segment ubezpieczeń emerytalnych
** Obliczenie na podstawie średniego kapitału własnego w okresie
 

PZU SA dane roczne

PZU SA  
  Dane po audycie, zgodnie z MSSF (tys. złotych)  
  PZU SA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Składka przypisana brutto 7 791 169 7 780 501 8 247 241 8 453 498 8 273 900 8 261 752 8 858 036 10 682 000 12 433 000
2 Odszkodowania i świadczenia -5 480 170 -5 632 235 -5 386 563 -5 473 011 -5 047 077 -5 230 864 -5 036 629 -6 149 000 -7 169 000
3  Koszty działalności ubezpieczeniowej -2 220 299 -2 130 198 -2 118 773 -2 170 992 -2 029 501 -2 252 028 -2 325 217 -2 573 000 -2 813 000
3a  Koszty akwizycji * -1 240 934 -1 466 483 -1 484 866 -1 494 696 -1 366 807 -1 522 886 -1 571 480 -1 849 490 -2 120 000
5 Koszty administracyjne -979 365 -663 715 -633 907 -676 296 -662 694 -729 142 -753 737 -723 941 -693 000
6 Wynik na pozostałej działalności technicznej 75 608 -262 793 -409 608 -169 377 -135 467 -214 431 -859 856 -1 424 000 -1 234 000
7  Wynik techniczny 166 308 -244 725 332 297 640 118 1 061 855 564 429 636 334 537 000 1 218 000
8  Dochody z lokat  2 837 383  4 234 061  2 843 963  2 472 660  4 633 302  2 568 038 2 023 981 1 878 000 1 973 000
9  Wynik finansowy netto  2 510 379  3 516 709  2 582 303  2 580 720  5 106 345  2 636 733 2 248 522 1 573 951 2 434 000
10  w tym dywidenda z PZU Życie SA  1 419 146  3 120 000  1 987 282  1 177 476  3 842 875  2 060 000 2 420 174 1 450 000 1 429 000
                 
11  Kapitały własne 10 411 542 11 902 186 11 745 410 13 452 581 12 259 761 12 328 724 12 378 733 12 117 000 13 583 000
12  Lokaty 26 765 773 23 832 035 24 882 946 27 591 485 27 609 398 31 030 939 32 356 048 31 375 000 36 576 000
13  Aktywa razem 28 936 978 26 349 819 27 397 857 29 913 216 30 136 572 34 629 778 36 358 361 37 317 000 42 388 000
14  Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe ** 11 955 963 13 101 608 13 895 347 15 654 411 15 912 942 16 861 181 17 540 493 18 715 000 19 969 000

* Koszty akwizycji pomniejszone o otrzymane prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów
** na udziale własnym, pomniejszone o oszacowane regresy i odzyski
 

Zmiany w sprawozdawczości w 2011 roku i wpływ na dane porównywalne za 2010 rok
1 Od 1 stycznia 2011 roku dokonano zmiany polegającej na rozpoznawaniu przychodu z tytułu przypisu składki w dniu zawarcia umowy ubezpieczeniowej zamiast w dniu rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Dodatkowo, analogicznej zmianie podlegała data rozpoznania kosztów prowizji dotyczących zawieranych umów. Zmiana nie miała wpływu na wynik finansowy, gdyż został skompensowany zmianami w zasadach wyliczania rezerwy składki i odraczania kosztów akwizycji w czasie.
2 W 2011 roku w PZU wprowadzono model alokacji kosztów pośrednich na poszczególne produkty ubezpieczeniowe wg rachunku kosztów działań ("rachunek ABC" - ang. activity based costing), który powoduje przesunięcia kosztów pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztowymi takimi jak akwizycja, administracja, likwidacja oraz działalność lokacyjna. Nie ma natomiast wpływu na łączny wolumen kosztów pośrednich.

 
 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.