Spółka PZU

Opis działalności

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi polska firma ubezpieczeniowa PZU SA (PZU).

Inwestorem strategicznym PZU jest Skarb Państwa RP, który na koniec 2015 roku posiadał 34,4% udziału w kapitale zakładowym PZU. Giełdowy debiut PZU w 2010 roku stał się katalizatorem zmian i ofensywnego zwrócenia się PZU w stronę nowoczesności. Wartość publicznej oferty (IPO) wyniosła blisko 8,1 mld zł. Było to największe IPO nie tylko w historii polskiego rynku kapitałowego, ale też w Europie Środkowej i Wschodniej od początku gospodarczej transformacji, a w całej Europie od 2007 roku. Akcje PZU trafiły na rachunki około 250 tys. inwestorów indywidualnych.

Grupa PZU jest numerem jeden na polskim rynku ubezpieczeń zarówno majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie. Innowacyjność, etyka w działaniu i dostosowanie się do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych to podstawa naszego dynamicznego rozwoju. Dzięki zmianom w zakresie obsługi klienta oraz wprowadzaniu nowych rozwiązań w 2014 roku zarysowała się wyraźna tendencja wzrostu PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Ponad-to – dzięki przejęciu największego ubezpieczyciela na rynku direct, tj. Link4, a tym samym wykorzystaniu dwóch marek – Grupa PZU planuje dotrzeć do szerszego grona klientów.

Z roku na rok zwiększa się aktywność Grupy PZU w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa zajmuje pierwsze miejsce pod względem przypisanej składki na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na Litwie i Łotwie.

Grupa PZU zaspokaja potrzeby około 16 mln klientów w Polsce, w tym 12 mln klientów korzysta z grupowych i indywidualnie kontynuowanych ubezpieczeń na życie. Klienci PZU mają do dyspozycji największy spośród polskich ubezpieczycieli system sprzedażowo-obsługowy. Obejmuje on: 414 placówek, 9,1 tys. agentów na wyłączność, 3,2 tys. multiagencji oraz elektroniczne kanały dystrybucji (infolinia, internet).

Jednocześnie Grupa PZU jest ważnym graczem w innych segmentach rynku finansowego w Polsce, takich jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne oraz pracownicze programy emerytalne. Coraz bardziej widoczna jest także działalność Grupy PZU w zakresie ochrony zdrowia.

Główne cele strategiczne PZU do 2020 roku to: stabilizacja wyniku finansowego, szersze wykorzystanie potencjału wzrostu oraz stworzenie najbardziej innowacyjnej Grupy w Europie. W szczególności planowana jest poprawa rentowości technicznej m.in. dzięki lepsze-mu zarządzaniu cenami w portfelu ubezpieczeniowym. Zbudowanie kultury innowacyjności oraz pełne wykorzystanie wiedzy o kliencie pozwoli na lepsze dopasowanie produktów do potrzeb klientów oraz na wzrost pozycji konkurencyjnej Grupy PZU na rynku ubezpieczeń masowych i korporacyjnych. Katalizatorem w obszarze poprawy rentowności będzie również optymalizacja poziomu kosztów poprzez obniżenie kosztów stałych o ok. 20% w ciągu 3 lat (w porównaniu do roku 2015). Stabilizacji wyniku finansowego ma służyć nowa strategia inwestycyjna, dzięki której możliwe będzie utrzymanie rentowności działalności lokacyjnej pomimo niskich stóp procentowych.

W ramach realizacji strategicznych inicjatyw planowana jest kontynuacja ekspansji zagranicznej. Udział przychodów spoza Polski w 2020 roku przekroczy 20%. Ambicją PZU jest uzyskanie skali 100 mld zł aktywów pod zarządzaniem, w tym pozyskanie 30 mln zł aktywów klientów poprzez kanały wewnętrzne, zewnętrzne oraz konsolidację sektora. Dzięki temu, PZU Inwestycje stanie się największym zarządzającym aktywami w Europie środkowo-Wschodniej. Ponadto PZU planuje wykorzystanie innych opcji strategicznych rozwoju, w tym m.in. w obszarze zdrowotnym.