Walne Zgromadzenie PZU SA 30.06.2015

 

  Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PZU SA 
Projekty uchwał ZWZ PZU SA 
Raporty Bieżące:
Raport Bieżący 55/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu PZU SA pobierz
Raport Bieżący 62/2015 - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Spółki pobierz
Raport Bieżący 71/2015 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszone przez akcjonariusza Spółki pobierz
Porządek obrad
Agenda 
Materiały Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie finansowe PZU SA za rok 2014 pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku pobierz
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PZU SA za rok 2014 pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok 2014 pobierz
Sprawozdanie Zarzadu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2014 roku pobierz
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok 2014 pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31.12.2014, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31.12.2014 r. pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2014 roku pobierz
Wniosek w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku pobierz
Rekomedacje KNF w zakresie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń grudzień 2014 pobierz
Wniosek w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA pobierz
Wniosek w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych pobierz
Wniosek Skarbu Państwa w zakresie uzupełnienia porządku obrad oraz zgłoszenia projektu uchwały w zakresie spraw wprowadzonych do porządku obrad pobierz
Materiał do punktu 18 – kandydatura zgłoszona przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny pobierz
Materiał do punktu 18 – kandydatura zgłoszona przez Bank Gospodarstwa Krajowego pobierz
Wniosek Skarbu Państwa w przedmiocie zgłoszenia projektu uchwały w zakresie spraw wprowadzonych do porządku obrad – pkt 21 (plik „Wniosek Skarbu Państwa nr 2”) pobierz
Wniosek Skarbu Państwa w przedmiocie zgłoszenia projektu uchwały w zakresie spraw wprowadzonych do porządku obrad – pkt 20 (plik „Wniosek Skarbu Państwa nr 3”) pobierz
Formularze dla akcjonariuszy
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika pobierz
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną pobierz
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną pobierz
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną pobierz
Wzór pełnomocnictwa udzielanego w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcji

Pytania i odpowiedzi przed i w trakcie ZWZ 

Transmisja ZWZ