A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

A

 

 

Agent ubezpieczeniowy

Pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za wykonane czynności agent otrzymuje wynagrodzenie - prowizję.

 

Akcja

Instrument finansowy o charakterze własności. Posiadacz akcji (akcjonariusz) jest współwłaścicielem podmiotu emitującego akcje, którym jest spółka akcyjna. Oprócz prawa własności akcjonariusz dysponuje ponadto m.in. prawem do udziału w zyskach spółki (dywidendy), prawem do zakupu akcji nowej emisji (prawo poboru), prawem do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

 

Aktuarialna matematyka

Dział matematyki zajmujący się zastosowaniem reguł matematycznych w celu wypracowania racjonalnych zasad działania towarzystw ubezpieczeniowych w dziedzinie kalkulacji wysokości składek, wyznaczania rezerw finansowych, reguły tworzenia funduszy emerytalnych, reasekuracją itp.

 

Aktuariusz

Specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Ustala ryzyko ponoszone przez ubezpieczyciela w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia i dokonuje wyliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, m.in. wartości polisy.

 

Aktywa

Wartość majątku firmy.

 

Aktywa Funduszu

Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.

 

Aktywa netto funduszu

Aktywa funduszu pomniejszone o jego zobowiązania.

 

Aktywa netto na jednostkę uczestnictwa

Wartość aktywów netto funduszu podzielona przez liczbę jednostek uczestnictwa w danym dniu wyceny.

 

Aktywa Otwartego Funduszu Emerytalnego

Wartość pieniędzy zgromadzonych przez Otwarty Fundusz Emerytalny. Jednostka rozrachunkowa - umowna "waluta" funduszu. Przekazywane przez ZUS składki przeliczane są na jednostki rozrachunkowe wg aktualnej wartości jednostki rozrachunkowej.

 

All risks

W umowach ubezpieczeniowych zapis oznaczający ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w OWU.

 

Alokacja

Część składki, którą w ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym, przeznacza się na inwestycje (nabycie udziałów jednostkowych).

 

Analiza fundamentalna

Analiza służąca do określenia opłacalności inwestycji w akcje spółki, na podstawie oceny spółki - emitenta.

 

Analiza makroekonomiczna

Analiza obejmująca stan gospodarki, przewidywań dotyczących wzrostu gospodarczego, inflacji, poziomów i zmian stóp procentowych.

 

Analiza portfelowa

Optymalizacja doboru aktywów funduszu w celu dywersyfikacji ryzyka.

 

Ankieta zdrowotna

Ankieta zdrowotna, zwana także wnioskiem medycznym, to kwestionariusz wypełniany przez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie, dotyczący aktualnego stanu zdrowia, przebytych chorób itp. Informacje te wykorzystywane są do oceny stopnia ryzyka.

 

Asekuracja

Gwarancja wypłaty określonej umową kwoty, pokrywającej straty poniesione przez ubezpieczonego, a - w razie jego śmierci - zapewnienie wypłaty spadkobiercom.

 

Asekurator

Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.
Patrz towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

Audytor

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, stosownie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592). Audytor sprawdza zgodność raportów rocznych z dokumentacją księgową firmy.

 

Autocaso

Jeden z rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych. Jest to ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.

 

B

Bank Depozytariusz

Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu.

 

Beneficjent

Inaczej uposażony, osoba wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego.

 

Bessa

Długotrwały spadek kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie.

 

Bezterminowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie zawierane na czas nieokreślony. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową do końca życia.

 

Bonus

Ulga w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

 

Bony Skarbowe

Krótkoterminowe papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku; emitowane przez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych przez NBP. Uważane za bezpieczne ze względu na osobę emitenta. Nie są przedmiotem obrotu na GPW.

 

Broker

Niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeń. Działa w imieniu i w interesie swojego klienta na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego

 

C

Całkowite trwałe inwalidztwo

Uszkodzenie ciała ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji na stałe.

 

Cargo

Ubezpieczenie mienia w transporcie. Rodzaj ubezpieczenia cargo zależy od użytego środka transportu (lotnicze, morskie, samochodowe, kolejowe). W zależności od miejsca docelowego transportu lub trasy transportu ubezpieczenie cargo dzieli się na krajowe i międzynarodowe.

 

Casco

Rodzaj ubezpieczenia środków transportu i ich wyposażenia (bez ładunku) na wypadek uszkodzenia, rozbicia, spalenia, kradzieży itp. Ubezpieczenie to może dotyczyć różnych środków transportu i wówczas będzie funkcjonowało pod różnymi nazwami np.: autocasco - dotyczy samochodów, aerocasco - statków powietrznych.

 

Cena nabycia jednostki uczestnictwa

Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.

 

Cena odkupienia jednostki uczestnictwa

Cena, po której Uczestnik może zbyć posiadane w funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa.

 

Certyfikat inwestycyjny

Odpowiednik jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów (stąd określenie: zamknięte) w formie publicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych, które w odróżnieniu od jednostek uczestnictwa nie są podzielne i są papierami wartościowymi.

 

Cesja

Przeniesienie przez ubezpieczonego (cedenta) praw z umowy ubezpieczenia (do świadczeń, odszkodowania) na wyznaczoną przez ubezpieczonego osobę lub instytucję (cesjonariusza).

 

Czas trwania umowy ubezpieczenia

Okres, na jaki została zawarta umowa. Może być nieokreślony lub określony (oznaczony najczęściej w latach) lub trwać do ukończenia przez ubezpieczonego określonego wieku.

 

Częściowe trwałe inwalidztwo

Uszkodzenie ciała spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, które polega na fizycznej utracie organu (organów) wymienionych w odpowiednich OWU lub na całkowitej utracie funkcji w tym organie (organach).

 

Członek Funduszu

Oznacza osobę fizyczną, która zawarła umowę z Funduszem lub na której nazwisko, w przypadkach określonych w ustawie, został otwarty rachunek w Funduszu.

 

D

Dane Osobowe Członka Funduszu

Imiona i nazwisko członka Funduszu, jego data urodzenia, nr PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania.

 

Deklaracja uczestnictwa

(zgody, przystąpienia) - w ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. W ubezpieczeniach na życie deklaracja może zawierać wskazanie uposażonego.

 

Deklaracja uczestnictwa

(zgody, przystąpienia) - w ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. W ubezpieczeniach na życie deklaracja może zawierać wskazanie uposażonego.

 

Depozytariusz

Bank przechowujący Aktywa Funduszu. Depozytariuszem OFE PZU jest Bank Polska Kasa Opieki SA.

 

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

PATRZ: ubezpieczenia dodatkowe

 

Doradca inwestycyjny

Osoba, która po zdaniu egzaminu uzyskała licencję doradcy inwestycyjnego i została wpisana na listę doradców prowadzoną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

 

Doubezpieczenie

Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.

 

Dywersyfikacja

Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat.

 

Działalność ubezpieczeniowa

Wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

 

Dzień przeliczenia składki

data, w którym składka przekazana przez ZUS zostaje przeliczona na jednostki rozrachunkowe i zapisana na indywidualnym rachunku klienta Funduszu.

 

Dzień Wyceny

Każdy dzień, w którym odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. To dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu, ustalenia wartości aktywów netto, ceny nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa.

E

Emitent

Podmiot wystawiający lub emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu. Remitentem może być np. Skarb Państwa, bank, spółka akcyjna.

 

Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń

Europejski Komitet Ubezpieczeń (CEA) jest organizacją zrzeszającą narodowe związki ubezpieczycieli z państw Unii Europejskiej oraz kilku innych wybranych krajów.

 

F

Franszyzna

Uzgodniona i zapisana w polisie kwota do wysokości której ubezpieczajacy (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie.

 

Franszyza integralna (względna,warunkowa)

Jest to zapisana w polisie, uzgodniona kwota, do wysokości której ubezpieczający sam ponosi skutki każdej szkody. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna jest spotykana we wszystkich rodzajach ubezpieczeń i ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania szkód drobnych (często koszt likwidacji tej szkody przekracza jej wysokość) i nasilenie działań prewencyjnych. Przykładowo w ubezpieczeniach auto-casco ubezpieczyciele nie odpowiadają za szkody nie przekraczające 1% wartości samochodu (samochód wart jest 20.000 zł - zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powyżej 200 zł).

 

Franszyza redukcyjna (bezwzględna, bezwarunkowa)

Często traktowana na równi z udziałem własnym. Jest to zapisana w polisie dowolnie uzgodniona kwota, którą towarzystwo ubezpieczeniowe potrąca z każdego należnego odszkodowania. W ubezpieczeniach auto-casco udział własny najczęściej wynosi 10%. Oznacza to, ze w przypadku kradzieży samochodu o wartości 50.000 zł ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 45.000 zł . W przypadku tego ubezpieczenia udział własny można wykupić, kosztuje to dodatkowe 10% składki.

 

Fundusz akcji

Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju akcje. Fundusz przeznaczony dla osób akceptujących duże ryzyko inwestycyjne.

do góry

 

Fundusz inwestycyjny

Podmiot posiadający osobowość prawną, masa majątkowa składająca się z papierów wartościowych i środków pieniężnych; lokowana w papiery wartościowe zgodnie ze z góry ustalonym i niezmiennym celem funduszu; zarządzana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

 

Fundusz inwestycyjny mieszany

Fundusz, który jest odmianą funduszy zamkniętych. Podstawową różnicą jest możliwość wykupienia certyfikatów na żądanie uczestnika.

 

Fundusz inwestycyjny otwarty

Fundusz, który zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia, jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.

 

Fundusz inwestycyjny zamknięty

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował.

 

Fundusz obligacji

Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju obligacje i nastawiony jest na stały wzrost w oparciu o dochody z posiadanych obligacji.

 

Fundusz rynku pieniężnego

Fundusz, który oferuje stabilny wzrost z nieco niższym dochodem, ale przy zminimalizowanym ryzyku. Inwestuje w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne lub porozumienia odkupu zabezpieczone w wysokości 100 procent.

 

Fundusz stabilnego wzrostu

Fundusz, który inwestuje zarówno w akcje, jaki i dłużne papiery wartościowe.

 

Fundusz ubezpieczeniowy

Kwota rezerw techniczno ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto), która umożliwia zakładowi ubezpieczeń wywiązanie się ze zobowiązań (wypłatę odszkodowań) wobec ubezpieczonych.

do góry

 

Fundusz zrównoważony

Rodzaj funduszu, którego polityka inwestycyjna polega na posiadaniu przez cały czas aktywów zainwestowanych zarówno w akcje jak i obligacje oraz stworzeniu równowagi pomiędzy tymi dwoma rodzajami papierów wartościowych.

 

FUS

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którego dysponentem jest ZUS. Powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

G

Gospodarcze ubezpieczenie

Ubezpieczenia majątkowe lub osobowe. Prowadzone przez komercyjne zakłady ubezpieczeń - tzn. takie, których głównym celem funkcjonowania jest osiągnięcie zysku.

 

GPW

Giełda Papierów Wartościowych jest miejscem, gdzie kupuje się i sprzedaje papiery wartościowe po cenach odpowiadających sytuacji rynkowej. Cechą GPW jest dematerializacja obrotu, co znaczy, że obrót odbywa się bez fizycznej dostawy papierów wartościowych. Transakcje zawierane są w systemie kursu jednolitego, notowań ciągłych oraz transakcji pakietowych.

 

Grupowe ubezpieczenia

Rodzaj ubezpieczeń osobowych, w którym stroną ubezpieczaną jest grupa osób. Najczęściej ta forma ubezpieczenia jest praktykowana w zakładach pracy, gdzie ubezpieczonymi np. w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków są pracownicy tego zakładu.

 

Gwarantowana suma ubezpieczenia

W ubezpieczeniach na życie jest to określona w polisie kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić w razie np. śmierci, bądź trwałego kalectwa ubezpieczonego lub innego zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w polisie, które nastąpi w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

H

Hossa

Długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie.

I

 

III filar

Indywidualne programy emerytalne. Ten system jest całkowicie dobrowolny, a wysokość emerytury będzie zależała od wielkości kwot przeznaczonych na dodatkowe emerytury. Trzeci filar to pracownicze programy emerytalne, ubezpieczenia na życie, lokaty bankowe, uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych.

 

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne, III filar systemu emerytalnego. Umożliwia systematyczne gromadzenie dodatkowych oszczędności na emeryturę bez konieczności odprowadzania podatku od zysków kapitałowych.

  

Indeks giełdowy

Wskaźnik opisujący stan koniunktury giełdowej. To miernik zmiany cen obejmujący wszystkie papiery wartościowe lub ich wybraną grupę. GPW publikuje kilka indeksów:

  • WIG
  • WIG20
  • MIDWIG
  • WIRR
  •  NIF TECHWIG

oraz subindeksy sektorowe.

 

Indeksacja

Regularne (zwykle coroczne) podwyższanie składki i sumy ubezpieczenia, rekompensujące skutki inflacji. Najczęściej możliwa w każdą rocznicę polisy.

 

Indywidualne potwierdzenie

Pisemne potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia (w ubezpieczeniach grupowych); zawarcia umowy (w ubezpieczeniach indywidualnych).

 

Indywidualne ubezpieczenie na życie

Produkt ubezpieczeniowy skierowany do odbiorców indywidualnych. Istotą ubezpieczenia jest zawarcie z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy, na mocy której uposażonej osobie wypłacone zostanie świadczenie, jeżeli w czasie gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową miał miejsce wypadek ubezpieczeniowy, czyli np. jego śmierć

 

Informacja na żądanie

informacja o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na rachunku, wysyłana na żądanie członka Funduszu w terminie 14 dni od przedłożenia żądania. Informacja przesyłana jest listem zwykłym lub pocztą elektroniczną.

 

Inkaso

Kwota wpłaconej składki.

 

Instrumenty rynku pieniężnego

Papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje o krótkim (do jednego roku) terminie wykupu oraz depozyty na okres jednego roku.

 

J

Jednorazowa, gotówkowa wypłata środków z OFE

Wypłata środków z rachunku otwartego przez OFE PZU, na podstawie art. 128 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, następuje po spełnieniu przez Członka OFE PZU jednego z warunków:

1. złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku,
2. złożenia wniosku i ukończeniu 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni),
3. złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki nie są wyższe od kwoty stanowiącej:
    · 50% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, jeżeli otwarcie rachunku w OFE nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r.,
    · 150% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, jeżeli otwarcie rachunku w OFE nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r.

 

 

Jednostka rozrachunkowa

Instrument oznaczający wielkość udziałów członka w aktywach OFE ułatwiający śledzenie zmian stanu rachunku w funduszu. Od wartości jednostki rozrachunkowej, która ustalana jest w każdym dniu roboczym zależy wartość środków na rachunku każdego członka OFE (równa iloczynowi liczby jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku i aktualnej wartości jednostki).

 

Jednostka uczestnictwa

Prawo uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto funduszu. Fundusze oferują różne typy jednostek, które mogą się różnić wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych lub/i wysokością wynagrodzenia za zarządzanie lub/i grupą odbiorców.

 

Jednostka uczestnictwa w funduszu

Jednostki o równej wartości, służące do ustalenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu.

K

 

Kaucja

Suma pieniędzy, która stanowi zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania umowy przez stronę przeciwną. Osoba, dla której potrzeb suma gwarancyjna została wypłacona, może z niej skorzystać w celu pokrycia wynikłych z tego tytułu strat.

 

Klauzule ubezpieczeniowe

Postanowienia dodatkowe w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, zmieniać lub rozszerzać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Podczas zawierania umowy trzeba zwrócić szczególną uwagę na część poświęconą wyłączeniom odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Powstała 19 września 2006 r. na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

 

Koasekuracja

Ubezpieczenie na podstawie jednej polisy przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli. Podział odpowiedzialności ustalany jest w procentach lub ułamkowo.

 

Komisarz Awaryjny

Osoba fizyczna lub instytucja reprezentująca ubezpieczyciela na terytorium obcego państwa w przypadku zaistnienia szkody, która objęta była ochroną ubezpieczeniową.

 

Kompensacja szkody

Wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych.

 

Konwersja

(zamiana) operacja, przy pomocy której na podstawie jednego zlecenia, w jednym dniu wyceny, po cenach obowiązujących w tym dniu wyceny dokonuje się jednocześnie odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i za uzyskane w ten sposób środki nabywa jednostki uczestnictwa w innym funduszu. Operacja ta może być dokonywana jedynie pomiędzy funduszami, których statuty dopuszczają taką możliwość.

 

Koszty akwizycji

Bezpośrednie koszty zakładu ubezpieczeń związane z zawarciem umowy.

 

Koszty leczenia (KL)

Ubezpieczenie obejmujące zwrot wydatków na niezbędne leczenie, badania, lekarstwa, czy pobyt w szpitalu podczas pobytu za granicą, w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia.

 

KPWiG

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, instytucja powołana do regulowania, nadzorowania rynku kapitałowego oraz ochrony interesów inwestorów.

 

Kradzież z włamaniem

Pojęcie wykorzystywane w ubezpieczeniach majątkowych, określające ryzyko ubezpieczeniowe. Najczęściej rozumiane jako bezprawny zaboru cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał poprzez usunięcie zabezpieczeń lub otwarciu tych zabezpieczeń kluczem lub innym urzadzeniem otwierającym pozostawiając ślady włamania.

 

Kwota wykupu

Kwota, którą zakład ubezpieczeń wypłaci ubezpieczonemu w razie rezygnacji z ubezpieczenia.

 

L

Likwidacja szkody

Czynności wykonywane po wypadku ubezpieczeniowym - przez zakład ubezpieczeniowy, w celu ustalenia przyczyn i skutków wypadku oraz obliczenia wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu bądź osobie upoważnionej.

 

Limit odpowiedzialności

Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku wystąpienia szkody.

 

Limit zaangażowania

limit inwestycyjny - Ograniczenie lokowania określonej części aktywów w jeden instrument finansowy lub zaangażowania w jednym podmiocie.

 

Lokal mieszkalny

Mieszkanie w bloku lub kamienicy, stanowiące odrębną nieruchomość.

M

Majątkowe ubezpieczenie

Rozróżniane są dwa rodzaje: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenie mienia. Ten drugi rodzaj pozwala nam zabezpieczyć się na wypadek zniszczenia bądź utraty naszego mienia. Ubezpieczyć możemy na przykład budynki, budowle, maszyny, urządzenia czy wyposażenie. Istnieje też wiele innych rodzajów ubezpieczeń, na przykład: pasiek, drobiu, czy też ubezpieczenie kosztów leczenia psa, kota. Jednym z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczenia mienia jest ubezpieczenie domu/lokalu mieszkalnego oraz znajdujących się wewnątrz ruchomości.

 

Margines wypłacalności

Określona przepisami prawa wielkość środków własnych ubezpieczyciela, która nie może być niższa od minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego.

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń

Reprezentuje organy nadzorcze z ponad 100 państw. Opracowuje zasady i standardy w dziedzinie ubezpieczeń oraz organizuje szkolenia dla specjalistów z nowopowstałych rynków. Celem tych działań jest stworzenie stabilnego, rzetelnego i efektywnego rynku ubezpieczeń, chroniącego interesy posiadaczy polis ubezpieczeniowych”. Stowarzyszenie jest kierowane przez Komitet Wykonawczy w skład którego wchodzi od 9 do 15 członków reprezentujących różne części świata. Komitet Wykonawczy reprezentuje IAIS na zewnątrz oraz podejmuje wszelkie decyzje niezbędne do wykonania wyznaczonych zadań. Prezes KNUiFE od 1997 należy do Komitetu Wykonawczego IAIS reprezentując interesy nadzorów ubezpieczeniowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Multiagent

Osoba fizyczna lub prawna sprzedająca ubezpieczenia na podstawie umowy agencyjnej bez wyłączności dla jednego towarzystwa.

N

Nabycie

Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora.

 

Nadubezpieczenie

W ubezpieczeniach majątkowych, sytuacja, w której zgłoszona suma ubezpieczenia przewyższa faktyczną wartość ubezpieczonego mienia. Powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego wywołuje wypłatę odszkodowania odpowiadającego faktycznej wartości ubezpieczonego majątku.

 

Niedoubezpieczenie

W ubezpieczeniach majątkowych, sytuacja, w której zgłoszona suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu. W razie powstania zdarzenia ubezpieczeniowego wypłata odszkodowania jest uzależniona od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia albo odpowiada wysokości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia.

 

Nieszczęśliwy wypadek

Termin związany z ubezpieczeniami osobowymi. Przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, w następstwie którego ubezpieczony odniósł obrażenia lub zmarł.

 

Niezdolność do pracy

Termin związany z ubezpieczeniami osobowymi. Trwała, długotrwała lub całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz samodzielnej egzystencji, będąca rezultatem wypadku lub choroby.

 

NNW

Termin związany z ubezpieczeniami osobowymi. Polisa stosowana jako odrębna umowa ubezpieczenia, albo dodatkowa umowa w ubezpieczeniach życiowych, turystycznych, komunikacyjnych.Chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Numer wiodący

Każde ubezpieczenie ma swój numer ewidencyjny. Jeśli osoba ubezpieczona zawarła więcej niż jedną polisę, numer ewidencyjny jednej z nich staje się numerem wiodącym. Dzięki niemu możliwe jest szybkie stwierdzenie, ile polis posiada dana osoba. Jest to ważne zwłaszcza w sytuacji, kiedy znamy tylko imię i nazwisko ubezpieczonego, a jest kilka ubezpieczonych osób o tym samym nazwisku.

O

Obligacja

Papier wartościowy potwierdzający zobowiązanie remitenta - czyli instytucji wydającej obligacje, do zapłacenia właścicielowi w określonych terminach odsetek od obligacji oraz w terminie wykupu ich wartości nominalnej.

 

Obligacje Skarbowe

Emitowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe oznaczające nabycie przez posiadacza prawa do uzyskania w określonych terminach odsetek oraz wartości nominalnej obligacji. Dotychczas emitowano obligacje o okresie wykupu do 10 lat. Uważane za bezpieczne ze względu na osobę emitenta.

 

OC

Odpowiedzialność cywilna - ujemne konsekwencje ponoszone przez podmioty prawa w związku z zaistnieniem zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo.

 

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego

Polega na badaniu przez Towarzystwo złożonego wniosku i załączonych dokumentów w celu ustalenia, czy nie występują ponad standardowe zagrożenia. Na podstawie badania następuje zakwalifikowanie wniosku i ustalenie wielkości składki lub jego odrzucenie.

 

Ochrona tymczasowa

Termin związany z ubezpieczeniami na życie. Tymczasowa ochrona na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, która obowiązuje od dnia następnego po złożeniu wniosku o zawarcie umowy i wpłaceniu pierwszej składki. Czas trwania ochrony tymczasowej wynosi maksymalnie 90 dni.

 

Ochrona ubezpieczeniowa

Ochrona, jaką w zamian za opłacaną składkę, gwarantuje zakład ubezpieczeń, zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia.

 

Odkupienie

Odkupienie od uczestnika przez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane przez fundusz na wskazane przez uczestnika w zleceniu konto bankowe.

 

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką - na podstawie przepisów prawa cywilnego - ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu niedozwolonego (delikt) lub wiązać się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontrakt).

 

Odpowiedzialność cywilna deliktowa

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym.

 

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

 

Odpowiedzialność cywilna za produkt

Odpowiedzialność cywilna producenta za wprowadzenie do obrotu towaru z wadami.

 

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia, zakład ubezpieczeń zwraca ubezpieczającemu wpłacone składki pomniejszone o koszty udzielonej ochrony.

 

Odszkodowanie

Kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w razie wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku pod warunkiem, że ryzyko jej wystąpienia objęte było umową.

 

OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny -prowadzi działalność, której zadaniem jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu emerytury po osiągnieciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury częściowej lub okresowej emerytury kapitałowej.

 

Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Zamieszczony w OWU wykaz zdarzeń i okoliczności, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia.

 

Okres składkowy

okres /miesiąc/ za który została przekazana składka na ubezpieczenie emerytalne.

 

Okres ubezpieczenia

Czas na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

 

Opłata alokacyjna

Opłata pobierana – zgodnie z warunkami umowy - przez towarzystwo ubezpieczeniowe od alokacji wpłacanych przez klientów składek. Jej wysokość określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

 

Opłata likwidacyjna

Opłata pobierana przez zakład ubezpieczeń w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia lub realizacji złożonej przez klienta częściowej lub całkowitej wypłaty zgromadzonych na jego rachunku środków. Opłata ta pomniejsza wartość wypłacanego wykupu.

 

Opłata manipulacyjna

Opłata pobierana jednorazowo od wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Opłata manipulacyjna maleje wraz ze wzrostem inwestowanych kwot z uwzględnieniem akumulacji wpłat.

 

Opłata manipulacyjna (OFE)

OFE pobiera opłaty wyłącznie w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłaconych składek w wysokość nie większej niż 1,75% (od lutego 2014r.).

 

Opłata za zarządzanie funduszem

Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem. Jego wysokość zależy w głównej mierze od rodzaju prowadzonej przez fundusz polityki inwestycyjnej - im bardziej polityka inwestycyjna funduszu jest agresywna, tym opłata za zarządzanie jest wyższa.

 

Opłaty administracyjne

Opłaty za obsługę ubezpieczenia pobierane od składki wpłaconej przez ubezpieczającego.

 

Opłaty za prowadzenie działalności inwestycyjnej

Opłata za zarządzanie przez zakład ubezpieczeń składką

 

Opłaty za zmiany w działalności inwestycyjnej

Opłata pobierana przez zakład ubezpieczeń za zmiany w inwestowaniu składki.

 

Opłaty za zmiany w działalności inwestycyjnej

Opłata pobierana przez zakład ubezpieczeń za zmiany w inwestowaniu składki.

 

Osoba reprezentująca osobę małoletnią

do reprezentowania osoby małoletniej będącej Członkiem Funduszu, spadkobiercą członka Funduszu lub osobą uposażoną do środków po śmierci członka Funduszu może być uprawniona: osoba wykonująca władzę rodzicielską, ustanowiony przez sąd rodzic zastępczy, ustanowiony przez sąd opiekun prawny lub kurator.

 

Osoba uprawniona / osoba uposażona

osoba fizyczna wskazana przez Członka Funduszu na rzecz której ma nastąpić po śmierci Członka Funduszu, wypłata środków zgromadzonych na rachunku.

 

Osobowe ubezpieczenie

Ubezpieczenie, którego przedmiotem jest życie, zdrowie lub zdolność do pracy człowieka.

 

Osoby bliskie

Zwykle współmałżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo ubezpieczonego

 

OWU

Ogólne warunki ubezpieczenia (w skrócie OWU) to zasady na jakich działa dane ubezpieczenie. Opisane są w nich prawa i obowiązki każdej ze stron umowy ubezpieczenia, tj. zakładu ubezpieczeń i ubezpieczającego. OWU stanowią integralną część umowy ubezpieczenia; każdy Klient powinien się z nimi zapoznać przed zawarciem umowy.

P

Papier komercyjny

Krótkoterminowy instrument dłużny, który emitują przedsiębiorstwa w celu pozyskania gotówki. Papiery komercyjne podlegają ocenie wiarygodności (rating) przez renomowane firmy ratingowe.

 

Papier wartościowy

Dokument uosabiający prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle.

 

Papiery dłużne

Wszelkiego rodzaju obligacje, weksle, certyfikaty, bony skarbowe i pieniężne; papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zazwyczaj wypłacenia określonej sumy pieniędzy) pomiędzy zaciągającym zobowiązanie (emitentem), a nabywcą papieru dłużnego. Papiery dłużne zazwyczaj cechują się wysoka płynnością i niewielkim ryzykiem inwestycyjnym.

 

Pasywa

Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów.

 

PIN

czterocyfrowy numer identyfikacyjny przypisany do określonego numeru rachunku, generowany automatycznie, w sposób losowy. Członek Funduszu po identyfikacji (nr rachunku i PIN) może za pośrednictwem infolinii i strony internetowej naszego Funduszu uzyskać informacje o saldzie rachunku i transakcjach finansowych na rachunku.

 

PIU

Polska Izba Ubezpieczeń - Organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, skupiającą wszystkie towarzystwa ubezpieczeń, działające na polskim rynku. Głównym zadaniem Izby jest nie tylko reprezentowanie środowiska ubezpieczeniowców, lecz także ochrona wspólnych interesów zakładów ubezpieczeń oraz przeciwdziałanie zagrożeniom na rynku ubezpieczeniowym.

 

Płatnik składek

podmiot, o którym mowa w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, na przykład: pracodawca dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; powiatowy urząd pracy dla bezrobotnych.

 

Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Dzień, w którym w stosunku do ubezpieczonego/ ubezpieczonego mienia rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa zakładu ubezpieczeń. W ubezpieczeniach indywidualnych początek i koniec odpowiedzialności jest z reguły określany w dokumencie ubezpieczenia.

 

Początkowa suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalona przy zawarciu umowy (dot. ubezpieczeń jednostkowych) lub przystąpieniu do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych).

 

POF

punkt obsługi funduszu lub punkt obsługi klienta - Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu oraz przyjmowania środków pieniężnych na rzecz funduszy.

 

POK

Punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu - Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu oraz przyjmowania środków pieniężnych na rzecz funduszy.

 

Polisa

Dokument wystawiony przez zakład ubezpieczeń potwierdzający zawarcie umowy.

 

Pośrednik ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy lub broker.

 

Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE)

Towarzystwa zajmujące się zarządzaniem, inwestowaniem i pomnażaniem składek gromadzonych w OFE. Reprezentują OFE wobec osób trzecich.

 

Pracowniczy program emerytalny

Dobrowolny program oszczędnościowy prowadzony przez pracodawcę w ramach III filaru. Może być prowadzony w formie: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o wnoszeniu przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, 3. umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń, 4. umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych.

 

Proces inwestycyjny

Proces obejmujący zawieranie transakcji sprzedaży i zakupu inwestycji do portfela funduszu, poprzedzone analizami makroekonomicznymi, fundamentalnymi oraz portfelowymi.

 

Prolongata

Przedłużenie terminu płatności składki, w którym obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa.

 

Prowizja

Wynagrodzenie agentów i brokerów za pozyskiwanie ubezpieczeń.

 

Przedmiot ubezpieczenia

jest określany w umowie ubezpieczenia. W ubezpieczeniach osobowych jest nim np. życie lub zdrowie ubezpieczonego, w ubezpieczeniach majątkowych – mienie, odpowiedzialność cywilna etc.

 

Przejęcie opłacania składki

Zgodnie z warunkami umowy, zakład ubezpieczeń przejmuje obowiązek opłacania składek od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do końca okresu ubezpieczenia.

 

Przypis składki

Wysokość należnej składki.

 

Przekazanie składki

Termin, w którym zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą.

 

Przywileje emerytalne

Prawo do wcześniejszej lub wyższej emerytury.

R

Rachunek udziałów

Rachunek prowadzony przez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego.

 

Ranking funduszy

Dokument zawierający zestawienie stop zwrotu poszczególnych funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach jest uśredniane, dzięki czemu tworzy się ogólny obraz funduszu na tle konkurencji. Rankingi funduszy publikowane są w codziennej prasie oraz na stronach internetowych.

 

Rating

Ocena klasyfikacyjna ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona przez wyspecjalizowane instytucje (agencje ratingowe). Rating - ocena kondycji finansowej firmy.

 

Realna stopa zwrotu

Dochody uzyskiwane z inwestycji pomniejszone o stopę inflacji.

 

Reasekuracja

Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez towarzystwa ubezpieczeń innym towarzystwom (reasekuratorom). Towarzystwo ubezpieczające (cedent) przekazuje zarazem odpowiednią część składek ubezpieczeniowych w zamian za zobowiązanie reasekuratora do zwrotu proporcjonalnej części wypłaconych odszkodowań. Celem reasekuracji jest podział i wzajemna wymiana ryzyka eliminująca niebezpieczeństwo strat przekraczających własne fundusze i umożliwiająca tym samym prowadzenie operacji ubezpieczeniowych w odpowiednio szerszej skali.

 

Regres

Z chwilą wypłaty odszkodowania przejście na Towarzystwo Ubezpieczeniowe praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie wypadku ubezpieczeniowego.

 

Reguła proporcjonalności

zasada stosowana przy niedoubezpieczeniu. Odszkodowanie zostaje pomniejszone w takim stopniu, w jakim zapisana w polisie suma ubezpieczenia pozostaje do rzeczywistej wartości mienia. Oznacza to, że ubezpieczając np. budynek o wartości 300.000 zł na sumę 150.000 zł w razie strat w wyniku zdarzeń losowych wycenionych na 50.000 zł otrzymamy odszkodowanie w wysokości 25.000 zł. W tym przypadku nastąpiło niedoubezpieczenie w 50 %, wobec czego odszkodowanie również zostanie pomniejszone o 50%.

 

Reinwestowanie zysków

Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji.

 

Reinwestycja

Ponowne nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w którym uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeżeli reinwestycja nastąpi w określonym przez fundusz terminie (np. 90 dni dla funduszy inwestycyjnych TFI PZU liczonym od dnia odkupienia, Uczestnik zwolniony jest z opłaty manipulacyjnej.

 

Rejestr funduszy inwestycyjnych

Elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników funduszy inwestycyjnych. Dla każdego Uczestnika otwierany jest odrębny rejestr, na którym zapisywane są wszystkie operacje, jak np. nabycie, odkupienie jednostek uczestnictwa oraz dane identyfikujące danego uczestnika.

 

Rekompensata szkody

PATRZ: odszkodowanie

 

Renta

Świadczenie wypłacane przez ZUS w wypadku częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

 

Rocznica polisy

Każda kolejna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia.

 

Rok polisowy

Każdy rok trwania ubezpieczenia liczony od daty początku zawarcia umowy ubezpieczeniowej do dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w kolejnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień kolejnej rocznicy polisy.

 

Roszczenie

Zgłoszenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego pretensji w sprawie wypłaty odszkodowania lub świadczenia.

 

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Rozwiązanie umowy następuje w zależności od rodzaju ubezpieczenia w razie np. wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy, dokonania całkowitego wykupu ubezpieczenia (ubezpieczenia na życie), śmierci ubezpieczonego.

 

Ryzyko ubezpieczeniowe

Możliwość wystąpienia jakiegoś zdarzenia.

 

Rzecznik Ubezpieczonych

Reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

S

Sesja giełdowa

Określony przedział czasu, kiedy mogą być zawierane transakcje na GPW. Sesje na giełdzie warszawskiej odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Składka

(brutto) kwota, którą musi zapłacić ubezpieczający. Składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie oraz jednorazowo. W każdą rocznicę polisy (tj. w każdą rocznicę dnia początku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) można zmienić częstotliwość opłacania składki.

 

Składka dodatkowa

Składka płatna za ubezpieczenie dodatkowe.

 

Składka na ZUS

Świadczenie pieniężne pobierane przez zakład ubezpieczeń od ubezpieczających się w zakładzie w zamian za ochronę ubezpieczeniową.

 

Składka podstawowa

Składka płatna za ubezpieczenie podstawowe.

 

Składka ubezpieczeniowa

Kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi ubezpieczeń za udzielaną mu ochronę ubezpieczeniową.

 

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Fundusze wzorowane na funduszach otwartych z tym, że istnieje możliwość określenia w Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest także powołanie organu kontrolnego Rady Inwestorów.

 

Spółka giełdowa

Spółka publiczna, której akcje chociaż jednej serii zostały dopuszczone do obrotu giełdowego.

 

Spółka publiczna

Spółka, której akcje chociaż jednej serii zostały dopuszczone przez KPWiG do obrotu publicznego.

 

Statut funduszu

Dokument zawierający zbiór przepisów dotyczących działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres oraz przedmiot działalności funduszu.

 

Stopa alokacji

Wskaźnik mówiący ile pieniędzy, po odjęciu opłat (m.in.za zarządzanie), będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi do OFE. Od każdej wpłaty pobierana jest opłata od składek. Odejmuje się także drobne kwoty związane z opłatami dla banku depozytariusza oraz obsługujących fundusz domów maklerskich. Pozostałą część fundusz inwestuje w papiery wartościowe, zgodnie z limitami wyznaczonymi przez ustawę.

 

Stopa składki

Patrz: taryfa

 

Stopa zastąpienia

Wielkość uzyskanej emerytury w stosunku do ostatniej pensji (liczona w procentach).

 

Stopa zwrotu

Wyrażony w % stosunek rocznego zysku wypracowanego przez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom.

 

Suma ubezpieczenia

Kwota, na którą ubezpieczono mienie, życie lub zdrowie ubezpieczonego. W umowach ubezpieczenia mienia suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

 

 

System kapitałowy

System, w którym bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie.

 

 

System repartycyjny

System emerytalny oparty na tzw. umowie pokoleniowej obowiązujący w Polsce do końca 1998r.

 

 

Szkoda

Każdy uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli. Szkoda może mieć charakter niemajątkowy lub majątkowy.

 

 

Szkoda na mieniu

(majątkowa) - szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Jest to wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego.

 

Szkoda na osobie

(niemajątkowa) szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka.

 

Szkodowość

Stosunek odszkodowań i świadczeń wypłaconych do składki zarobionej, z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia.

 

 

Świadczenie

Suma, którą zakład ubezpieczeń jest obowiązany wypłacić w razie wystąpienia zdarzeń określonych w umowie.

 

Świadczenie emerytalne

PATRZ: Emerytura

 

Świadectwo uczestnictwa

Pisemne świadectwo powierzenia środków wysyłane do uczestnika po jego przystąpieniu do funduszu; zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę powierzonych środków, datę wyceny, ilość przyznanych jednostek uczestnictwa.

T

Tabela frakcyjna

Tabela stawek taryfowych stosowana w ubezpieczeniach krótkoterminowych. Określa wysokość należnej składki w procentowym stosunku do składki rocznej.

 

Tabela opłat manipulacyjnych

Uchwalane przez Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zestawienie opłat manipulacyjnych oraz zasad udzielania zwolnień z opłat obowiązujących w funduszach inwestycyjnych.

 

Taryfa

(stawka taryfowa) Wysokość należnej za ubezpieczenie składki.

 

Termin wykupu

Termin, w którym wystawca bonu lub obligacji zobowiązał się do zwrotu udostępnionego kapitału.

 

Terminowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie takie jest zawierane na dokładnie określony okres, najczęściej od 5 do kilkudziesięciu lat. Gwarantowana suma ubezpieczenia jest wypłacana jedynie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.

 

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń.Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce odbywa się na podstawie zezwolenia ministra finansów przez podmioty funkcjonujące w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

 

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu.

U

Ubezpieczający

Osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń i obowiązana jest płacić składki.

 

Ubezpieczenia bezterminowe

Ubezpieczenie, którego czas trwania nie jest z góry ustalony.

 

Ubezpieczenia długoterminowe

Ubezpieczenie zawarte na czas dłuższy od roku.

 

Ubezpieczenia krótkoterminowe

Ubezpieczenie zawarte na czas krótszy niż 1 rok.

 

Ubezpieczenie

Instrument pozwalający zastąpić wielką, ale niepewną stratę powstałą w wyniku zdarzenia losowego, stosunkowo niewielką, ale pewną stratą ? składką ubezpieczeniową. Synonimem słowa ubezpieczenie jest asekuracja.

 

 

Ubezpieczenie bezskładkowe

Jest to forma ubezpieczenia, w której nastepuje ustanie obowiązku opłacania wymaganej przez ubezpieczonego składki (klient nie chce lub nie może kontynuować ich opłacania). Jest to proces nieodwracalnmy.

 

 

Ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenia rozszerzające ubezpieczenia podstawowe, np. na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przejęcia obowiązku opłaty składek na wypadek niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Wiąże się z koniecznością opłacania dodatkowej składki

 

Ubezpieczenie na życie

Umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić określone świadczenia w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę.

 

Ubezpieczenie na życie i dożycie

Ubezpieczenie, które obejmuje swoim zakresem nastepujące zdarzenia: śmierć w okresie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz dożycie przez ubezpieczonego określonego w umowie wieku.

 

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym

Ubezpieczenie, którego celem jest ochrona i gromadzenie kapitału na przyszłość.

 

Ubezpieczenie podstawowe

Produkt ubezpieczeniowy, do którego można dokupić ubezpieczenia dodatkowe.

 

Ubezpieczenie posagowe

Rodzaj ubezpieczenia osobowego. Głównym celem takiego ubezpieczenia jest gromadzenie kapitału na zabezpieczenie przyszłości dziecka poprzez zapewnienie mu wypłaty zgromadzonych środków w określonym momencie w przyszłości (np. jako kapitał pozwalający na podjęcie studiów wyższych).

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Fundusz, który wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej lub rolnika, w przypadku nie ustalenia tożsamości sprawcy lub gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

Ubezpieczony

Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.

 

Ubezpieczyciel

Zakład ubezpieczeń, który w zamian za składkę przejął ryzyko wymienione w umowie ubezpieczenia.

 

Uczestnik funduszu inwestycyjnego

Osoba fizyczna, prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr i które za wpłaty wniesione do funduszu nabyły i posiadają jednostki uczestnictwa.

 

Udziały jednostkowe w funduszu

Jednostki danego funduszu, wszystkie o równej wartości, służące do ustalenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu.

 

Umowa agencyjna

Umowa pomiędzy zleceniodawcą (towarzystwem ubezpieczeń) i agentem zobowiązująca agenta do stałego pośredniczenia w zawieraniu umów na rzecz i w imieniu zleceniodawcy.

 

Underwriter

Specjalista do spraw selekcji, oceny i akceptacji ryzyka.

 

Uposażony

Osoba lub instytucja wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.

 

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 833, z późn. zmianami). Ustawa reguluje m.in. zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, ich rodzaje i obowiązki informacyjne.

W

Waloryzacja

(indeksacja) podwyższenie składki lub sumy ubezpieczenia. Ma chronić ją przed inflacją. Waloryzacją objęte są składki emerytalne w I filarze.

 

Wartość aktywów netto

Ustalona w danym Dniu Wyceny wartość aktywów funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań funduszu.

 

Wartość funduszu

Suma wartości wszystkich aktywów danego funduszu.

 

Wartość jednostki uczestnictwa

Wartość aktywów netto podzielona przez liczbę jednostek uczestnictwa w dniu wyceny.

 

Wartość odtworzeniowa

Aktualny koszt zakupu lub wytworzenia przedmiotów tego samego rodzaju i zbliżonej jakości.

 

Wartość rachunku udziałów

Wartość wszystkich udziałów jednostkowych zgromadzonych na rachunku udziałów.

 

Wartość udziału jednostkowego

Wartość danego funduszu podzielona przez liczbę wszystkich udziałów jednostkowych w tym funduszu, zgromadzonych w chwili wyceny.

 

Wartość wykupu

Cena po jakiej towarzystwo ubezpieczeniowe wykupuje ubezpieczenie od ubezpieczającego. Jest to także kwota jaką klient otrzymuje, gdy zrezygnuje z ubezpieczenia. Z wykupu można skorzystać zwykle nie wcześniej niż po dwóch, trzech latach ubezpieczenia.

 

Wiek ubezpieczonego

Różnica lat między aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego.

 

Wiek wstępu

Jest to różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego określona w chwili zawarcia ubezpieczenia.

 

WIG

Warszawski Indeks Giełdowy - składa się ze wszystkich spółek notowanych na GPW na koniec poprzedniego kwartału.

 

WIG20

Warszawski Indeks Giełdowy składający się z 20 spółek notowanych na rynku podstawowym.

 

Wniosek medyczny

kwestionariusz wypełniany przez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie, dotyczący aktualnego stanu zdrowia, przebytych chorób itp. Informacje te wykorzystywane są do oceny stopnia ryzyka.

 

Wpłata bezpośrednia

Wpłata pieniędzy Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane przez Uczestnika funduszu, traktowane są jako jednoczesne złożenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w funduszu.

 

Wycena funduszu

Wartość funduszu ustalona na dany dzień.

 

Wyczerpywalność sumy ubezpieczenia

Zwana inaczej zasadą konsumpcji sumy ubezpieczenia. Polega na zmniejszaniu się sumy ubezpieczenia o wartość wypłaconego świadczenia odszkodowawczego.

 

Wykup ubezpieczenia

Sytuacja, w której towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca ubezpieczającemu określoną w umowie kwotę (wartość wykupu). Kwota ta jest zwracana w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem zakończenia umowy. Wykup ubezpieczenia przysługuje zwykle po 2 - 3 latach od początku umowy w zależności od rodzaju ubezpieczenia.

 

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Ryzyka, za jakie nie bierze odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, wymienione w OWU oraz w umowie.

 

Wypadek ubezpieczeniowy

Zdarzenie objęte ochroną na podstawie ogólnych warunków zawartego ubezpieczenia, za które zakład ubezpieczeń (na mocy istniejących przepisów) zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie lub świadczenie.

 

Wypłata gotówkowa

forma wypłaty środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu, przypadających osobom uprawnionym, wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku lub niewskazania, spadkobiercom zmarłego Członka Funduszu

 

Wypłata transferowa

Przeniesienie środków znajdujacych się na rachunku członka z jednego funduszu do innego lub przeniesienie tych środków dokonane między rachunkami tego samego funduszu.

Z

 

Zakres ubezpieczenia

Np. trwałe inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, dożycie końca okresu ubezpieczenia, śmierć w okresie trwania ubezpieczenia.

 

Zamiana jednostek uczestnictwa

Przenoszenie zainwestowanych w funduszu inwestycyjnym pieniędzy do innego funduszu zarządzanego przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Zamiana polega na odkupieniu przez fundusz wskazanej liczby jednostek i jednoczesnym nabyciu za tę samą kwotę jednostek uczestnictwa w innym funduszu.

 

Zarządzający funduszem

Specjaliści zatrudnieni przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w celu zarządzania pieniędzmi zgodnie z celami inwestycyjnymi funduszy.

 

Zawiadomienie

zawiadomienie o przystąpieniu danej osoby do nowego OFE. Wysyłane przez nowy OFE do dotychczasowego OFE.

 

Zawieszenie opłaty składek

Możliwość nieopłacania składek ubezpieczeniowych przez określony czas, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczeniowej. Termin związany z ubezpieczeniami na życie.

 

Zdarzenie losowe

Pojęcie pochodzące z rachunku prawdopodobieństwa. Jest to zdarzenie, którego przebiegu ani wyniku nie da się jednoznacznie przewidzieć . Zdarzenie takie może potencjalnie wystąpić i wywołać określone skutki np.straty materialne.

 

Zysk członka OFE

Przyrost wartości jednostki rozrachunkowej.