Podstawowe dokumenty przy zgłaszaniu szkody - PZU SA

Wymagane dokumenty

I. Część dotycząca szkód osobowych z ubezpieczeń OC

PODSTAWOWE DOKUMENTY PRZYDATNE DO ZGŁOSZENIA SZKODY NA OSOBIE Z UBEZPIECZENIA OC SPRAWCY POLEGAJĄCEJ NA:

A) USZKODZENIU CIAŁA (LUB ROZSTROJU ZDROWIA)

Żadne dokumenty nie są wymagane, aby dokonać zgłoszenia szkody, jeśli jednak zgłaszający roszczenia jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej zdarzenia (np. wypadku komunikacyjnego) i powstałej szkody powinien je przedłożyć równocześnie ze zgłoszeniem szkody lub w krótkim czasie od zgłoszenia szkody, gdyż ułatwi to i przyspieszy postępowanie prowadzone przez PZU SA.
Podstawowymi dokumentami są w szczególności :
a) medyczne dotyczące procesu leczenia skutków wypadku (dotyczy to zarówno dokumentacji medycznej z daty wypadku, jak i przedstawiającej dalszy przebieg leczenia np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia  ambulatoryjnego etc.),
b) potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków, wyrok sądu, jeśli poszkodowany jest w posiadaniu ww. dokumentacji, ewentualnie wskazanie danych instytucji lub osób, do którego ubezpieczyciel może się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegi wypadku,
c) wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów lub strat poniesionych w związku z doznaną szkodą na osobie (np. kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków, czy innych kosztów lub strat  w zależności od rodzaju zgłoszonych roszczeń).
Jeśli ww. dokumenty nie zostaną przedłożone na etapie zgłoszenia szkody (np. z powodu ich nie posiadania lub dokonania zgłoszenia telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU), ich przekazanie do PZU SA może nastąpić w późniejszym terminie.

B) ŚMIERCI POSZKODOWANEGO

Żadne dokumenty nie są wymagane, aby dokonać zgłoszenia szkody, jeśli jednak zgłaszający roszczenia jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej zdarzenia (np. wypadku komunikacyjnego) i powstałej szkody powinien je przedłożyć równocześnie ze zgłoszeniem szkody lub w krótkim czasie od zgłoszenia szkody, gdyż ułatwi to i przyspieszy postępowanie prowadzone przez PZU SA.

Podstawowymi dokumentami są w szczególności :
a) potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków, wyrok sądu, jeśli poszkodowany jest w posiadaniu ww. dokumentacji, ewentualnie wskazanie danych instytucji lub osób, do którego ubezpieczyciel może się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegi wypadku,
b) akt zgonu poszkodowanego,
c) potwierdzające stopień pokrewieństwa/ powinowactwa ze zmarłym (np. akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa),
d) wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku z pogrzebem lub leczeniem poszkodowanego od chwili wypadku do chwili śmierci,
e) potwierdzające możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego (w razie dochodzenia renty)
f) opis zmiany sytuacji życiowej osoby najbliższej na skutek śmierci poszkodowanego
Jeśli ww. dokumenty nie zostaną przedłożone na etapie zgłoszenia szkody (np. z powodu ich nie posiadania lub dokonania zgłoszenia telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU), ich przekazanie do PZU SA może nastąpić w późniejszym terminie

CO W PRZYPADKU, GDY PRZEDŁOŻONE NA ETAPIE ZGŁOSZENIA SZKODY DOKUMENTY OKAŻĄ SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCE LUB NA ETAPIE ZGŁOSZENIA SZKODY NIE ZOSTANĄ PRZEDŁOŻONE ŻADNE DOKUMENTY ?

Ubezpieczyciel zobowiązany jest, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie, poinformować poszkodowanego o rodzaju dokumentów potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania, jeśli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej).

II. Część dotycząca szkód z ubezpieczeń wypadkowych, chorobowych, turystycznych

PODSTAWOWE DOKUMENTY PRZYDATNE DO ZGŁOSZENIA SZKODY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO POLEGAJĄCEJ NA:

A) USZKODZENIU CIAŁA (ROZSTROJU ZDROWIA) POSZKODOWANEGO

Żadne dokumenty nie są wymagane, aby dokonać zgłoszenia szkody, jeśli jednak zgłaszający roszczenia jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej zdarzenia (np. wypadku komunikacyjnego) i powstałej szkody powinien je przedłożyć równocześnie ze zgłoszeniem szkody lub w krótkim czasie od zgłoszenia szkody, gdyż ułatwi to i przyspieszy postępowanie prowadzone przez PZU SA.
 Podstawowymi dokumentami są w szczególności :
a) medyczne dotyczące procesu leczenia skutków wypadku (dotyczy to zarówno dokumentacji medycznej z daty wypadku, jak i przedstawiającej dalszy przebieg leczenia np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.),
b) potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków, wyrok sądu, jeśli poszkodowany jest w posiadaniu ww. dokumentacji, ewentualnie wskazanie instytucji lub osób, do którego ubezpieczyciel może się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegi wypadku
c) wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku z leczeniem, jeśli zawarta umowa ubezpieczenia obejmuje zwrot tego rodzaju kosztów. 

Jeśli ww. dokumenty nie zostaną przedłożone na etapie zgłoszenia szkody (np. z powodu ich nie posiadania lub dokonania zgłoszenia telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU), ich przekazanie do PZU SA może nastąpić w późniejszym terminie.
Inne jeszcze wymagane dokumenty mogą wynikać ze specyfiki ogólnych warunków ubezpieczenia i zawartej umowy ubezpieczenia, w szczególności różnego rodzaju przysługujących świadczeń

B) ŚMIERCI POSZKODOWANEGO

Żadne dokumenty nie są wymagane, aby dokonać zgłoszenia szkody, jeśli jednak zgłaszający roszczenia jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej zdarzenia (np. wypadku komunikacyjnego) i powstałej szkody powinien je przedłożyć równocześnie ze zgłoszeniem szkody lub w krótkim czasie od zgłoszenia szkody, gdyż ułatwi to i przyspieszy postępowanie prowadzone przez PZU SA.
 Podstawowymi dokumentami są w szczególności :
a) aktu zgonu,
b) dokument potwierdzający przyczynę zgonu np. karta statystyczna zgonu, wynik sekcji zwłok,
c) potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków, wyrok sądu, jeśli poszkodowany jest w posiadaniu ww. dokumentacji, ewentualnie wskazanie instytucji lub osób, do którego ubezpieczyciel może się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegi wypadku
d) jeśli w umowie ubezpieczenia nie wskazano imiennie osoby uprawnionej do świadczenia, dokument potwierdzający pokrewieństwo (powinowactwo) ze zmarłym poszkodowanym, ewentualnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia wystawiony przez notariusza,
e) wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku ze zgonem poszkodowanego, jeśli zawarta umowa ubezpieczenia obejmuje zwrot tego rodzaju kosztów (np. koszty transportu zwłok).
Inne jeszcze wymagane dokumenty mogą wynikać ze specyfiki ogólnych warunków ubezpieczenia. i zawartej umowy ubezpieczenia.
Jeśli ww. dokumenty nie zostaną przedłożone na etapie zgłoszenia szkody (np. z powodu ich nie posiadania lub dokonania zgłoszenia telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU), ich przekazanie do PZU SA może nastąpić w późniejszym terminie

CO W PRZYPADKU GDY PRZEDŁOŻONE NA ETAPIE ZGŁOSZENIA SZKODY DOKUMENTY OKAŻĄ SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCE/ LUB NA ETAPIE ZGŁOSZENIA SZKODY NIE ZOSTANĄ PRZEDŁOŻONE ŻADNE DOKUMENTY?

Ubezpieczyciel zobowiązany jest, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie,  poinformować poszkodowanego o rodzaju dokumentów potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, jeśli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania