Ujawnienia SFDR

Oświadczenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenia SFDR”).

Informacja dotycząca Art. 3

Przejrzystość w zakresie strategii TFI PZU SA dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju1  w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

W Towarzystwie funkcjonują następujące wydzielone obszary, w ramach których podejmowane są decyzje inwestycyjne:

1. inwestycje na rynku akcji i na rynku długu, w tym zarządzanie portfelami instrumentów finansowych;

2. inwestycje alternatywne;

3. inwestycje na rynku nieruchomości.

W ramach każdego ww. obszaru inwestycyjnego, w ramach podejmowanych obecnie decyzji inwestycyjnych oraz przeprowadzanej wewnętrznie, a także przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł danych (m.in. materiałów analitycznych przygotowywanych przez zewnętrzne podmioty), kompleksowej analizy ryzyk portfela inwestycji, analizowane są wszystkie dostępne istotne informacje dotyczące uwarunkowań i ryzyk związanych z daną inwestycją, w tym również, jeśli mają zastosowanie, w zakresie wybranych aspektów ESG (gdzie E oznacza environmental – środowisko, S- social responsibility – społeczna odpowiedzialność, G- corporate governance – ład korporacyjny). Informacje te są analizowane w zakresie, w którym w opinii analityków lub zarządzających mogą mieć one istotne znaczenie na oczekiwany zwrot z inwestycji. Łączny wpływ ryzyk ESG uwzględniany jest obecnie w ramach wyceny specyficznych kategorii ryzyka (np. ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko koncentracji).

Ponadto, w ramach każdego ww. obszaru inwestycyjnego Towarzystwo wypracowuje indywidualne podejście do ujmowania w procesach inwestycyjnych kwestii ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Proces inwestycyjny poszczególnych zespołów będzie skonstruowany tak, aby obok tradycyjnych kryteriów w ramach działalności inwestycyjnej identyfikować także ryzyka i szanse związane z ESG. Uwzględnianie kryteriów ESG przez poszczególne obszary różni się w zależności od oczekiwań i celów Klientów, stylu inwestowania, sektorów i trendów rynkowych.

W ramach inwestycji na rynku długu (wyłączając obszar inwestycji alternatywnych), Towarzystwo opracowało i pracuje nad wdrożeniem scoringu ESG poszczególnych inwestycji w obszarze obligacji skarbowych, w tym także zagranicznych. Towarzystwo planuje opracowanie i wdrożenie scoringu ESG także dla emitentów korporacyjnych. Celem TFI PZU SA jest, aby do roku 2023 objąć oceną z punktu widzenia kryteriów ESG ponad połowę inwestycji w sektorach wrażliwych.

W ramach inwestycji na rynku akcji, Towarzystwo planuje opracowanie i wdrożenie metodologii scoringu inwestycji pod względem kryteriów ESG oraz metodyki pozwalającej na włączenie skonkretyzowanych kryteriów ESG w proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym zwłaszcza w sektorach wrażliwych na ryzyko ESG.

W ramach działalności zarządzania portfelami, Towarzystwo zarządza m.in. portfelami, w skład których wchodzą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, zarządzanych przez inne niż TFI PZU SA spółki zarządzające. TFI PZU SA jest świadome możliwego wpływu czynników ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, w tym ESG, na oferowany produkt finansowy – portfel zarządzany według takiej strategii. Towarzystwo, w dialogu z podmiotami zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi, w których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa są inwestowane aktywa portfeli, zaczęło proces pozyskiwania informacji służących ustaleniu, w jakim zakresie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogłyby mieć prawdopodobny wpływ na potencjalny zwrot z inwestycji w ramach oferowanego produktu finansowego, a także czy i w jaki sposób zarządzający uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie zarządzania funduszami.

W obszarze inwestycji alternatywnych, Towarzystwo zakłada zwiększenie zaangażowania m.in. w takie obszary jak odnawialne źródła energii (OZE), projekty związane z transformacją energetyczną, a także zielone obligacje czy zielone linie kredytowe dla przedsiębiorstw, wpisując się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy PZU, o której mowa poniżej. Towarzystwo planuje wypracowanie kryteriów ESG mających na celu ocenę poziomu ryzyka ESG w ramach rozważanych inwestycji. Zakłada się ograniczenie inwestowania w branżach z wysokim poziomem tego ryzyka.

W obszarze inwestycji na rynku nieruchomości, Towarzystwo zakłada uwzględnianie czynników ESG na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Na etapie poszukiwania możliwości inwestycyjnych, Towarzystwo planuje identyfikację istotnych czynników ESG podczas projekcji i badania due diligence projektów, a także uwzględnienie tych czynników przy planowaniu nowych projektów deweloperskich. Towarzystwo zakłada prowadzenie następujących działań: kierowanie się strategią i poszukiwanie obiektów z certyfikacją „green building”; badanie efektywności energetycznej budynków i zużycia mediów; wykonywanie badań środowiskowych w procesach due diligence; poszukiwanie projektów przyczyniających się do rozwoju społeczności lokalnej oraz poprawy warunków pracy; zwiększanie skali współpracy z podmiotami działającymi z uwzględnieniem ESG. Na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Towarzystwo zakłada zwrócenie uwagi na czynniki ESG oraz ocenę wpływu tych czynników na wycenę.
Na etapie posiadania nieruchomości, Towarzystwo planuje uwzględnienie czynników ESG w procesie asset management, m.in. poprzez: zarządzanie efektywnością energetyczną budynków; próby wdrażania w obiektach istniejących w portfelu rozwiązań prośrodowiskowych i prospołecznych; próby dywersyfikacji źródeł energii w kierunku OZE. W ocenie Towarzystwa, uwzględnianie czynników ESG na wcześniejszych etapach procesu inwestycyjnego i na etapie zarządzania nieruchomością może prowadzić do zwiększania wartości nieruchomości przy sprzedaży.

TFI PZU SA rozważa wprowadzenie w przyszłości pogłębionej oceny wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na działania organizacji, jak również wzięcie pod uwagę dodatkowych ryzyk związanych bezpośrednio z elementami ESG, w celu dalszego doskonalenia stosowanych procesów oceny ryzyk i podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Mając na uwadze rosnącą istotność tematyki zrównoważonego rozwoju oraz zmiany klimatu, a także ich znaczenie dla branży finansowej, Grupa PZU planuje przyjąć strategię zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą ryzyka ESG, w ramach której sformułowane zostaną ambicje określające aktywność Grupy PZU, w tym TFI PZU SA, w sferze czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Strategia zrównoważonego rozwoju, uwzględniająca ryzyka ESG, obejmować będzie wskaźniki efektywności, a także kluczowe inicjatywy wspierające ich realizację m.in. politykę zrównoważonego inwestowania.
 

Przejrzystość w zakresie strategii TFI PZU SA dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.

W ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego oraz przeprowadzanej wewnętrznie, a także przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł danych (m.in. materiałów analitycznych przygotowywanych przez zewnętrzne podmioty) kompleksowej analizy ryzyk portfela inwestycji, analizowane są wszystkie dostępne istotne informacje dotyczące uwarunkowań i ryzyk związanych z daną inwestycją, w tym również, jeśli mają zastosowanie, w zakresie wybranych aspektów ESG (gdzie E oznacza environmental – środowisko, S- social responsibility – społeczna odpowiedzialność, G- corporate governance – ład korporacyjny). Informacje te są analizowane w zakresie, w którym w opinii analityków mogą mieć one istotne znaczenie na oczekiwany zwrot z inwestycji. Łączny wpływ ryzyk ESG uwzględniany jest obecnie w ramach wyceny specyficznych kategorii ryzyka (np. ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko koncentracji).

TFI PZU SA rozważa wprowadzenie w przyszłości pogłębionej oceny wpływu czynników ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na działania organizacji, jak również potencjalnie wzięcie pod uwagę dodatkowych ryzyk związanych bezpośrednio z elementami ESG, w celu dalszego doskonalenia stosowanych procesów oceny ryzyk i świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Informacja dotycząca Art. 4

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju2  na poziomie podmiotu.

Grupa PZU planuje przyjąć strategię zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą czynniki ESG, która ma określić kierunek działań mających zapewnić jej zrównoważony wzrost z poszanowaniem kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego.

TFI PZU SA zamierza brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych oraz w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego dla czynników zrównoważonego rozwoju, zgodnie z regulacyjnymi standardami technicznymi wskazanymi w Rozporządzeniu SFDR. W tym kontekście, w ramach prac prowadzonych nad strategią zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą czynniki ESG, jednym z działań wspierających realizację tej strategii jest opracowanie polityki zrównoważonego inwestowania.

Grupa PZU, w tym również TFI PZU SA, planuje dalszy rozwój standardów i praktyk w zakresie zarządzania pośrednim wpływem środowiskowym, zachowując zgodność z polską specyfiką gospodarczą i planami Polski w zakresie stopniowego podążania w kierunku neutralności klimatycznej.

2Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć jako skutki decyzji inwestycyjnych mające niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju t.j. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałaniu korupcji i przekupstwu).

Informacja dotycząca Art. 5

Przejrzystość w zakresie polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Polityka wynagradzania Zarządu TFI PZU SA została opracowana zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od realizacji celów zarządczych, wyznaczonych przez Radę Nadzorczą Towarzystwa, wśród których mogą być uwzględniane: poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz podejmowanie działań uwzględniających interesy społeczne, w tym powodujących przyczynianie się spółki do ochrony środowiska.

Członkowie Zarządu TFI PZU SA w celach zarządczych na 2021 r. zostaną zobowiązani do przyjęcia celów strategicznych ESG, obejmujących działania mające na celu ochronę środowiska i zapobiegania zmianom klimatu, poprawę jakości życia społeczeństwa oraz zapewnienie najwyższych standardów zarządczych i zasad ładu korporacyjnego. W strategii ESG zdefiniowane zostaną kluczowe inicjatywy i ambicje określające aktywność Towarzystwa w sferze czynników środowiskowych, społecznych, ładu zarządczego, a także wskaźniki efektywności w tych obszarach.

Realizacja inicjatyw określonych w strategii ESG zostanie następnie przypisana do poszczególnych biur i uwzględniona w ramach Katalogu Celów Strategicznych, będącego podstawą do nadania celów. Zgodnie z przyjętymi zasadami, wysokość wynagrodzenia zmiennego wypłacanego przez Towarzystwo zależy od poziomu realizacji celów.


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij