Proces likwidacji szkody - świadczenia PZU Życie

 

Proces likwidacji świadczenia

Jak przebiega proces przyjęcia zgłoszenia roszczenia?

W toku przyjęcia zgłoszenia roszczenia pracownik Front Office podczas przeprowadzonego z Państwem wywiadu lub z informacji zawartych w zgłoszeniu pisemnym, a także na podstawie dostarczonej dokumentacji, pozyskuje informacje niezbędne do prawidłowego zarejestrowania sprawy w systemach informatycznych.

Na etapie zgłoszenia roszczenia otrzymają Państwo w szczególności:

 • dane jednostki dedykowanej do likwidacji świadczenia,
 • adres (e-mail, pocztowy), na który można przekazać dokumentację do zgłoszonej sprawy,
 • numer telefonu Infolinii Grupy PZU.

Co w przypadku, gdy przedłożone dokumenty okażą się niewystarczające?

Ubezpieczyciel zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o roszczeniu poinformować uprawnionego o rodzaju dokumentów potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, jeśli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej).

Jak przebiega proces likwidacji świadczenia?

Na podstawie otrzymanej dokumentacji pracownik merytoryczny (likwidator) weryfikuje i analizuje dokumentację ubezpieczeniowo-świadczeniową oraz podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty świadczenia. W procesie weryfikacji merytorycznej uwzględnia się:

 • rodzaj zdarzenia,
 • osoby uprawnione do świadczenia,
 • okoliczności zdarzenia,
 • dokumentację dotyczącą zdarzenia,
 • okres odpowiedzialności,
 • wyłączenia odpowiedzialności PZU Życie SA (zgodnie z OWU lub Umową Ubezpieczenia).

Jeśli w toku postępowania likwidacyjnego zachodzi potrzeba poddania się badaniu lekarskiemu, mającemu na celu ustalenie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz innych następstw wypadku lub choroby (tj. elementów mających wpływ na wysokość przysługujących odszkodowań), likwidator skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia terminu i miejsca badania oraz specjalizacji lekarza, który je przeprowadzi. Koszty komisyjnych badań lekarskich (także obserwacji klinicznych) pokrywa Ubezpieczyciel.

W przypadku, gdy dostarczona dokumentacja jest wystarczająca do ustalenia odpowiedzialności bez badania lekarskiego, realizacja świadczenia może przebiegać w sposób uproszczony. O szczegółach poinformuje Państwa likwidator zajmujący się sprawą.

W jakim terminie Ubezpieczyciel jest zobowiązany zająć stanowisko w sprawie?

Termin realizacji świadczenia określony jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub w umowie ubezpieczenia. W przypadku braku wskazania terminu realizacji świadczenia dla danego ryzyka, stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego, tj. art. 817 ust. 1, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. W większości umów zawartych w PZU Życie SA, Ubezpieczyciel spełnia świadczenie najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością PZU Życie SA.

W przypadku, gdy w terminie określonym na realizację świadczenia (OWU, Umowa Ubezpieczenia albo Kodeks cywilny) wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU Życie SA albo wysokości świadczenia (zobowiązania) okaże się niemożliwe:

 • uprawniony zostanie powiadomiony na piśmie o przyczynie niemożności realizacji należnego świadczenia w całości lub w części,
 • bezsporna część świadczenia zostanie zrealizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu,
 • świadczenie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności będzie możliwe.

Jakie są możliwe formy wypłaty świadczenia?

Wypłata świadczenia jest dokonywana zgodnie z dyspozycją uprawnionego na jeden z czterech możliwych sposobów: 

 • Przelewem na rachunek bankowy,
 • W oddziałach banku Pekao S.A. (wyszukiwarka oddziałów - uwaga! w wyszukiwarce nie należy uwzględniać placówek partnerskich)
 • Na poczet składki na wskazane ubezpieczenie,
 • Przekazem pocztowym na adres korespondencyjny.