Proces likwidacyjny szkody - PZU SA

PROCES LIKWIDACJI SZKODY

Zgłoszenie szkody

Szkodę można zgłosić poprzez internetowy formularz zgłoszenia szkody, telefonicznie pod numer Infolinii 801 102 102 lub osobiście w najbliższej jednostce organizacyjnej Grupy PZU SA.

Analiza merytoryczna

Na etapie analizy merytorycznej szkody gromadzona i analizowana jest dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska. Likwidator występuje o odpowiednią dokumentację do organów lub instytucji prowadzących postępowanie. W zależności od typu szkody niezbędne może być również uzyskanie dokumentów takich jak:

  • potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez Policję wezwaną na miejsce zdarzenia
  • potwierdzenie przyczyny powstania szkody przez administratora budynku
  • potwierdzenie przez sprawcę okoliczności powstania szkody
  • opinia i ustalenia lekarza weterynarii - ubezpieczenia zwierząt
  • potwierdzenie zgłoszenia szkody kradzieżowej na policji.

Oględziny

W celu ustalenia rozmiarów szkody konieczne jest przeprowadzenie oględzin uszkodzonego mienia. Termin i miejsce oględzin można ustalić z Konsultantem PZU podczas telefonicznego zgłoszenia szkody. W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem Internetu można wskazać dogodny dla siebie termin oględzin, w takim wypadku potwierdzenie terminu zostanie wysłane pocztą elektroniczną na wskazany adres email.
Oględziny nie wstrzymują procesu likwidacji merytorycznej, który realizowany jest równolegle. Termin i miejsce oględzin ustalane jest na etapie przyjęcia zgłoszenia szkody. Oględziny wykonywane są przez Mobilnego Eksperta lub podmiot współpracujący z PZU SA. W zależności od rodzaju szkody w trakcie oględzin sporządzona jest odpowiednia dokumentacja (m.in. kalkulacja kosztów naprawy, opis miejsca zdarzenia, opis szkody, dokumentacja fotograficzna) w oparciu o którą dokonywana jest wycena szkody. W przypadku szkód w substancji budowlanej wysokość szkody ustala się według cenników budowlanych stosowanych przez PZU SA, opracowanych przez przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w zakresie budownictwa. Istnieje również możliwość rozliczenia szkody w oparciu o rachunki odbudowy lub naprawy potwierdzonych kosztorysem podwykonawczym.

Decyzja i wypłata

W oparciu o zgromadzoną dokumentację i wyliczenie wartości szkody, jeżeli warunki umowy nie stanowią inaczej, decyzje w Twojej sprawie wydamy najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni do daty zgłoszenia. Jeżeli wydanie decyzji w tym terminie nie będzie możliwe, np. jeżeli nie otrzymamy wszystkich dokumentów, decyzję wydamy do 14 dni od dnia dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu. Na podstawie wydanej decyzji o przyjęciu odpowiedzialności nastąpi realizacja płatności przez komórki księgowe. W przypadku odmowy przyjęcia odpowiedzialności decyzja zostanie przesłana listem.