Znaleziono 297 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Fundusz jest polecany inwestorom pragnącym zdywersyfikować swój portfel o inwestycje na zagranicznych rynkach finansowych. Ma on konstrukcję funduszu parasolowego z wydzielonymi subfunduszami. Dzięki temu możliwe jest przenoszenie środków między subfunduszami bez obowiązku płacenia podatku od osiągniętych zysków kapitałowych. Podatek jest naliczany dopiero przy odkupieniu jednostek uczestnictwa (całkowitym wycofaniu środków z funduszu). W ramach PZU SFIO Globalnych Inwestycji oferowane są cztery subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU FIO Ochrony Majątku

To fundusz adresowany zarówno dla inwestorów indywidualnych oczekujących ochrony realnej wartości zainwestowanych środków, jak i dla klientów instytucjonalnych zainteresowanych krótkoterminowym lokowaniem nadwyżek środków płynnych, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. To najbardziej konserwatywny produkt spośród funduszy dłużnych znajdujących się w ofercie TFI PZU.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Energia Medycyna Ekologia

Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego. Przeznaczony jest dla osób oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, wynikające z dużego zaangażowania subfunduszu w akcje spółek.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Gotówkowy

Subfundusz ten należy do kategorii funduszy pieniężnych. Inwestuje aktywa w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane, poręczane i gwarantowane przez Skarb Państwa

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Akcji NOWA EUROPA

PZU Akcji NOWA EUROPA zaliczany jest do kategorii subfunduszy akcji zagranicznych. Subfundusz polecany osobom oczekującym ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w dłuższym okresie i jednocześnie akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne. Inwestowanie aktywów subfunduszu w papiery udziałowe kilku krajów pozwala na większą dywersyfikację portfela oraz na ograniczenie ryzyka makroekonomicznego.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 3 (w likwidacji)

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 3 dnia 24 października 2011 r. decyzją nr DFL/V/4034/181/12/11/11/16-9/ŁW. W dniu 24 lutego 2012 r. fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 710. PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3 jest funduszem aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE: PZU TFI

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dynamicznego dnia 27 listopada 2009 r. W dniu 27 stycznia 2010 r. fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 511.

SŁOWA KLUCZOWE: PZU TFI

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji (w likwidacji)

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji dnia 27 listopada 2009 r. W dniu 27 stycznia 2010 r. fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 512.

SŁOWA KLUCZOWE: PZU TFI

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to jedna z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Daje możliwość systematycznego gromadzenia pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne, które będzie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych („podatek Belki"). PPE zostały wprowadzone jako całkowicie dobrowolny i ogólnodostępny systemem zorganizowanego oszczędzania, przeznaczony dla pracodawców, którzy chcą dodatkowo powiększyć emeryturę swoich pracowników.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Inwestowanie, Grupowe, Finansowe, Emerytura, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU TFI

Grupowe ubezpieczenie emerytalne Pogodna Jesień

Grupowe ubezpieczenie oszczędnościowe, którego celem jest gromadzenie i pomnażanie oszczędności osoby ubezpieczonej, przeznaczonych na przyszłą dodatkową emeryturę, lub inny cel finansowy.

SŁOWA KLUCZOWE:

NNW dzieci, młodzieży i personelu Bezpieczny uczeń, spokojny rodzic

Ubezpieczenie to zostało stworzone z myślą o dzieciach, młodzieży szkolnej i studentach. Gwarantuje kompleksową ochronę w sytuacji nieprzewidzianego wypadku losowego. Zapewnia pomoc medyczną (wizyty lekarza, pielęgniarki, transport medyczny). Pomaga w szybszym powrocie do zdrowia, pokrywając koszty usług rehabilitacyjnych, a gdy zajdzie taka konieczność, zapewnia pomoc psychologa. Ponadto ubezpieczony zyskuje dostęp do Centrum Alarmowego, które organizuje niezbędną pomoc w razie wypadku.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2

Dnia 19 listopada 2012 r. fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 803. PZU FIZ AN BIS 2 jest funduszem aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE:

Plan inwestycyjny KOMFORT

Plan inwestycyjny KOMFORT to prosty i przyjazny produkt inwestycyjny, oparty na funduszach/subfunduszach z oferty TFI PZU SA. Cechuje go wymóg systematyczności wpłat, niska wymagana miesięczna wpłata i możliwość wyboru programu inwestowania.

SŁOWA KLUCZOWE:

IKE z Funduszami Inwestycyjnymi TFI PZU SA

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to jedna z korzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Daje możliwość systematycznego gromadzenia zwolnionych z podatku od zysków kapitałowych oszczędności, z przeznaczeniem ich na okres emerytalny. Wcześniejsza rezygnacja z oszczędzania na IKE pozwala zachować zarówno większość dotychczasowych zysków, jak i prawo do ponownego założenia IKE w przyszłości.

SŁOWA KLUCZOWE:

OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Opryskiwałeś swoje pole i zatrułeś pszczoły sąsiada. Twój pies pogryzł nieznajomego, który wszedł na teren Twojego gospodarstwa. Twoja krowa wbiegła na ulicę i spowodowała wypadek. W takich i innych sytuacjach pomoże Ci ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rolników, Dla mnie, PZU SA

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20