Znaleziono 312 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

PZU Rowerzysta

Jazda na rowerze bywa niebezpieczna. Szybko jeżdżące samochody, nieuważni piesi, dziurawe chodniki… Jeśli chcesz czuć się bezpiecznie w czasie jazdy na rowerze, nasze ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta jest dla Ciebie. Ubezpieczenie chroni Ciebie i Twój rower . Nieważne, czy jedziesz, prowadzisz czy właśnie wsiadasz lub zsiadasz z niego. Możesz też ubezpieczyć bagaż, który przewozisz w sakach, na bagażniku lub w koszyku.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Podróże, Sport, Majątek, PZU SA, Dodatkowe

PZU Akcji Rynków Wschodzących

Subfundusz lokuje środki na rynkach finansowych krajów rozwijających się, które odnotowują wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego. Może zatem dokonywać inwestycji w Chinach, Indiach, krajach Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej i Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz nie zabezpiecza ryzyka kursowego z uwagi na fakt, że kursy walut krajów wschodzących powinny zachowywać się podobnie jak waluta polska.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych

Subfundusz inwestuje środki na rynkach finansowych krajów rozwiniętych, które charakteryzują się wysokim produktem narodowym brutto przypadającym na jednego mieszkańca. Może zatem dokonywać inwestycji w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej oraz w Azji Południowo-Wschodniej.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Fundusz jest polecany inwestorom pragnącym zdywersyfikować swój portfel o inwestycje na zagranicznych rynkach finansowych. Ma on konstrukcję funduszu parasolowego z wydzielonymi subfunduszami. Dzięki temu możliwe jest przenoszenie środków między subfunduszami bez obowiązku płacenia podatku od osiągniętych zysków kapitałowych. Podatek jest naliczany dopiero przy odkupieniu jednostek uczestnictwa (całkowitym wycofaniu środków z funduszu). W ramach PZU SFIO Globalnych Inwestycji oferowane są cztery subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU FIO Ochrony Majątku

To fundusz adresowany zarówno dla inwestorów indywidualnych oczekujących ochrony realnej wartości zainwestowanych środków, jak i dla klientów instytucjonalnych zainteresowanych krótkoterminowym lokowaniem nadwyżek środków płynnych, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. To najbardziej konserwatywny produkt spośród funduszy dłużnych znajdujących się w ofercie TFI PZU.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Energia Medycyna Ekologia

Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego. Przeznaczony jest dla osób oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, wynikające z dużego zaangażowania subfunduszu w akcje spółek.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Gotówkowy

Subfundusz ten należy do kategorii funduszy pieniężnych. Inwestuje aktywa w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane, poręczane i gwarantowane przez Skarb Państwa

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Aktywny Akcji Globalnych

PZU Aktywny Akcji Globalnych zaliczany jest do kategorii subfunduszy akcji zagranicznych. Subfundusz polecany jest osobom, które akceptują ryzyko związane z inwestowaniem części powierzonych środków w akcje oraz poszukują inwestycji, która w dłuższym okresie może przynieść wysoki zysk.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 3 (w likwidacji)

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 3 dnia 24 października 2011 r. decyzją nr DFL/V/4034/181/12/11/11/16-9/ŁW. W dniu 24 lutego 2012 r. fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 710. PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3 jest funduszem aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE: PZU TFI

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dynamicznego dnia 27 listopada 2009 r. W dniu 27 stycznia 2010 r. fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 511.

SŁOWA KLUCZOWE: PZU TFI

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to jedna z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Daje możliwość systematycznego gromadzenia pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne, które będzie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych („podatek Belki"). PPE zostały wprowadzone jako całkowicie dobrowolny i ogólnodostępny systemem zorganizowanego oszczędzania, przeznaczony dla pracodawców, którzy chcą dodatkowo powiększyć emeryturę swoich pracowników.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Inwestowanie, Grupowe, Finansowe, Emerytura, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU TFI

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji (w likwidacji)

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji dnia 27 listopada 2009 r. W dniu 27 stycznia 2010 r. fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 512.

SŁOWA KLUCZOWE: PZU TFI

Grupowe ubezpieczenie emerytalne Pogodna Jesień

Grupowe ubezpieczenie oszczędnościowe, którego celem jest gromadzenie i pomnażanie oszczędności osoby ubezpieczonej, przeznaczonych na przyszłą dodatkową emeryturę, lub inny cel finansowy.

SŁOWA KLUCZOWE:

IKE z Funduszami Inwestycyjnymi TFI PZU SA

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to jedna z korzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Daje możliwość systematycznego gromadzenia zwolnionych z podatku od zysków kapitałowych oszczędności, z przeznaczeniem ich na okres emerytalny. Wcześniejsza rezygnacja z oszczędzania na IKE pozwala zachować zarówno większość dotychczasowych zysków, jak i prawo do ponownego założenia IKE w przyszłości.

SŁOWA KLUCZOWE:

NNW dzieci, młodzieży i personelu Bezpieczny uczeń, spokojny rodzic

Ubezpieczenie to zostało stworzone z myślą o dzieciach, młodzieży szkolnej i studentach. Gwarantuje kompleksową ochronę w sytuacji nieprzewidzianego wypadku losowego. Zapewnia pomoc medyczną (wizyty lekarza, pielęgniarki, transport medyczny). Pomaga w szybszym powrocie do zdrowia, pokrywając koszty usług rehabilitacyjnych, a gdy zajdzie taka konieczność, zapewnia pomoc psychologa. Ponadto ubezpieczony zyskuje dostęp do Centrum Alarmowego, które organizuje niezbędną pomoc w razie wypadku.

SŁOWA KLUCZOWE:

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21