Znaleziono 312 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Ubezpieczenie zwierząt

Hodujesz krowy lub konie? Chowasz świnie lub owce? Zabezpiecz się przed stratami, które w hodowli może spowodować np. choroba, wypadek zwierzęcia lub ogień. Wybierz ubezpieczenie zwierząt w PZU.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rolników, Zwierzęta

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

Prowadzisz małą lub średnią firmę? Majątek firmy jest narażony na różne niebezpieczeństwa. Warto zabezpieczyć się przynajmniej od części z nich. Nasze ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie, jeśli np. ogień, powódź, huragan lub inne żywioły zniszczą mienie Twojej firmy.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Majątek, Małe i średnie firmy, PZU SA

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych

Jest to zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zawierane na rzecz członków ochotniczych straży pożarnych na czas nieokreślony, roczny bądź krótszy od roku, w zależności od wariantu. Ochroną objęte są wypadki, jakie mogą wydarzyć się ubezpieczonemu podczas jego czynnego udziału w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, zarówno na terytorium Polski jak i za granicą.

SŁOWA KLUCZOWE:

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Gospodarstwo rolne to nie tylko pola czy sady. To także dom, magazyny, stajnie, obory i wiele innych budynków. Zgodnie z prawem musisz ubezpieczyć swoje budynki.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rolników, Dla mnie, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Gwarancja znajduje zastosowanie jako forma wniesienia wadium zarówno w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w przetargach nie podlegających tejże ustawie, a prowadzonych w oparciu o warunki przetargowe dopuszczające możliwość wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Gwarancja zabezpiecza zwrot wypłaconej zaliczki, która nie została zwrócona lub rozliczona w określonym terminie.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Gospodarstwo rolne to nie tylko uprawy i budynki. To także maszyny rolnicze, magazynowane plony, nawozy, pasze, zwierzęta gospodarskie itp. Dlatego warto je ubezpieczyć i tym samym zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami. Ogień, powódź, huragan czy złodziej to tylko niektóre niebezpieczeństwa, które mogą spowodować znaczne szkody w gospodarstwie. W takich i podobnych sytuacjach – dzięki naszemu ubezpieczeniu mienia ruchomego – otrzymasz odszkodowanie.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rolników, Majątek, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad

Gwarancja stanowi połączenie gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek. Wymagana jest na etapie zawarcia kontraktu.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek

Gwarancja stanowi zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania wynikającego z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Mieszkaj Bezpiecznie z PZU

Ubezpieczenie Mieszkaj Bezpiecznie z PZU to ochrona budynków i lokali mieszkalnych przygotowana z myślą o kredytobiorcach ING Banku Śląskiego. Korzystający ze tego produktu mają gwarancje szerokiej ochrony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Majątek, Dom i mieszkanie, PZU SA, Bancassurance

PZU – Ochrona Karty ING Plus

„PZU – Ochrona karty ING Plus" to pakiet ubezpieczeń, który pozwala na dopasowanie zakresu do potrzeb Klienta detalicznego posiadającego kartę debetową, lub przedpłaconą w ING Banku Śląskim.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Majątek, PZU SA, Bancassurance

Ubezpieczenie assistance dla klientów PGE Obrót

Ubezpieczenie assistance to komfort i bezpieczeństwo dla klientów PGE Obrót.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Majątek, Dom i mieszkanie, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Gwarancja stanowi zazwyczaj zabezpieczenie prawidłowej realizacji inwestycji lub dostaw.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy to fundusz absolutnej stopy zwrotu. Fundusz inwestuje aktywa w Towarowe Instrumenty Pochodne w kraju i za granicą, mając ekspozycję na sektor surowcowy, towarowy i energetyczny. Jest dedykowany inwestorom poszukującym atrakcyjnej formy inwestowania i oczekującym ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie.

SŁOWA KLUCZOWE:

OC osób fizycznych w życiu prywatnym

Ubezpieczenie służy zabezpieczeniu interesów majątkowych osób fizycznych. Zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody, powstałe w związku z czynnościami życia prywatnego. Przez czynności życia prywatnego należy rozumieć czynności dotyczące sfery prywatnej, nie związane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą zarobkową oraz praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły.

SŁOWA KLUCZOWE:

1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21