Znaleziono 26 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Grupowe ubezpieczenie typ P Plus

Grupowe ubezpieczenie ochronne, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.(małżonkowie, dzieci, rodzice).

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Grupowe, Finansowe, PZU Życie

Ubezpieczenia do kart płatniczych - Krakowski Bank Spółdzielczy

Ubezpieczenia posiadaczy i użytkowników kart płatniczych wydawanych przez Krakowski Bank Spółdzielczy stanowią gwarancję ochrony dopasowanej do klienta Banku.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Majątek, Finansowe, PZU SA, Bancassurance

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą

Ubezpieczenie graniczne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku, gdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego za granicą nie posiada ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, lub ważnej Zielonej Karty.

SŁOWA KLUCZOWE: Samochód, Finansowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to jedna z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Daje możliwość systematycznego gromadzenia pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne, które będzie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych („podatek Belki"). PPE zostały wprowadzone jako całkowicie dobrowolny i ogólnodostępny systemem zorganizowanego oszczędzania, przeznaczony dla pracodawców, którzy chcą dodatkowo powiększyć emeryturę swoich pracowników.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Inwestowanie, Grupowe, Finansowe, Emerytura, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU TFI

Ubezpieczenie na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Umowa ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jest jedną z alternatywnych form zabezpieczenia finansowego wymaganego zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Gwarancja znajduje zastosowanie jako forma wniesienia wadium zarówno w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w przetargach nie podlegających tejże ustawie, a prowadzonych w oparciu o warunki przetargowe dopuszczające możliwość wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Gwarancja zabezpiecza zwrot wypłaconej zaliczki, która nie została zwrócona lub rozliczona w określonym terminie.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad

Gwarancja stanowi połączenie gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek. Wymagana jest na etapie zawarcia kontraktu.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek

Gwarancja stanowi zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania wynikającego z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Gwarancja stanowi zazwyczaj zabezpieczenie prawidłowej realizacji inwestycji lub dostaw.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe

Zabezpieczenie akcyzowe może dotyczyć jednego lub wielu zobowiązań podatkowych. Przeznaczone jest dla podmiotów gospodarczych produkujących wyroby zharmonizowane, czyli paliwa silnikowe, oleje opałowe, gazy, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, których dotyczy procedura zawieszenia poboru akcyzy.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane udzielana jest za podmiot zobowiązany do terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych udzielana jest za podmiot zobowiązany do zapłaty za dostarczony towar lub usługę z odroczonym terminem płatności.

SŁOWA KLUCZOWE: Majątek, Finansowe, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych

Gwarancja udzielana jest za podmiot zobowiązany do zapłaty za wykonany przedmiot kontraktu.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

1 1 2 2