Znaleziono 96 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Zielona Karta (OC)

Zielona Karta chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw Systemu Zielonej Karty nie objętych zakresem ochrony ubezpieczenia OC.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Samochód, Małe i średnie firmy, PZU SA

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą

Ubezpieczenie graniczne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku, gdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego za granicą nie posiada ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, lub ważnej Zielonej Karty.

SŁOWA KLUCZOWE: Samochód, Finansowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to jedna z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Daje możliwość systematycznego gromadzenia pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne, które będzie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych („podatek Belki"). PPE zostały wprowadzone jako całkowicie dobrowolny i ogólnodostępny systemem zorganizowanego oszczędzania, przeznaczony dla pracodawców, którzy chcą dodatkowo powiększyć emeryturę swoich pracowników.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Inwestowanie, Grupowe, Finansowe, Emerytura, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU TFI

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Prowadzisz małą lub średnią firmę? Majątek firmy jest narażony na różne niebezpieczeństwa. Niektóre z nich trudno przewidzieć. Dlatego warto skorzystać z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

SŁOWA KLUCZOWE: Majątek, Małe i średnie firmy, PZU SA

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

Prowadzisz małą lub średnią firmę? Majątek firmy jest narażony na różne niebezpieczeństwa. Warto zabezpieczyć się przynajmniej od części z nich. Nasze ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie, jeśli np. ogień, powódź, huragan lub inne żywioły zniszczą mienie Twojej firmy.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Majątek, Małe i średnie firmy, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Gwarancja znajduje zastosowanie jako forma wniesienia wadium zarówno w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w przetargach nie podlegających tejże ustawie, a prowadzonych w oparciu o warunki przetargowe dopuszczające możliwość wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Gwarancja zabezpiecza zwrot wypłaconej zaliczki, która nie została zwrócona lub rozliczona w określonym terminie.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad

Gwarancja stanowi połączenie gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek. Wymagana jest na etapie zawarcia kontraktu.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek

Gwarancja stanowi zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania wynikającego z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Gwarancja stanowi zazwyczaj zabezpieczenie prawidłowej realizacji inwestycji lub dostaw.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe

Zabezpieczenie akcyzowe może dotyczyć jednego lub wielu zobowiązań podatkowych. Przeznaczone jest dla podmiotów gospodarczych produkujących wyroby zharmonizowane, czyli paliwa silnikowe, oleje opałowe, gazy, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, których dotyczy procedura zawieszenia poboru akcyzy.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody w mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Majątek, Małe i średnie firmy, PZU SA

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczeniem można objąć sprzęt elektroniczny użytkowany przez różne instytucje i firmy – szpitale, biura, zakłady poligraficzne, studia obrazu i dźwięku, itp. Polisa obejmuje także sprzęt przenośny, użytkowany mobilnie (poza miejscem ubezpieczenia).

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Majątek, Małe i średnie firmy, PZU SA

Ubezpieczenie utraty zysku

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku jest wykupienie przez ubezpieczającego polisy majątkowej, gdyż warunkiem zaistnienia odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia utraty zysku jest wystąpienie szkody rzeczowej, powodującej zakłócenie lub przerwę w działalności gospodarczej ubezpieczonego przedsiębiorstwa, której skutkiem jest utrata przez to przedsiębiorstwo określonych korzyści finansowych.

SŁOWA KLUCZOWE: Małe i średnie firmy, Korporacje

OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Twoja firma zajmuje się zawodowym przewozem ładunków lub krajową spedycją? Zawsze na drodze może coś się wydarzyć: wypadek, stłuczka, kradzież towaru. Dlatego warto mieć nasze ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym.

SŁOWA KLUCZOWE: Transportowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA

1 1 2 3 4 5 6 7 7