Obsługa ubezpieczeń

Zasady rozpatrywania wystąpień Klientów
Zasady rozpatrywania wystąpień Klientów

PZU zachowuje określone standardy w zakresie sposobów obsługi Klienta, zapewniając jednocześnie różnorodne formy kontaktu.
Jedną z nich jest wystąpienie (skarga, wniosek, odwołanie), które Klient może skierować bezpośrednio bądź za pośrednictwem instytucji zewnętrznych do PZU SA/PZU Życie SA.

W dbałości o utrzymanie najwyższej jakości i zachowanie terminów obsługi wystąpień PZU SA/PZU Życie SA stworzył konkretne zasady i procedury związane z ich przyjmowaniem i rozpatrywaniem.

Ogólne informacje dotyczące zasad przyjmowania i rozpatrywania wystąpień kierowanych przez Klientów do PZU SA/PZU Życie SA

1. Wystąpienia Klientów są rozpatrywane przez właściwe merytorycznie komórki i jednostki organizacyjne PZU SA/PZU Życie SA.
2. Wszystkie wystąpienia adresowane do Zarządu PZU SA/PZU Życie SA, Rady Nadzorczej PZU SA/PZU Zycie SA, po wstępnym rozpoznaniu, są kierowane do rozpatrzenia do właściwej merytorycznie komórki lub jednostki organizacyjnej PZU SA/PZU Życie SA. Ww. komórka lub jednostka organizacyjna zajmuje stanowisko w imieniu PZU SA/PZU Życie SA w danej sprawie oraz przekazuje to stanowisko Klientowi.
3. Klient lub instytucja zewnętrzna, są powiadamiani o stanowisku PZU SA/PZU Życie SA:
    1) pisemnie – jeżeli wystąpienie złożono na piśmie;
    2) pisemnie lub elektronicznie – jeżeli wystąpienie przekazano pocztą elektroniczną.
4. Wystąpienia Klientów są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych, od dnia następującego po dniu, w którym wystąpienie (pismo) wpłynęło do PZU SA/PZU Życie SA.
5. W przypadku, gdy w ciągu 30 dni zajęcie stanowiska jest niemożliwe, właściwa komórka lub jednostka organizacyjna PZU SA/PZU Życie SA jest obowiązana - przed upływem tego terminu - pisemnie zawiadomić o przyczynach opóźnienia, informując jednocześnie o przewidywanej dacie załatwienia sprawy.
6. Jeśli z treści korespondencji wynika, że PZU SA/PZU Życie SA ani inna spółka wchodząca w skład Grupy PZU nie jest właściwym adresatem, wówczas PZU odsyła ją nadawcy.
7. Jeśli z treści korespondencji nie można jednoznacznie ustalić przedmiotu sprawy, PZU zwraca się do jej nadawcy w terminie 14 dni kalendarzowych, z prośbą o złożenie wyjaśnienia lub uzupełnienia, informując, że ich brak spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
8. Wystąpienia, w których nie ma możliwości identyfikacji autora (anonimy), pozostaną bez rozpoznania.
 

Zróżnicowanie składek ze względu na płeć i wiek wynika z różnych prawdopodobieństw zgonu w oparciu o opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny Polskie Tablice Trwania Życia dla mężczyzn oraz kobiet.

Zróżnicowanie składek ze względu na płeć i wiek wynika z różnych prawdopodobieństw zgonu w oparciu o opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny Polskie Tablice Trwania Życia dla mężczyzn oraz kobiet.

Zróżnicowanie składek ze względu na płeć i wiek wynika z różnych prawdopodobieństw zgonu w oparciu o opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny Polskie Tablice Trwania Życia dla mężczyzn oraz kobiet.

Zróżnicowanie składek ze względu na płeć i wiek wynika z różnych prawdopodobieństw zgonu w oparciu o opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny Polskie Tablice Trwania Życia dla mężczyzn oraz kobiet.

Sytuacje związane z Twoimi danymi
Zmiana danych osobowych

Zmieniłeś swoje nazwisko, adres, czy numer telefonu? Zastanawiasz się czy poinformować o tym ubezpieczyciela?

Poniżej znajdziesz kilka argumentów dlaczego warto aktualizować dane osobowe:

 • Masz pewność, że otrzymasz aktualne informacje o swojej polisie długoterminowej
 • Masz pewność, że blankiety ułatwiające wpłatę składki dotrą do Ciebie na czas
 • Unikniesz ewentualnych zaległości na polisie
 • Na bieżąco będziesz otrzymywał informacje o nowych usługach, promocjach, atrakcyjnych ofertach

Jeżeli posiadasz dostęp on-line do konta swojego ubezpieczyciela (Plan na Życie, IKE, Strefa Zysku, OFE, TFI) - zaloguj się i zmień swoje dane. Jeśli Twoje ubezpieczenie nie jest obsługiwane on-line postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Pobierz wniosek
 2. Wypełnij i podpisz wniosek
 3. Przekaż wypełniony wniosek naszemu pracownikowi

 

Zmiana danych ubezpieczeniowych

Chcesz np. zmienić częstotliwość opłacania składek lub zawiesić opłacanie składek w swojej umowie ubezpieczenia na życie?

Wypełnij formularz zgłoszenia zmiany danych ubezpieczeniowych. Jeżeli posiadasz dostęp on-line do konta swojego ubezpieczyciela (Plan na Życie, IKE, Strefa Zysku, OFE, TFI) - zaloguj się i zmień swoje dane.

Jeśli Twoje ubezpieczenie nie jest obsługiwane on-line postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Sytuacje związane z Twoim majątkiem
Sprzedaż samochodu
 1. Przekaż kupującemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC w PZU
   
 2. Powiadom nas o sprzedaży pojazdu - wypełnij oświadczenie
   
 3. Wyślij je do nas:
 • E-mailem na adres kontakt@pzu.pl (załącz skan)
 • Faksem na numer 22 4 102 102
 • Listem na adres Postępu 18 a, 02-676 Warszawa
 • Złoż osoboście w Oddziale PZU

 

Zakup samochodu

Jeśli kupiłeś pojazd z polisą OC w PZU:

Możesz kontynuować w PZU umowę ubezpieczenia OC zawartą przez poprzedniego właściciela. Jeżeli chcesz skorzystać z polisy OC poprzedniego właściciela powiadom nas o swoich zniżkach. Twoja zniżka może być wyższa, a co za tym idzie niższa składka.W tym celu wypełnij krótki formularz wówczas nasz agent skontaktuje się z Tobą żeby dopełnić formalności lub odwiedź nasz Oddział PZU.

Pamiętaj, że w związku z zakupem pojazdu, prawa i obowiązki z tytułu zawartej umowy przejmuje nabywca. Zwróć uwagę na fakt, kiedy doszło do zawarcia umowy:

 • Umowa ubezpieczenia OC została zawarta do dnia 10.02.2012

  W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana i została zapłacona w całości składka to automatycznie zostaje zawarta następna umowa ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy.
   
 • Umowa ubezpieczenia OC została zawarta po 11.02.2012

  W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki zbywcy poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

Wraz z kontynuacją ubezpieczenia obowiązkowego OC możesz dokupić ubezpieczenia dodatkowe
(Autocasco AC, Minicasco, NNW Kierowcy i Pasażerów Pojazdu, NNW Max, PZU Auto Pomoc, PZU AutoSzyba)

Korespondencję możesz wysłać:

 • E-mailem na adres kontakt@pzu.pl (załącz skan)
 • Faksem na numer 22 4 102 102
 • Listem na adres Postępu 18 a, 02-676 Warszawa

 

Awaria pojazdu na drodze

W przypadku awarii pojazdu na drodze skontaktuj się z nami pod numerem 801 102 102 lub 22 2 102 102.
Zorganizujemy pomoc dla Ciebie i Twojego pojazdu.
Ubezpieczeniem, które zapewnia pomoc w tego typu sytuacjach jest polisa PZU Auto Pomoc.

Awaria w domu/mieszkaniu

W przypadku wystąpienia awarii w domu skontaktuj się z nami pod numerem 801 102 102 lub 22 2 102 102.
Zorganizujemy dla Ciebie pomoc hydraulika, ślusarza lub innego fachowca.
Ubezpieczeniem, które zapewnia pomoc w tego typu sytuacjach jest Karta PZU Pomoc w Domu.

Wypadek samochodowy
 1. Jeżeli nie ma osób poszkodowanych usuń pojazd z drogi
   
 2. Oceń sytuację w jakiej się znalazłeś i zadecyduj o wezwaniu Policji (997)
   
 3. Jeżeli uczestnicy wypadku porozumieli się co do okoliczności zajścia należy spisać oświadczenie, które będzie zawierało dane potrzebne do sprawnej likwidacji szkody:

  1. Miejsce
  2. Datę i godzinę zdarzenia
  3. Numery rejestracyjne samochodów oraz ich marki
  4. Dane właścicieli pojazdów
  5. Dane kierowców
  6. Dane ubezpieczenia pojazdów
  7. Krótki opis zdarzeni
    
 4. Jeżeli masz możliwość wykonaj zdjęcia uszkodzonych elementów pojazdu
   
 5. Najszybciej jak to możliwe zgłoś szkodę:
 • On-line
 • Za pośrednictwem Infolinii PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55

 

Kradzież

W przypadku kradzieży pojazdu:

 1. Natychmiast powiadom o tym fakcie Policję (997)
 2. Niezwłocznie zgłoś ten fakt do nas:
 • On-line
 • Za pośrednictwem Infolinii PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55

W przypadku włamania do mieszkania:

 1. Natychmiast powiadom o tym fakcie Policję (997)
 2. Sporządź wykaz rzeczy, które zginęły z mieszkania
 3. Dokonaj niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do nas:
 • On-line
 • Za pośrednictwem Infolinii PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55

 

Zakup mieszkania

Zakup mieszkania lub domu to duża inwestycja. Zobowiązania w banku w formie kredytu czy świadomość bycia głównym źródłem utrzymania rodziny powodują, że zaczynamy myśleć o maksymalnej ochronie za minimalną cenę. Terminowe ubezpieczenie na życie PZU Twoja Ochrona zapewni ochronę życia na ustalony czas (np. na okres spłaty kredytu). Otrzymujesz gwarancję wypłaty określonej sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia przykrego zdarzenia.

Dodatkowo pamiętaj o zabezpieczeniu swojego majątku. Skorzystaj z ubezpieczenia PZU DOM Plus, które
w trudnej sytuacji zapewni Ci możliwość naprawy powstałych uszkodzeń lub umożliwi odkupienie utraconych przedmiotów. Polisa PZU DOM Plus może również być akceptowanym przez bank zabezpieczeniem Twojego kredytu, co gwarantuje Ci stabilność finansową.

Zalanie mieszkania osobom trzecim

W przypadku zalania mieszkania osobie trzeciej:

 1. Zlokalizuj przyczynę zalania i odetnij dopływ wody
 2. Sporządź z poszkodowanym wykaz strat w stałych elementach mieszkania tj. ściany, podłogi, przymocowane na stałe szafki oraz innych przedmiotów, które uległy zniszczeniu podczas zalania
 3. Podaj poszkodowanemu nr swojej polisy aby mógł zgłosić zalanie do PZU:
 • On-line
 • Za pośrednictwem Infolinii PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55

 

Sytuacje związane z Twoim życiem
Zawarcie związku małżeńskiego/założenie rodziny

Założenie rodziny to duża odpowiedzialność, rozpocząłeś nową drogę życia, masz nowe obowiązki i nowe marzenia.
To dobry moment aby zagwarantować sobie i najbliższym ochronę, jak również pomyśleć o oszczędzaniu.
Prosty sposób na połączenie ochrony ubezpieczeniowej i oszczędzania to ubezpieczenie PZU Ochrona i Zysk.
Na koniec umowy otrzymasz środki, które możesz wykorzystać na powiększenie przyszłej emerytury lub przeznaczyć je na inne cele, natomiast w przypadku nieszczęścia masz zagwarantowane bezpieczeństwo finansowe najbliższych.

Narodziny dziecka

Przyjście na świat dziecka to wielka radość. Do jej przeżywania warto się dobrze przygotować, a więc rozważyć zakup odpowiedniego ubezpieczenia, które zagwarantuje dziecku środki na przyszłość.

Poprzez ubezpieczenie PZU Przyszłość Dziecka zapewnisz swojemu dziecku stabilizację finansową.
Otrzymujesz gwarancję, że Twoje dziecko otrzyma kapitał, który odkładałeś na jego „start w dorosłość”.

Jeżeli właśnie zostałeś rodzicem i posiadasz ubezpieczenie - skontaktuj się z nami i złóż wniosek:

 

Rozpoczęcie oszczędzania

Bez względu na Twoją aktualną sytuację życiową, jeśli postanowiłeś zacząć oszczędzać, idealnym rozwiązaniem jest wybór nowoczesnego ubezpieczenia Plan na Życie. Będziesz miał możliwość inwestowania jak i regularnego oszczędzania, co pozwoli na zrealizowanie dowolnie wybranych celów w przyszłości tj. edukacja dzieci, budowa domu, podróże czy hobby. Dodatkową korzyścią jest ochrona ubezpieczeniowa, pozwalająca zadbać o przyszłość finansową najbliższych w razie gdyby Ciebie zabrakło, czy zabezpieczenie kredytu dla banku. Możesz sam wybrać charakter polisy w zależności od Twoich potrzeb – inwestycyjny, ochronny, zrównoważony ochronno inwestycyjny.
Zobacz szczegóły.

Stwórz swój Plan na Życie

Uszczerbek na zdrowiu

W przypadku zaistnienia uszczerbku na zdrowiu:

 1. Niezwłocznie zgłoś się do najbliższej placówki medycznej celem uzyskania pomocy
 2. Gromadź dokumentacje medyczną oraz rachunki za leki i leczenie
 3. Po zakończeniu leczenia zgłoś fakt uszczerbku na zdrowiu w PZU:

 

Śmierć bliskiej osoby

Niejedna sytuacja w życiu każdego z nas pokazała, jak ważne jest bezpieczeństwo i pomoc w trudnych sytuacjach.
Jak zapewnić sobie i rodzinie finansowe bezpieczeństwo? Warto pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu na życie i zagwarantować bliskim bezpieczną przyszłość. Głównym celem polisy na życie jest zabezpieczenie bliskich osób.

Zobacz szczegóły.

Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji i posiadasz ubezpieczenie w PZU - skontaktuj się z nami i złóż wniosek:

 

Sytuacje w podróży
Nieprzyjemne zdarzenie w podróży

Będąc w podróży znalazłeś się w jednej z poniższych sytuacji:

 • Nagłe zachorowanie
 • Nieszczęśliwy wypadek
 • Utrata lub zniszczenie bagażu
 • Wyrządzenie komuś szkody

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Jeżeli jesteś za granicą skontaktuj się z Centrum Alarmowym PZU +48 22 505 15 95.

Jeżeli jesteś na terenie Polski skontaktuj się z Infolinią PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55.
 

Inne sytuacje
Inne

Jeśli interesują Cię inne zagadnienia: np. dokonanie cesji czy szczegółowe operacje na Twojej polisie, skontaktuj się z nami: Infolinia PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55.

Nasi konsultanci odpowiedzą na pytania dotyczące interesującego Cię zagadnienia i podpowiedzą dalsze kroki postępowania.

Często zadawane pytania
Co to są ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)?

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) określają zasady danego ubezpieczenia, oraz prawa i obowiązki każdej ze stron. Stanowią część umowy, dlatego każdy ubezpieczający otrzymuje ten dokument.

Kto może być uposażonym?

Uposażonym może zostać każda osoba lub organizacja wskazana przez ubezpieczonego.

Jak długo czeka się na wypłatę świadczenia?

PZU Życie SA zapewnia wypłatę świadczenia w ciągu 30 dni od daty dostarczenia wymaganych dokumentów.

Jak w przypadku zmiany danych adresowych czy numeru dowodu osobistego zaktualizować informacje zawarte w polisie? Czy można wypełnić jakiś formularz i odesłać go do PZU Życie?

Aby zaktualizować dane zawarte w swojej umowie ubezpieczeniowej należy udać się do najbliższego Oddziału PZU z dowodem tożsamości, na miejscu wypełnić stosowny formularz i dokonać w ten sposób żądanych zmian.

Jak sprawdzić stan swojego rachunku ubezpieczeniowego?

Aby sprawdzić stan swojego rachunku ubezpieczeniowego, trzeba znać numer polisy oraz - w przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - numer rachunku udziałów. Z tymi danymi oraz z dowodem tożsamości należy zgłosić się do Oddziału PZU, który obsługuje ubezpieczenie zainteresowanej osoby lub - w przypadku ubezpieczeń obsługiwanych centralnie - należy zwrócić się pisemnie do PZU Centrum Operacji z prośbą o przesłanie informacji o kwocie wykupu, wartości rachunku i innych danych. Formularze zmian są dołączane do umowy ubezpieczeniowej.

Czy możliwe jest wystawienie duplikatu polisy? Co zrobić w takiej sytuacji?

Kiedy oryginał polisy został zgubiony lub skradziony, należy zgłosić się osobiście do najbliższego Oddziału PZU, gdzie można załatwić wszelkie formalności. Jednostka obsługująca dane ubezpieczenie wystawi duplikat polisy i dostarczy go ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu.

Jak często opłaca się składki w indywidualnych ubezpieczeniach na życie?

Ubezpieczony może sam ustalić częstotliwość płacenia. Składki można płacić miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie oraz jednorazowo. Ponadto w każdą rocznicę polisy można zmienić częstotliwość ich opłacania.

Ile można się spóźnić z opłaceniem składki w ubezpieczeniach na życie?

Składkę należy płacić w terminie. Możliwe jest jednak przedłużenie terminu płatności, maksymalnie o 30 dni. Jeżeli ubezpieczony nie wpłaci zaległej składki, umowa ulega rozwiązaniu w ciągu pierwszych dwóch lat ubezpieczenia. Po upływie tego okresu umowa ulega przekształceniu w bezskładkową i przysługuje prawo wykupu lub - w ubezpieczeniach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - wypłata wartości rachunku udziałów.

Co robić w przypadku przejściowych kłopotów finansowych, gdy nie stać nas na płacenie składki w ubezpieczeniu na życie?

Można skorzystać z czasowego zawieszenia opłacania składki. Okres ten wynosi maksymalnie sześć miesięcy. W ubezpieczeniu Pogodna Jesień można przerwać opłatę składek bez żadnych konsekwencji dla umowy, dopóki na rachunku są jakiekolwiek środki.

Co robić, gdy osobę ubezpieczoną na życie spotka nieszczęście?

Skorzystaj z internetowego zgłoszenia roszczenia, dostępnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie. Zgłoszenie on-line to oszczędność czasu, minimum formalności oraz uproszczone procedury. Wszelkie dane dotyczące zdarzenia oraz niezbędną dokumentację (skany lub zdjęcia) możesz przekazać drogą elektroniczną szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu. Przed przystąpieniem do rejestracji zgłoszenia roszczenia przygotuj informacje na temat zdarzenia oraz dokumentację potwierdzającą jego wystąpienie.