TFI PZU informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. zmienia się nazwa Subfunduszu PZU Oszczędnościowy na PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy).

 

Portfel PZU Święty Spokój

Portfel składa się z trzech subfunduszy i funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego – zalecany na min. rok

Zalety Portfela PZU Święty Spokój

Z Portfelem PZU Święty Spokój możesz:

 • zainwestować całą wpłatę
 • decydować, ile pieniędzy i kiedy przeznaczysz na kolejne wpłaty
 • składać zlecenia i obsługiwać swój portfel przez telefon i Internet

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej funduszu znajdziesz w Regulaminie uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Portfel PZU Święty Spokój.

Dla kogo

Dla osób i firm, które:

 • planują systematycznie inwestować
 • oczekują swobodnego dostępu do zgromadzonych pieniędzy
 • wolą wpłacać pieniądze, kiedy i jak często chcą
 • wybierają inwestowanie w bezpieczne instrumenty finansowe

Minimalne kwoty wpłat

Minimalne kwoty wpłat wynoszą:

 • pierwsza wpłata – 3.000 zł (promocja do odwołania)
 • każda kolejna wpłata – minimum 100 zł

Jak przystąpić do programu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z Regulaminem uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Portfel PZU Święty Spokój
 2. Kontakt z dystrybutorem
  Skontaktuj się z TFI PZU SA pod nr telefonu 22 582 28 99
 3. Zlecenie
  TFI PZU SA przyjmie od Ciebie deklarację przystąpienia do programu i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wybranego portfela inwestycyjnego wskazanego w deklaracji

Portfele inwestycyjne

 

PZU Portfel Święty Spokój

 • 60% - PZU Obligacji Krótkoterminowych
 • 20% - PZU FIO Ochrony Majątku
 • 10% - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
 • 10% - PZU SEJF+

Charakterystyka funduszy

W ramach Programu inwestycyjnego PZU Portfele Kapitałowe pieniądze inwestowane są w następujące fundusze:

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszy lub subfunduszy towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja funduszu lub subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Zamknij