Fundusze inwestycyjne

Oferujemy szeroką gamę funduszy i subfunduszy krótko- i długoterminowych. Dlatego możesz dopasować je do potrzeb inwestycyjnych swojej firmy.

PZU FIO Ochrony Majątku

 • Fundusz o bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa. 
 • Minimalny okres inwestowania 3 miesiące.

PZU SEJF+

 • Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym.

 • Inwestuje przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe. 

 • Minimalny okres inwestowania 1 rok.

PZU Obligacji Krótkoterminowych

 • Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe. 
 • Minimalny okres inwestowania 3 miesiące.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

 • Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. 
 • Minimalny okres inwestowania 1,5 roku.

PZU Dłużny Aktywny

 • Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym
 • Inwestuje w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. 
 • Minimalny okres inwestowania 2 lata.
Zamknij