PZU

Warto być z nami. PZU to sprawdzony partner.

Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Inalfa Roof Systems Polska Spółka z odpowiedzialnością, ich małżonków/partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci.  

Ubezpieczenie grupowe w PZU daje możliwość ochrony życia i zdrowia – Twojego oraz Twoich pracowników a także Waszych rodzin.

Dostępne zakresy ubezpieczenia

 

Korzyści z ubezpieczenia grupowego dla pracownika

 • Możliwość zabezpieczenia bliskich na wypadek śmierci.
 • Możliwość dołączenia  do Klubu PZU Pomoc  w Życiu – programu lojalnościowego oferującego rabaty  na produkty i usługi  u Partnerów PZU.
 • Wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych  – choroby czy wypadku.
 • Wsparcie finansowe  w razie śmierci bliskich.

Dodatkowe korzyści:

ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,

szybka i sprawna wypłata świadczenia,

obsługa ubezpieczenia przez aplikację internetową.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, ich współmałżonkowie lub partnerzy życiowi, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 16 lat i nie ukończyli 69 lat oraz pełnoletnie dzieci, które ukończyły 18 lat.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia pracownik wypełnia deklarację i składa ją w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu. Deklarację należy złożyć w określonym terminie, który poprzedza miesiąc rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
 

Dostępne zakresy ubezpieczenia

Karencje

BRAK KARENCJI NA CAŁY ZAKRES UBEZPIECZENIA  dla wszystkich osób przystępujących do ubezpieczenia od dnia zawarcia nowej umowy lub w kolejnych 2 miesiącach następujących po tej dacie.

BRAK KARENCJI na podstawy zakres ubezpieczenia obejmujący zgon ubezpieczonego i współubezpieczonych, urodzenie oraz osierocenie dziecka, dla pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, zawarcia związku małżeńskiego z ubezpieczonym pracownikiem lub ukończenia przez dziecko ubezpieczonego pracownika 18 lat. Zniesienie karencji dla w/w osób  dotyczy zakresu dodatkowego obejmującego wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego, wystąpienie ciężkiej choroby u małżonka ubezpieczonego, operacji chirurgicznych, leczenia szpitalnego, leczenia szpitalnego Plus, leczenia specjalistycznego, leczenia szpitalnego dziecka, ciężkiej choroby dziecka.

Pracownicy i członkowie rodzin przystępujący po 3 miesiącach od daty zawarcia nowej umowy lub nabycia uprawnień mogą zostaną objęci ubezpieczeniem z wszystkimi karencjami zgodnie z OWU:  

 • leczenie szpitalne ubezpieczonego , leczenia szpitalnego Plus, leczenie szpitalne dziecka– 30 dni,
 • ciężkie choroby ubezpieczonego, leczenie specjalistyczne, ciężkie choroby dziecka  – 90 dni,
 • operacje chirurgiczne ubezpieczonego, ciężkie choroby małżonka ubezpieczonego – 180 dni,
 • zgon ubezpieczonego i współubezpieczonych oraz osierocenie dziecka – 6 miesięcy,
 • urodzenie dziecka – 9 miesięcy

Partnerzy życiowi przystępujący do ubezpieczenia po 3 miesiącach od dnia zawarcia nowej umowy ubezpieczenia– zostaną objęci ubezpieczeniem z wszystkimi karencjami zgodnie z OWU (okresy karencji wymienione powyżej). 

Pakiet Wsparcie na Wypadek Nowotworu 

Propozycja rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej dla Pracowników i ich rodzin.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, ich małżonkowie i partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci, którzy posiadają ubezpieczenie grupowe typ P Plus w PZU Życie SA.

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy wypełnić specjalną deklarację przystąpienia w formie papierowej , która dostępna jest w Dziale Personalnym.
 

Dostępny zakres ochrony

Korzyści z proponowanej oferty

 • Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników  na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego  ubezpieczony otrzyma środki, które może przeznaczyć  na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie  czy nierefundowaną terapię farmakologiczną.
 • Wypłacamy świadczenie nie tylko za zdiagnozowanie  nowotworu, lecz także m.in. za chemioterapię  albo radioterapię (zgodnie z OWU i postanowieniami  dodatkowymi).
 • Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie diagnozy  nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, tzw. in situ (na podstawie postanowień dodatkowych).

Karencje

Po przystąpieniu do ubezpieczenia występuje okres, w którym składka jest już opłacana, ale nie ponosimy jeszcze odpowiedzialności za niektóre zdarzenia ubezpieczeniowe. Ten okres nazywamy karencją.

Karencje w pakiecie dodatkowym Wsparcie na wypadek nowotworu:

 • 90 dni: zdiagnozowanie nowotworu złośliwego, zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, wystąpienie ciężkiej choroby, specjalistyczne leczenie
 • 6 miesięcy: śmierć ubezpieczonego

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij