IKZE w TFI PZU


 

Jak oszczędzać z głową? Jak wyciągnąć najwięcej korzyści ze swojego kapitału? Odpowiedzią jest konto IKZE.

Zalety IKZE

 • lokując środki na IKZE co roku możesz korzystać z ulgi podatkowej i zmniejszać podatek PIT

 • oszczędzanie na IKZE można zacząć już od 100 zł, a wysokość i częstotliwość wpłat na IKZE w danym roku ustalasz samodzielnie - dopasuj je po prostu do Twoich potrzeb i możliwości,

 • założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne

 • w odróżnieniu od składek odkładanych w ZUS,  środki zgromadzone na IKZE są Twoją prywatną własnością, można je dziedziczyć lub wcześniej wypłacić (w całości lub w części),

 • brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków1

 • wysokość i częstotliwość wpłat na IKZE w danym roku ustalasz samodzielnie - dopasuj je po prostu do Twoich potrzeb i możliwości,

 • teraz możesz dodatkowo wygrać nawet 1000 zł w konkursie IKZE Bonus dla klientów, którzy założą IKZE w inPZU do 31 grudnia 2022r.

Załóż IKZE

Zwrot podatku – jak to działa?

Pod koniec każdego roku Ministerstwo Finansów podaje maksymalną kwotę, jaką można wpłacić na IKZE w kolejnym roku podatkowym. W roku 2022 limit wpłat wynosi:

 • Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 7 106,40 zł. 

Ile może wynieść Twoja ulga podatkowa?

2274,05 zł

(dla stawki podatkowej 32%)

852,77 zł

(dla stawki podatkowej 12%)

 • Dla osób samozatrudnionych prowadzących działalność pozarolniczą – 10 659,60 zł.

Ile może wynieść Twoja ulga podatkowa?

3 411,07 zł

(dla stawki podatkowej 32%)

2 025,32 zł

( dla stawki podatkowej 19%)  

1 812,15 zł

( dla stawki podatkowej 17%) 

Uwaga konkurs!

Jeśli założysz IKZE w inPZU do 31 grudnia 2022 r., odpowiesz na pytanie konkursowe i spełnisz pozostałe warunki Regulaminu, możesz wygrać dodatkowe środki na zakupy w ulubionej sieci w postaci elektronicznych voucherów do realizacji w ulubionym sklepie.

Zarejestruj się i zdobywaj nagrody  

Do wygrania nagrody

I nagroda 

Voucher o wartości 1000 zł

II i III nagroda

 Voucher o wartości 500 zł (każdy)

248  nagród voucherów
po 200 zł

Nagrodami w konkursie są Multivouchery o wartości 1000, 500 lub 200 zł, które możesz wymienić na zakupy w ponad 100 sieciach i sklepach w Polsce. Aktualna lista jest dostępna tutaj.

Co zrobić by wziąć udział w konkursie?

 1.  Zakładasz IKZE na platformie  inPZU.pl w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2022 r. 

 2.  Wpłacasz do końca br roczny limit wpłat na IKZE na 2022 r.

 3. Rejestrujesz się jako uczestnik konkursu i odpowiadasz na pytanie konkursowe do 31 grudnia 2022 r.

  Nasze IKZE oparte jest na m.in. tzw. funduszach pasywnych. Oznacza to, że możesz inwestować w konkretne rynki np. rynek amerykański lub aktywa np. obligacje europejskie, surowce czy złoto. Nie musisz śledzić pojedynczych spółek lub wycen  – po prostu wybierasz ten fragment/y  rynku, które są wg Ciebie perspektywiczne. Taki sposób inwestowania to obecnie jeden z głównych trendów na światowym rynku kapitałowym.

  Jeden z funduszy inPZU, w który można inwestować w ramach IKZE jest oparty na indeksie WIG gromadzącym spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
   

  Pytanie konkursowe: Jaka wg Ciebie będzie wartość indeksu WIG na dzień 31 stycznia 2023 r. na zamknięciu sesji? 

  Nagrody otrzymają osoby, które podadzą wartość indeksu WIG najbliższą realnej na dzień 31 stycznia 2023 r.

 4. Spełniasz pozostałe warunki określone w Regulaminie konkursu „IKZE Bonus”.  

Zarejestruj się i zdobywaj nagrody  

Szybkie porównanie IKZE I IKE

Sprawdź i wybierz konto najlepsze dla Ciebie

 

IKZE

IKE

Ulgi podatkowe

 • możliwość zmniejszenia podatku PIT 
 • brak podatku od zysków kapitałowych1  
 • brak podatku od zysków kapitałowych1  

Wysokość oszczędności na podatku PIT

 • do  2274, 05 dla osób na umowę o pracę
 • do  3 411,07 zł dla osób samozatrudnionych  prowadzących działalność pozarolniczą
-

Limit wpłat rocznych w 2021 r.

7 106,40  zł dla osób na umowach o pracę

10 659,60 zł dla osób samozatrudnionych  prowadzących działalność pozarolniczą

17 766,00 

Opłata za otwarcie konta

 0 zł

0 zł

Opłaty manipulacyjne

brak

brak

Możliwość wcześniejszej wypłaty środków

tak2

tak2

Czy środki podlegają dziedziczeniu?

tak

tak

Opłata za zarządzanie

tylko 0,5%

tylko 0,5%

 

 

Załóż IKZE

 

Załóż IKE

 

Obowiązuje jedyne 10% podatek ryczałtowy w momencie wypłaty środków.

W przypadku wcześniejszej wypłaty tj przed 65 r. ż dla IKZE  i 60 (lub 55) rż dla IKE zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych lub podatek dochodowy.

Jak założyć konto na inPZU?

Otworzenie konta jest naprawdę bardzo proste – zrobisz to całkowicie online!

 1. Wejdź na: inPZU.pl
 2. Wybierz fundusz lub fundusze, w które chcesz ulokować środki oraz podaj kwotę.

 3. Podaj swoje dane osobowe i zaznacz wymagane oświadczenia.

 4. Zrób przelew z Twojego banku i gotowe!

Załóż IKZE

Pamiętaj!

Nie warto czekać na zasilenie rachunku na ostatnią chwilę. Aby wpłata została zaliczona do limitu wpłat  na ten rok, powinna zostać rozliczona na Twoich koncie do 31 grudnia. Dlatego zachęcamy do zlecenia wpłaty z kilkudniowym wyprzedzeniem, by mieć pewność, że Twoje konto  zostanie zasilone środkami jeszcze w 2022 r.

Jeśli nie jesteś pewny,  który fundusz  wybrać, oblicz w którym roku przejdziesz na emeryturę i wybierz  fundusz tzw. cyklu życia np. jeśli  przejdziesz na emeryturę w roku 2040 wybierz inPZU Puls Życia 2040.

Aktywa w tym funduszu zostały dobrane tak, by optymalnie zbalansować potencjał zysku i ryzyko dla takiego horyzontu czasowego.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Informacje o funduszu inPZU SFIO oraz jego ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospekcie informacyjnym na www.pzu.pl. Fundusz ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Fundusz inPZU SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD: Australia, Chile, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także przez powiat lub gminę, miasto stołeczne Warszawa oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych, nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Informacji zawartych na tej stronie internetowej nie należy traktować jako usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego, do udzielania których TFI PZU SA nie jest upoważnione. Link do pełnej informacji prawnej znajdziesz na dole strony. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego. Szczegóły Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO znajdziesz w regulaminie na www.pzu.pl. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP: 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Informacja prawna

Zamknij