PZU

.

Konfiguracja oferty w eRU

Wejdź w zakładkę Ubezpieczeni-> Oferty zakładu pracy

Krok1. Wejdź w zakładkę Ubezpieczeni-> Oferty zakładu pracy.
 
Krok2. Kliknij Więcej i wybierz zakładkę Terminy.
 
Krok3.
Zaznacz wszystkie polisy, które mają być udostępniane pracownikom i kliknij Ustaw dla zaznaczonych.
 
Krok4. Wprowadź datę graniczną wprowadzania deklaracji przez pracowników i ich bliskich i kliknij Zapisz.
System eRU umożliwia ustawienie daty granicznej tworzenia deklaracji przystąpienia w mojePZU z odpowiedzialnością od kolejnego miesiąca.
 
Przykład:
Data graniczna ustawiona na 20 dzień miesiąca:
Pracownik lub bliski 19.11 wyśle w mojePZU formularz przystąpienia. Deklaracja w systemie eRU pojawi się z datą początku odpowiedzialności 01.12.
Pracownik lub bliski 21.11 wyśle w mojePZU formularz przystąpienia. Deklaracja w systemie eRU pojawi się z datą początku odpowiedzialności 01.01.

 

Udostępnienie oferty z pliku

Przygotuj plik z danymi pracowników

Krok1. Przygotuj plik z danymi pracowników i zapisz w formacie CSV.

Minimalny zakres danych potrzebny do udostępnienia oferty to:
1. Imię – kolumna A
2. Nazwisko – kolumna B
3. PESEL – kolumna C
4. E-mail – kolumna G
Układ danych w pliku:
 
Krok2. Wejdź w zakładkę Ubezpieczeni-> Oferty zakładu pracy.
Kliknij Udostępnij i wybierz Wielu osobom z pliku.  
Krok3. Kliknij Wybierz plik. Wybierz przygotowany plik. Kliknij Dalej.  
Krok4. System sprawdzi poprawność przygotowanego pliku. Po weryfikacji kliknij Kontynuuj. eru_8
Krok5. Zaznacz polisy, które chcesz udostępnić pracownikom.
Możesz zaznaczyć wszystkie klikając – Zaznacz wszystkie.
Kliknij Utwórz propozycję ubezpieczenia. 
Krok6. Zaznacz oświadczenie i kliknij Potwierdź. 
Krok7. System eRU wyświetli podsumowanie wraz z liczbą osób, którym udostępniono ofertę.
Kliknij OK. 

Udostępnienie oferty pojedynczej osobie

Przygotuj dane pracownika

Krok1. Wejdź w zakładkę Ubezpieczeni-> Oferty zakładu pracy.
Kliknij Udostępnij i wybierz Nowej osobie. 
 
Krok2. Wprowadź dane pracownika: nazwisko, imię, PESEL, adres e-mail.
Kliknij Kontynuuj. 
 
 
Krok3.  Zaznacz polisy, które chcesz udostępnić pracownikom.
Możesz zaznaczyć wszystkie klikając – Zaznacz wszystkie.
Kliknij Utwórz propozycję ubezpieczenia. 
 
Krok6. Zaznacz oświadczenie i kliknij Potwierdź.
 
Krok7. System eRU wyświetli komunikat z podsumowaniem.
Kliknij OK. 

Zakończenie udostępniania oferty

Wyłącz mozliwość przystępowania

Możesz zakończyć udostępnianie oferty wybranemu pracownikowi.
Nie można zakończyć udostępniania oferty, jeżeli pracownik posiada aktywną deklarację do choć jednej polisy z oferty.


Krok1. Wejdź w zakładkę Ubezpieczeni-> Oferty zakładu pracy.
Wprowadź PESEL pracownika w polu wyszukiwania. Kliknij Szukaj.
Kliknij Akcje a następnie Zarządzaj udostępnionymi propozycjami ubezpieczenia. 
 
Krok2. Zaznacz polisy, dla których chcesz zakończyć udostępnianie.
Kliknij Zakończ udostępnianie oferty. 
 
Krok3. Kliknij Potwierdź. 
 
Krok4. 
Kliknij Zamknij. 
 
Krok5. Polisy, dla których zakończone zostało udostępnianie, w kolumnie Stan otrzymują status Zamknięta. 


 

 

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij